Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  BELGRADE STOCK EXCHANGE  >  Nis ad Novi Sad    NIIS   RSNISHE79420

NIS AD NOVI SAD

(NIIS)
  Report  
SummaryNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
News SummaryMost relevantAll newsPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Nis Novi Sad : Decision оn Profit Distribution for 2018

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
06/28/2019 | 03:26am EDT

НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad

Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Број (No.): 70/SA-od/XI-9

Датум (Date): 27.06.2019

На основу чланoва 270, 271, 272, 274 и 329.

Pursuant to Articles 270, 271, 272, 274 and 329

став 1. тачка 7) Закона о привредним

Paragraph 1 Item 7 of the Law on Commercial

друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011,

Entities (Official Gazette of the Republic of

99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018

Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other

и 95/2018; у даљем тексту: Закон), члана 65

law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018; hereinafter

Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС

referred to as: the "Law"), Article 65 of the Law

бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), и члана 8.

on Capital Market (Official Gazette of the

тачка 8.4 подтачка 7. Статута НИС а.д. Нови

Republic of Serbia, No. 31/2011, 112/2015 and

Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д.

108/2016) and Article 8, Item 8.4. Subitem 7 of

Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a oд 30.06.2014.

the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad

године (пречишћени текст), Политике

(hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi

дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној

Sad), No. 70/SA-od/VI-11a, dated 30.06.2014

Одлуком Скупштине акционара НИС а.д.

(consolidated text), Dividend Policy of NIS j.s.c.

Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године,

Novi Sad adopted under the Decision of the

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на

Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad

XI редовној седници одржаној дана

No. 70/IV-8 dated 25.07.2012, Shareholders'

27.06.2019. године, донела је следећу

Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XI

Ordinary meeting, held on 27.06.2019 passed

the following

О Д Л У К У

D E C I S I O N

о расподели добити за 2018. годину,

оn Profit Distribution for 2018, Dividend

исплати дивиденди и утврђивању

Payment and Determining the Total

укупног износа нераспоређене добити

Amount of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi

НИС а.д. Нови Сад

Sad

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године у

износу од РСД 26.067.489.000 (двадесетшест милијарди шездесетседам

милиона четиристоосамдесетдевет хиљада динара) распоређује се на следећи начин:

 1. за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 6.517.524.188 (шест милијарди петстоседамнаест милиона
  петстодвадесетчетири хиљаде стоосамдесетосам динара);
 2. преостали износ добити за период од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године у укупном износу од РСД 19.549.964.812 (деветнаест милијарди
  петсточетрдесетдевет милиона
  деветстошездесетчетири хиљаде

1. The profit expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018 in the amount of RSD 26,067,489,000 (twenty six billion sixty seven million four hundred eighty nine thousand Dinar) shall be distributed as follows:

 1. for dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in the total gross amount of RSD 6,517,524,188 (six billion five hundred and seventeen million five hundred twenty four thousand one hundred eighty eight Dinar);
 2. the remaining amount of profit for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018 in the total amount of RSD 19,549,964,812 (nineteen billion five hundred forty nine million nine hundred sixty four thousand eight

SА-10.02.07-011, Верзија 2.0

Страна 1 oд 3

осамстодванаест

динара)

остаје

hundred and twelve Dinar) shall remain

нераспоређен.

as retained profit.

 1. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 161.016.834.812 (стошездесетједну
  милијарду шеснаест милиона
  осамстотридесетчетирихиљаде осамстодванаест динара).
 2. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД
  6.517.524.188 (шест милијарди
  петстоседамнаестмилиона
  петстодвадесетчетирихиљаде стоосамдесетосам динара), односно бруто износ по акцији од РСД 39,97 (тридесетдевет динара и деведесетседам пара) у року од 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.
 3. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва - лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара XI редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).
 4. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана
  доношења ове Одлуке, сходном
  применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.
 1. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 161,016,834,812 (one hundred sixty one billion sixteen million eight hundred thirty four thousand eight hundred and twelve Dinar) is hereby determined.

3. The monetary payment of dividends to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, in the total gross amount of RSD 6,517,524,188 (six billion five hundred seventeen million five hundred twenty four thousand one hundred eighty eight Dinar), representing the gross amount per share of RSD 39.97 (thirty nine point ninety seven) within 6 (six) months from the day of adoption of this Decision is hereby approved and the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to determine the date and procedure for the dividend payment to the shareholders of the Company in accordance with this Decision.

 1. All the shareholders of the Company - the persons registered with the Central Securities Depository and Clearing House as legal owners of NIS j.s.c. Novi Sad shares on the Shareholders' Day of the XI Ordinary meeting of the Shareholder's Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.
 2. The Company is obliged to notify the shareholders of the Company entitled to dividend payment within 15 days as of the passing the present Decision, in accordance with the provisions of the Law governing the notification of shareholders regarding the Meeting of the Company's Shareholders' Assembly.

6.

Ова Одлука ступа на снагу даном

6.

This Decision enters into force on the day of

доношења.

its passing.

7.

Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука

7.

This Decision shall be entered into the Book

Друштва.

of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

На основу усвојених Финансијских извештаја

Based on the adopted Financial Statements of

НИС а.д. Нови Сад за годину која се

NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on

завршила на дан 31. децембар 2018. године

31 December 2018 and the Independent

и Извештаја независног ревизора о ревизији

Auditor's Report on the Audit of Financial

SА-10.02.07-011, Верзија 2.0

Страна 2 oд 3

Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад

Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year

за годину која се завршила на дан 31.

which ended on 31 December 2018, it was

децембар 2018. године, утврђено је да је

determined that NIS j.s.c Novi Sad generated

НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара

profit in the amount of RSD 26,067,489,000

2018. године до 31. децембра 2018. године

(twenty six billion sixty seven million four

остварио добит у износу од РСД

hundred eighty nine thousand Dinar) in the

26.067.489.000

(двадесетшест

милијарди

period from 1 January 2018 to 31 December

шездесетседам

милиона

2018, and that the conditions for profit

четристоосамдесетдевет хиљада динара) и

distribution and dividend payment to the

да су се стекли услови за расподелу добити

shareholders of the Company in accordance

и исплату дивиденде акционарима Друштва

with the provisions of Article 270 of the Law

у складу са одредбама члана 270. Закона.

were met.

На основу наведеног и одредаба чланoва

Based on the above and the provisions of

270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7)

Articles 270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph

Закона о привредним друштвима и члана 8

1 item 7) of the Law and Article 8 Item 8.4

тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови

Subitem 7 of the Articles of Association of NIS

Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови

j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of

Сад је одлучила као у диспозитиву.

NIS j.s.c. Novi Sad decided as stated in the

Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

_____________________________

Сергеј Гањин / Sergei Ganin

(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

To be served to:

1. Акционарима

1. Shareholders

2. Председнику

и члановима

Одбора

2. Chairman and members of the NIS j.s.c.

директора НИС а.д. Нови Сад

Novi Sad Board of Directors

3. Секретару Друштва

3. Corporate Secretary

4. Архиви

4. Archives

SА-10.02.07-011, Верзија 2.0

Страна 3 oд 3

Disclaimer

NIS AD Novi Sad published this content on 28 June 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 June 2019 07:25:08 UTC

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Latest news on NIS AD NOVI SAD
09/17NIS NOVI SAD : pays out 6.5 billion RSD to its shareholders
PU
09/09NIS NOVI SAD : 43rd extraordinary meeting of Shareholders' Assembly held
PU
08/14NIS NOVI SAD : Notification of the Board of directors' decision on convocation o..
PU
08/06NIS NOVI SAD : Gornji Milanovac Hosts «NIS Open Tennis School»
PU
06/28NIS NOVI SAD : 11th Regular Meeting of NIS Shareholders' Assembly Held
PU
06/28NIS NOVI SAD : Decision оn Profit Distribution for 2018
PU
06/28NIS NOVI SAD : Decision on adoption of the Annual Report for 2018
PU
05/07NIS NOVI SAD : Board of Directors of NIS drafted the decision on the payment of ..
PU
04/30NIS NOVI SAD : Remark in accordance with article 51 of the Law on Capital Market
PU
04/30NIS NOVI SAD : Belgrade Stock Exchange Questionnaire on Corporate Governance Pra..
PU
More news
Financials (RSD)
Sales 2019 273 B
EBIT 2019 24 424 M
Net income 2019 18 330 M
Debt 2019 85 204 M
Yield 2019 5,27%
P/E ratio 2019 6,00x
P/E ratio 2020 5,02x
EV / Sales2019 0,71x
EV / Sales2020 0,70x
Capitalization 110 B
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 3
Average target price 797,00  RSD
Last Close Price 673,99  RSD
Spread / Highest target 39,5%
Spread / Average Target 18,3%
Spread / Lowest Target -2,97%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Kirill Vladimirovich Tyurdenev Chief Executive Officer & Director
Vadim Vladislavovich Yakovlev Chairman
Anton Yurevich Fedorov CFO, Deputy CEO & Director-Accounting
Maxim Kozlovsky Deputy CEO, Director-Material & Technical
Kirill Albertovich Kravchenko Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
NIS AD NOVI SAD1 048
EXXON MOBIL CORPORATION-0.85%290 846
BP PLC-2.20%128 473
RELIANCE INDUSTRIES26.32%118 404
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION-17.71%82 217
PHILLIPS 6624.43%48 532