Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
News: Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors

Amundi Physical Metals plc: Final terms -18-

06/16/2021 | 08:03am EDT

angivet för relevant serie ("tilldelat konto"). Detta betyder att guldet hålls på ett avskilt konto i Londonvalvet tillhörigt förvaringsinstitutet i emittentens namn till förmån för den relevanta serien och allt guld i tilldelad form som deponeras hos eller mottas av förvaringsinstitutet vid olika tillfällen och som förvaras av förvaringsinstitutet som en deposition för emittenten för den serien. Det finns tillfällen när guldmängder kan hållas på "otilldelad" basis, till exempel för att förenkla teckning.

Teckning

En dag (som inte är en lördag eller en söndag) då (i) Euronext Paris är öppen för handel, (ii) OTC-marknaden på London Bullion Market Association ("LBMA") är öppen för handel och (iii) kommersiella banker i Irland är öppna för handel (en "affärsdag") kan en godkänd deltagare begära att emittenten emitterar fler ETC-värdepapper till en sådan auktoriserad deltagare ("teckning"). Innan en teckning genomförs kommer den auktoriserade deltagaren att behöva göra en överföring till ett otilldelat konto hos emittenten där förvaringsinstitutet markerats för sådana serier ("gemensamt konto") en guldmängd ("teckningsavräkningsmängden") som motsvarar resultatet av (a) metallrättigheten på den aktuella handelsdagen ("teckningens handelsdatum") och (b) det totala antalet ETC-värdepapper som emitterats. Emittenten kommer inte att emittera ETC-värdepapper till en auktoriserad deltagare förrän teckningens avräkningsbelopp har mottagits till det gemensamma kontot och fördelats till seriens fördelade konto. Vid varje teckning måste den auktoriserade deltagaren även betala en teckningsavgift till emittenten ("teckningsavgift").

Återköp

Varje affärsdag kan en auktoriserad deltagare begära att emittenten köper tillbaka ETC-värdepapperen från en auktoriserad deltagare (ett "återköp"). Innan ett återköp genomförs måste den auktoriserade deltagaren leverera de berörda ETC-värdepapperen, som återköps, till emissions- och betalningsombudet åt emittenten. Emittenten kommer inte att annullera dessa ETC-värdepapper och kommer att leverera en guldmängd till den auktoriserade deltagaren ("återköpets avräkningsbelopp") som motsvarar resultatet av (1) metallrättigheten på aktuellt handelsdatum ("återköpets handelsdatum ") och (2) det totala antalet ETC-värdepapper som köps tillbaka tills emissions- och betalningsombudet har bekräftat mottagandet av sådana ETC-värdepapper. Vid varje återköp måste den auktoriserade deltagaren även betala en återköpsavgift till emittenten ("återköpsavgift").

Framtida återköp och förtida och slutlig inlösen

Vid varje tidpunkt ska det guld som finns tillgodo på det fördelade kontot ska åtminstone motsvara den sammanlagda metallrättigheten för alla ETC-värdepapper som fortfarande är utestående får en sådan serie. Sådant guld kommer att finansiera leveransen av eventuella framtida avräkningsbelopp för återköp och betalningen av ett "förtidsinlösenbelopp" eller "slutligt inlösenbelopp" (där vart och ett definieras nedan) för varje ETC-värdepapper.

Värdepapper

Emittentens skyldigheter enligt ETC-värdepapperen kommer att säkerställas enligt en värdepappershandling som styrs av lagarna i Irland och en värdepappershandling som styrs av engelsk lag genom värdepappersintressen i emittentens rättigheter enligt det avtal som ingåtts av denne för ETC-värdepapperen och det underliggande guldet. Tillgångarna och egendomen som är föremål för sådana värdepappersintressen kallas "säkerställd egendom" för denna serie. Värdepappersinnehavare kommer inte, genom att inneha sådana serier, att ha något krav på den säkerställda egendomen med avseende på några andra serier ETC-värdepapper. Värdepapperet över den säkerställda egendomen för en serie ETC-värdepapper kommer att kunna verkställas om betalning av det slutliga inlösenbeloppet eller förtidsinlösenbeloppet, i tillämpliga fall, inte görs till fullo när det förfaller på det planerade inlösendatumet eller på aktuellt avräkningsdatum för förtidsinlösen, i tillämpliga fall.

Begränsat återkrav och rangordning

ETC-värdepapperen kommer att rangordnas lika sinsemellan. Värdepappersinnehavarnas rättigheter begränsas utan tillgång till den säkerställda egendomen. På så sätt och så snart som den säkerställda egendomen har sålts och nettobehållningen delats ut kan ingen av parterna eller någon som agerar på deras vägnar vidta ytterligare åtgärder mot emittenten eller dess chefer, tjänstemän, medlemmar eller administratörer för att återvinna någon ytterligare summa och ingen skuld kommer att föreligga för emittenten för en sådan summa. Behållning av den säkrade egendomen kommer att användas enligt de betalningsprioriteringar som anges i villkoren, och därför kommer värdepappersinnehavarnas rättigheter att rangordnas i enlighet med detta. På grund av sådana bestämmelser kan inte värdepappersinnehavare av en serie till fullo erhålla det slutliga inlösenbeloppet eller förtidsinlösenbeloppet som ska betalas för varje ETC-värdepapper i sådana serier om behållningen på den säkrade tillgången är otillräcklig att uppfylla kraven på alla säkrade fordringsägarna i sådana serier.

Ränta

ETC-värdepapperen kommer inte att betala ut någon periodisk ränta men förtidsinlösenbeloppet eller det slutliga inlösenbeloppet kan, alltefter omständigheterna, innehålla en ränteinlösenpremie i den utsträckning som ett sådant förtidsinlösenbelopp eller slutligt inlösenbelopp, alltefter omständigheterna, överskrider emissionskursen för ett ETC-värdepapper i den första delmängden av serierna.

När metallvärdet som ingår i metallrättigheten för ETC-värdepapperet handlas till eller under ett belopp som motsvarar det nominella beloppet plus det angivna räntebeloppet (båda definieras nedan), kan ett angivet räntebelopp även betalas av emittenten som en del av det slutliga inlösenbeloppet eller förtidsinlösenbeloppet som betalas per ETC-värdepapper, alltefter omständigheterna, vilket belopp ska utgöra ränta det nominella beloppet.

Slutlig inlösen av ETC-värdepapperen

Såvida det inte tidigare eller köpts och annullerats av emittenten kommer varje ETC-värdepapper att förfalla till betalning och betalas på den planerade förfallodagen till dess slutliga inlösenbelopp.

Det "slutliga inlösenbeloppet" för en serie ska utgöras av ett belopp (där beloppet kan innehålla en ränteinlösenpremie om det överstiger emissionskursen för ett ETC-värdepapper i den första delmängden i sådana serier) noterat i US-dollar för ett ETC-värdepapper som är lika med eller större än: ix. resultatet av (a) metallrättigheten (uttryck i förstklassiga troy uns) på datumet som infaller 40 affärsdagar före

det planerade förfallodatumet (det "slutliga inlösenvärderingsdatumet", som under vissa omständigheter kan skjutas

upp) och (b) den genomsnittskurs som tillskrivs varje förstklassigt troy uns av den metall som innehas på det

fördelade kontot på det slutliga inlösenvärderingsdatumet baserat på (1) den behållning som erhålls för metall som

sålts före den femte affärsdagen som omedelbart föregår det planerade förfallodatumet och (2) den referenskurs för

metallen som publiceras hos relevant kurskälla för sådana serier (eller en efterträdande eller ersättande

kurskälla) för metall som inte sålts före den femte affärsdagen som omedelbart föregår det planerade

förfallodatumet och x. ett belopp som motsvarar 10 procent av emissionskursen för ett ETC-värdepapper på seriens emissionsdatum ("det

nominella beloppet") plus ett belopp som motsvarar 1 procent av det nominella beloppet ("angivet räntebelopp").

Förtidsinlösen av ETC-värdepapperen

ETC-värdepapperen ska förfalla till betalning före den planerade förfallodagen till förtidsinlösensbeloppet om något av det följande inträffar, och om en sådan händelse inträffar har emittenten (och/eller förvaltaren vid en marknadsvärdesinlösen eller vid insolvens efter en nödvändig anvisning från värdepappersinnehavarna) meddelat detta genom att anvisa en fullständig förtidsinlösen av ETC-värdepapperen: xxi. emittenten väljer när som helst och oavsett anledning att förtidsinlösa ETC-värdepapperen till fullo (en "

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 16, 2021 08:02 ET (12:02 GMT)

Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
AMUNDI 0.00% 77 Real-time Quote.15.27%
UT GROUP CO., LTD. 1.06% 3350 End-of-day quote.4.69%
Latest news "Companies"
07:24aJETBLUE : Q2 Earnings Snapshot
AQ
07:23aAPPLE : iPhone expected to drive sales, but App Store faces regulatory risk
RE
07:22aWASTE MANAGEMENT : Q2 Earnings Snapshot
AQ
07:22aSHERWIN-WILLIAMS : Q2 Earnings Snapshot
AQ
07:21aNOVARTIS AG : Gets a Buy rating from Morgan Stanley
MD
07:20aHOCHTIEF : Half-year Report January to June 2021
PU
07:20aKIN YAT : Environmental, Social and Governance Report 2021
PU
07:20aAGRICULTURAL BANK OF CHINA : List of directors and their role and function
PU
07:20aSHUTTERSTOCK : 2021 Second Quarter Earnings Presentation
PU
07:20aCHINA 21ST CENTURY EDUCATION : Voluntary announcement regulatory update
PU
Latest news "Companies"