Log in
Log in
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Sign up
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Homepage
  2. Equities
  3. Estonia
  4. Nasdaq Tallinn
  5. AS Tallinna Sadam
  6. News
  7. Summary
    TSM1T   EE3100021635

AS TALLINNA SADAM

(TSM1T)
  Report
Delayed Nasdaq Tallinn  -  08:59 2022-09-23 am EDT
1.400 EUR    0.00%
09/13AS TALLINNA SADAM : The Amber Train embarked from Muuga harbour
PU
09/05Tallinna Sadam Investor Day “In the winds of the future” 14.09.2022
GL
09/05Tallinna Sadam Investor Day “In the winds of the future” 14.09.2022
GL
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisionsFunds 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

AS Tallinna Sadam : 6 kuu 2022 vahearuande p§hinumbrid xlsx

08/10/2022 | 03:56am EDT
KPI
Key performance indicators of Tallinna Sadam
Näitaja Indicator unit 6M 2022 6M 2021 change % Q2 2022 Q2 2021 change %
Müügitulu Revenue EUR '000 57,135 49,248 7,887 16.0% 30,364 24,260 6,104 25.2%
Ärikasum Opeationg profit EUR '000 16,328 12,439 3,889 31.3% 9,111 5,218 3,893 74.6%
Korrigeeritud EBITDA Adjusted EBITDA EUR '000 28,871 24,153 4,718 19.5% 15,389 11,132 4,257 38.2%
Põhivara kulum ja väärtuse langus Depreciation, amortisation and impairment EUR '000 -12,512 -12,098 -414 3.4% -6,225 -6,076 -149 2.5%
Tulumaks Income tax EUR '000 -4,111 -3,275 -836 25.5% -4,111 -3,275 -836 25.5%
Perioodi kasum/-kahjum Profit for the period EUR '000 12,252 8,501 3,751 44.1% 5,061 1,657 3,404 205.4%
Investeeringud Investments EUR '000 8,966 7,930 1,036 13.1% 4,269 4,290 -21 -0.5%
Töötajate arv (keskmine) Number of employees (average) EUR '000 464 467 -3 -0.6% 470 472 -2 -0.4%
Kaubamaht Cargo volume t '000 9,526 11,168 -1,642 -14.7% 4,683 5,893 -1,210 -20.5%
Reisijate arv Number of passengers '000 2,804 969 1,835 189.4% 1,902 596 1,306 219.1%
Laevakülastuste arv Number of vessel calls 3,593 3,514 79 2.2% 1,948 1,836 112 6.1%
Varade maht perioodi lõpus Total assets at period-end EUR '000 618,604 618,631 -27 -0.0% 618,604 618,631 -27 -0.0%
Netovõlg perioodi lõpus Net debt at period-end EUR '000 168,821 187,806 -18,985 -10.1% 168,821 187,806 -18,985 -10.1%
Omakapital perioodi lõpus Equity at period-end EUR '000 367,636 363,755 3,881 1.1% 367,636 363,755 3,881 1.1%
Aktsiate arv perioodi lõpus Number of shares at period-end '000 263,000 263,000 0 0.0% 263,000 263,000 0 0.0%
Ärikasum/müügitulu Operating profit/revenue % 28.6% 25.3% 30.0% 21.5%
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu Adjusted EBITDA/revenue % 50.5% 49.0% 50.7% 45.9%
Perioodi kasum/müügitulu Profit for the period/revenue % 21.4% 17.3% 16.7% 6.8%
EPS: perioodi kasum/keskmine aktsiate arv EPS: Profit for the period/ average number of shares EUR 0.05 0.03 0.02 0.01
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus Equity/number of shares EUR 1.40 1.38 1.40 1.38
BS
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
In thousands of euros
tuhandetes eurodes As at 6/30/22 12/31/21
VARAD ASSETS
Käibevara Current assets
Raha ja raha ekvivalendid Cash and cash equivalents 31,110 34,840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded Trade and other receivables 9,453 14,151
Lepingulised varad Contract assets 575 0
Varud Inventories 565 399
Käibevara kokku Total current assets 41,703 49,390
Põhivara Non-current assets
Investeeringud sidusettevõttesse Investments in an associate 1,881 1,559
Muud pikaajalised nõuded Other long-term receivables 896 896
Materiaalne põhivara Property, plant and equipment 572,082 575,563
Immateriaalne põhivara Intangible assets 2,042 2,130
Põhivara kokku Total non-current assets 576,901 580,148
Varad kokku Total assets 618,604 629,538
KOHUSTISED LIABILITIES
Lühiajalised kohustised Current liabilities
Võlakohustised Loans and borrowings 15,916 15,916
Eraldised Provisions 958 1,572
Sihtfinantseerimine Government grants 1,665 1,223
Maksuvõlad Taxes payable 829 890
Võlad tarnijatele ja muud võlad Trade and other payables 12,953 10,291
Lepingulised kohustised Contract liabilities 3,551 57
Lühiajalised kohustised kokku Total current liabilities 35,872 29,949
Pikaajalised kohustised Non-current liabilities
Võlakohustised Loans and borrowings 184,015 187,398
Sihtfinantseerimine Government grants 29,741 29,835
Muud võlad Other payables 552 652
Lepingulised kohustised Contract liabilities 788 809
Pikaajalised kohustised kokku Total non-current liabilities 215,096 218,694
Kohustised kokku Total liabilities 250,968 248,643
OMAKAPITAL EQUITY
Aktsiakapital Share capital 263,000 263,000
Ülekurss Share premium 44,478 44,478
Kohustuslik reservkapital Statutory capital reserve 22,115 21,271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum Retained earnings (prior periods) 25,791 26,534
Perioodi kasum Profit for the period 12,252 25,612
Omakapital kokku Total equity 367,636 380,895
Kohustised ja omakapital kokku Total liabilities and equity 618,604 629,538
PL
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta for the 6 months ended 30 June
Konsolideeritud kasumiaruanne Consolidated statement of profit or loss
tuhandetes eurodes In thousands of euros Q2 2022 Q2 2021 2022 2021
Müügitulu Revenue 30,363 24,260 57,135 49,248
Muud tulud Other income 434 335 728 659
Tegevuskulud Operating expenses -9 841 -8 070 -18 504 -15 372
Tööjõukulud Personnel expenses -5 554 -5 100 -10 325 -9 744
Põhivara kulum ja väärtuse langus Depreciation, amortisation and impairment -6 225 -6 076 -12 512 -12 098
Muud kulud Other expenses -66 -130 -194 -254
Ärikasum Operating profit 9,111 5,219 16,328 12,439
Finantstulud ja -kulud Finance income and costs
Finantstulud Finance income 34 27 63 37
Finantskulud Finance costs -323 -365 -605 -741
Finantstulud ja -kulud kokku Finance costs - net -289 -338 -542 -704
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+)/kahjum (-) investeeringutelt sidusettevõttesse Share of profit+)/loss(-) of an associate accounted for under the equity method 350 52 577 41
Kasum enne tulumaksustamist Profit before income tax 9,172 4,933 16,363 11,776
Tulumaksukulu Income tax expense -4 111 -3 275 -4 111 -3 275
Perioodi kasum/-kahjum Profit/loss for the period 5,061 1,658 12,252 8,501
Attributable to:
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist/- kahjumist Owners of the Parent 5,061 1,658 12,252 8,501
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) Basic earnings and diluted earnings per share (in euros) 0.02 0.01 0.05 0.03
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) Basic earnings and diluted earnings per share - continuing operations (in euros) 0.02 0.01 0.05 0.03
Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne Consolidated statement of other comprehensive income
tuhandetes eurodes In thousands of euros Q2 2022 Q2 2021 2022 2021
Perioodi kasum Profit for the period 5,061 1,658 12,252 8,501
Muu koondkasum Other comprehensive income
Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse: Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Kasum/kahjum rahavoogude riskimaandamis-instrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto) Net fair value gain on hedging instruments in cash flow hedges 0 35 0 73
Muu koondkasum kokku Total other comprehensive income 0 35 0 73
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku Total comprehensive income/expense for the period 5,061 1,693 12,252 8,574
Attributable to:
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist Owners of the Parent 5,061 1,693 12,252 8,574
EQ
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta for the 6 months ended 30 June
tuhandetes eurodes Aktsia-kapital Ülekurss Kohustuslik reserv-kapital Jaotamata kasum Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku
In thousands of euros Share capital Share premium Statutory capital reserve Retained earnings Total equity attributable to owners of the Parent
Omakapital seisuga 31.12.2021 Equity at 31 December 2021 263,000 44,478 21,271 52,146 380,895
Perioodi kasum Profit for the period 0 0 0 12,252 12,252
Perioodi koondkasum kokku Total comprehensive income for the period 0 0 0 12,252 12,252
Väljakuulutatud dividendid Dividends declared 0 0 0 -25 511 -25 511
Kokku tehingud omanikega Total transactions with owners 0 0 0 -25 511 -25 511
Reservkapitali suurendamine Increase of capital reserve 0 0 844 -844 0
Omakapital seisuga 30.06.2022 Equity at 30 June 2022 263,000 44,478 22,115 38,043 367,636
tuhandetes eurodes Aktsia-kapital Ülekurss Kohustuslik reserv-kapital Riskimaan-damise reserv Jaotamata kasum Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku
In thousands of euros Share capital Share premium Statutory capital reserve Hedge reserve Retained earnings Total equity attributable to owners of the Parent
Omakapital seisuga 31.12.2020 Equity at 31 December 2020 263,000 44,478 20,262 -102 47,794 375,432
Perioodi kasum Profit for the period 0 0 0 0 8,501 8,501
Muu koondkasum Other comprehensive income for the period 0 0 0 73 0 73
Perioodi koondkasum kokku Total comprehensive income for the period 0 0 0 73 8,501 8,574
Väljakuulutatud dividendid Dividends declared 0 0 0 0 -20,251 -20,251
Kokku tehingud omanikega Total transactions with owners 0 0 0 0 -20,251 -20,251
Reservkapitali suurendamine Increase of capital reserve 0 0 1,009 0 -1,009 0
Omakapital seisuga 30.06.2021 Equity at 30 June 2021 263,000 44,478 21,271 -29 35,035 363,755
CF
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta for the 6 months ended 30 June
tuhandetes eurodes in thousands of euros 2022 2021
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha Cash receipts from sale of goods and services 67,852 55,753
Muude tulude eest laekunud raha Cash receipts related to other income 71 34
Maksed tarnijatele Payments to suppliers -23 580 -19 123
Maksed töötajatele ja töötajate eest Payments to and on behalf of employees -9 664 -9 064
Makstud tulumaks dividendidelt Income tax paid on dividends -238 -271
Maksed muude kulude eest Payments for other expenses -4 335 0
Äritegevusest laekunud raha Cash flows from operating activities 30,106 27,329
Materiaalse põhivara soetamine Purchases of property, plant and equipment -9 618 -9 255
Immateriaalse põhivara soetamine Purchases of intangible assets -261 -426
Materiaalse põhivara müük Proceeds from sale of property, plant and equipment 77 263
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest Government grants received 4,954 0
Saadud dividendid Dividends received 255 0
Saadud intressid Interest received 2 1
Investeerimistegevuses kasutatud raha Cash used in investing activities -4 591 -9 417
Saadud laenude tagasimaksed Repayments of loans received -3 383 -3 383
Makstud dividendid Dividends paid -25 287 -20 082
Makstud intressid Interest paid -570 -734
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed Other payments related to financing activities -5 -1
Finantseerimistegevuses kasutatud raha Cash used in financing activities -29 245 -24 200
RAHAVOOG KOKKU NET CASH FLOW -3 730 -6 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Cash and cash equivalents at beginning of the period 34,840 26,679
Raha ja raha ekvivalentide muutus Change in cash and cash equivalents -3 730 -6 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus Cash and cash equivalents at end of the period 31,110 20,391
Segments
TEGEVUSSEGMENDID OPERATING SEGMENTS
For the 6 months ended 30 June 2021
In thousands of euros Passenger harbours Cargo harbours Ferry Other Total
30.06.2021 lõppenud 6 kuu kohta
Tuhandetes eurodes Reisi-sadamad Kauba-sadamad Reisiparv-laevad Muu Kokku
Laevatasud Vessel dues 7,001 9,253 0 0 16,254
Kaubatasud Cargo charges 671 2,573 0 0 3,244
Reisijatasud Passenger fees 1,482 100 0 0 1,582
Elektrienergia müük Sale of electricity 495 2,319 0 0 2,814
Üleveoteenuste müük - piletimüük Sale of ferry services - revenue from ticket sales 0 0 4,791 0 4,791
Muude teenuste müük Sale of other services 277 498 38 0 813
Kasutusrendi tulu Lease income 738 4,649 287 0 5,674
Laeva prahitasu Charter fees 0 0 0 4,545 4,545
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus Sale of ferry services - government support 0 0 9,531 0 9,531
Segmendi müügitulu kokku Total segment revenue 10,664 19,392 14,647 4,545 49,248
Segmendi korrigeeritud EBITDA Adjusted segment EBITDA 4,290 10,986 6,441 2,435 24,153
Põhivara kulum Depreciation and amortisation -3,438 -4,602 -2,988 -1,070 -12,098
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon Amortisation of government grants received 119 306 0 0 425
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse Share of profit of an associate accounted for under the equity method 0 0 0 -41 -41
Segmendi ärikasum Segment operating profit 971 6,690 3,453 1,325 12,439
Finantstulud ja -kulud kokku Finance income and costs, net -704
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse Share of loss of an associate accounted for under the equity method 41
Tulumaksukulu Income tax expense -3,275
Perioodi kasum Profit for the period 8,501
For the 6 months ended 30 June 2022
In thousands of euros Passenger harbours Cargo harbours Ferry Other Total
30.06.2022 lõppenud 6 kuu kohta
Tuhandetes eurodes Reisi-sadamad Kauba-sadamad Reisiparv-laevad Muu Kokku
Laevatasud Vessel dues 9,517 8,729 0 0 18,246
Kaubatasud Cargo charges 740 2,885 0 0 3,625
Reisijatasud Passenger fees 4,067 97 0 0 4,164
Elektrienergia müük Sale of electricity 612 2,572 0 0 3,184
Üleveoteenuste müük - piletimüük Sale of ferry services - revenue from ticket sales 0 0 5,840 0 5,840
Muude teenuste müük Sale of other services 611 370 34 1 1,016
Kasutusrendi tulu Lease income 1,202 4,849 434 0 6,485
Laeva prahitasu Charter fees 0 0 0 4,635 4,635
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus Sale of ferry services - government support 0 0 9,940 0 9,940
Segmendi müügitulu kokku Total segment revenue 16,749 19,502 16,248 4,636 57,135
Segmendi korrigeeritud EBITDA Adjusted segment EBITDA 8,843 10,188 7,158 2,682 28,871
Põhivara kulum Depreciation and amortisation -3 952 -4 419 -2 886 -1 181 -12 438
Kahjum vara väärtuse langusest Impairment losses -74 0 0 0 -74
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon Amortisation of government grants received 242 304 0 0 546
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse Share of loss of an associate accounted for under the equity method 0 0 0 -577 -577
Segmendi ärikasum Segment operating profit 5,059 6,073 4,272 924 16,328
Finantstulud ja -kulud kokku Finance income and costs, net -542
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse Share of loss of an associate accounted for under the equity method 577
Tulumaksukulu Income tax expense -4 111
Perioodi kasum Profit for the period 12,252

Disclaimer

Tallinna Sadam AS published this content on 10 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 August 2022 07:55:11 UTC.


ę Publicnow 2022
All news about AS TALLINNA SADAM
09/13AS TALLINNA SADAM : The Amber Train embarked from Muuga harbour
PU
09/05Tallinna Sadam Investor Day “In the winds of the future” 14.09.2022
GL
09/05Tallinna Sadam Investor Day “In the winds of the future” 14.09.2022
GL
09/01Changes in the supervisory boards of AS Tallinna Sadam subsidiary and joint venture
GL
08/10Summary of Tallinna Sadam webinar
GL
08/10AS Tallinna Sadam closes operations in Paljassaare harbour
GL
08/10AS Tallinna Sadam closes operations in Paljassaare harbour
GL
08/10AS Tallinna Sadam Closes Operations in Paljassaare Harbour
CI
08/10TRANSCRIPT : AS Tallinna Sadam, Q2 2022 Earnings Call, Aug 10, 2022
CI
08/10AS TALLINNA SADAM : 6 kuu 2022 vahearuande põhinumbrid xlsx
PU
More news
Financials
Sales 2022 114 M 111 M 111 M
Net income 2022 - - -
Net Debt 2022 - - -
P/E ratio 2022 -
Yield 2022 5,52%
Capitalization 368 M 358 M 358 M
Capi. / Sales 2022 3,23x
Capi. / Sales 2023 3,09x
Nbr of Employees 464
Free-Float 32,9%
Chart AS TALLINNA SADAM
Duration : Period :
AS Tallinna Sadam Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 2
Last Close Price 1,40 €
Average target price 2,14 €
Spread / Average Target 52,9%
Managers and Directors
Valdo Kalm Chairman-Management Board
Aare Tark Chairman-Supervisory Board
Hanno Hussar Head-Information Technology
Maarika Liivamagi Independent Member-Supervisory Board
Urmas Kaarlep Independent Member-Supervisory Board