Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
 1. Homepage
 2. Equities
 3. Belgium
 4. Euronext Bruxelles
 5. Belreca NV
 6. News
 7. Summary
    BELR   BE0020575115

BELRECA NV

(BELR)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsCompanyFinancials 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Belreca : HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2020

08/11/2020 | 11:54am EST

PERSBERICHT / GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE / Datum : 11/08/2020 Uur : 17.45

BELRECA

(BELGIAN RESOURCES AND CAPITAL COMPANY)

Beursnotering : Euronext Brussels ISIN code : BE0020575115

Naamloze vennootschap

BE 2018 Antwerpen 1, Van Putlei 74/76

0416.585.207 RPR Antwerpen

Niet BTW - plichtige

LEI-code 549300SCGRU5KSJ80H78

+32(0)3/286.71.86

Website : www.belreca.be

E-mail adres : info@belreca.be

HALFJAARLIJKS

FINANCIEEL VERSLAG

2020

(van 01/01/2020 t.e.m. 30/06/2020)

UITGEDRUKT IN EURO

BELRECA

RPR Antwerpen 0416.585.207

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG IN EURO

Dit verslag omvat :

 • de verkorte financiële overzichten;
 • een tussentijds jaarverslag en
 • een verklaring van de verantwoordelijke personen inzake de opstelling van dit verslag.

HALFJAARLIJKS FINANICEEL VERSLAG

opgesteld door de Raad van Bestuur van

11/08/2020

met betrekking tot de periode van :

01/01/2020

tot

30/06/2020

vorige periode :

- balans (activa en passiva)

31/12/2019

- resultatenrekening

01/01/2019

tot

30/06/2019

Het halfjaarlijks financieel verslag werd NIET gecontroleerd door de commissaris.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats en functie bij Belreca, van de BESTUURDERS en COMMISSARISSEN :

Naam

Adres

Functie

VAN DE PUT Eric

c/o Belreca - Van Putlei 74/76

Voorzitter van de

Bankier

2018 Antwerpen

Raad van Bestuur

GILLES DE PELICHY Baron Didier

c/o Belreca - Van Putlei 74/76

Bestuurder

Bestuurder van vennootschappen

2018 Antwerpen

VAN DE PUT Caroline

c/o Belreca - Van Putlei 74/76

Bestuurder

Bestuurder van vennootschappen

2018 Antwerpen

MARINUS Benoit

c/o Belreca - Van Putlei 74/76

Bestuurder

Bestuurder van vennootschappen

2018 Antwerpen

CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN

Jan Van Rijswijcklaan 10

Commissaris

& CO Bedrijfsrevisoren B.V.C.V.

2018 Antwerpen

BE 0427.897.088

België

Lidmaatschapnr. : B00003

Vertegenwoordigd door

CALLENS Philip, bedrijfsrevisor

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie.

De Raad van Bestuur verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Het halfjaarlijks financieel verslag werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant die niet de commissaris is.

2

BELRECARPR Antwerpen 0416.585.207

VERKORT FINANCIEEL OVERZICHT

ACTIVA

30/06/2020

31/12/2019

Financiële vaste activa

34.310.696

40.157.441

Andere financiële vaste activa

34.310.696

40.157.441

Aandelen

34.310.696

40.157.441

Vorderingen op ten hoogste één jaar

235.800

320.501

Overige vorderingen

235.800

320.501

Liquide middelen

6.471.451

1.117.576

TOTAAL DER ACTIVA

41.017.947

41.595.518

PASSIVA

30/06/2020

31/12/2019

EIGEN VERMOGEN

41.017.947

40.572.901

Kapitaal

8.280.197

8.280.197

Geplaatst kapitaal

8.280.197

8.280.197

Reserves

29.828.019

29.828.019

Wettelijke reserve

828.019

828.019

Beschikbare reserves

29.000.000

29.000.000

Overgedragen winst of overgedragen verlies

2.464.685

2.464.685

Winst of verlies van het lopend boekjaar

445.046

0

Schulden op ten hoogste één jaar

0

1.022.617

Handelsschulden

0

12.715

Schulden met betrekking tot belastingen

0

0

Overige schulden

0

1.009.902

Overlopende rekeningen

0

0

TOTAAL DER PASSIVA

41.017.947

41.595.518

RESULTATENREKENING

30/06/2020

30/06/2019

Bedrijfskosten

73.612

76.236

Diensten en diverse goederen

73.512

75.270

Andere bedrijfskosten

100

966

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

-73.612

-76.236

Financiële opbrengsten

4.015.412

1.817.518

Opbrengsten uit financiële vaste activa

516.282

912.291

Andere financiële opbrengsten

0

0

Niet-reccurente financiële opbrengsten

3.499.130

905.227

Financiële kosten

3.496.754

560.713

Waardeverminderingen op vlottende activa

0

0

Andere financiële kosten

56.325

44.967

Niet-reccurente financiële kosten

3.440.429

515.746

Winst (verlies) van het lopend boekjaar vóór belasting

445.046

1.180.569

Belastingen op het resultaat

0

0

Belastingen

0

0

Regulariseringen van belastingen en terugnemingen van

voorzieningen voor belastingen

0

0

Winst (verlies) per 30 juni

445.046

1.180.569

3

BELRECA

RPR Antwerpen 0416.585.207

30/06/2020

31/12/2019

STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA

ANDERE FINANCIELE VASTE ACTIVA Aandelen

Aanschaffingswaarde per einde van het vorig boekjaar

xxxxxxxxx

41.873.581

Mutaties tijdens het 1° semester

- Aanschaffingen

0

- Overdrachten en buitengebruikstellingen

2.573.683

- Overboeking van een post naar een andere (+) (-)

Aanschaffingswaarde op het einde van het 1° semester

39.299.898

Waardeverminderingen per einde van het vorig boekjaar

xxxxxxxxx

1.716.140

Mutaties tijdens het 1° semester

- Geboekt

3.440.429

- Teruggenomen

167.367

- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

- Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-)

Waardeverminderingen per einde van het 1° semester

4.989.202

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET 1° SEMESTER

34.310.696

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen

0

0

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

0

0

Niet-opgevraagd bedrag

0

0

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

0

0

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand

OVERLOPENDE REKENINGEN

0

0

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk

bedrag voorkomt

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEEL-

30/06/2020

HOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het vorig boekjaar

xxxxxxxxx

8.280.197

Geplaatst kapitaal per einde van het 1° semester

8.280.197

Bedragen

Aantal eenheden

Wijzigingen tijdens het 1° semester

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

Aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde

8.280.197

315.594

Aandelen op naam

216.828

Gedematerialiseerde aandelen

98.766

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING PER EINDE VAN HET 1° SEMESTER, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN.

ZIE VERDER PAGINA 7.

4

BELRECA

RPR Antwerpen 0416.585.207

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

30/06/2020

Belastingen

Niet-vervallen belastingschulden

0

BEDRIJFSRESULTATEN

30/06/2020

30/06/2019

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen

100

966

Andere

0

0

FINANCIELE RESULTATEN

30/06/2020

30/06/2019

RECURRENTE FINANCIELE OPBRENGSTEN

Andere financiële opbrengsten

Uitsplitising van de overige financiële opbrengsten

Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa

0

0

Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta

0

0

RECURRENTE FINANCIELE KOSTEN

Waardeverminderingen op vlottende activa

Geboekt

0

0

Teruggenomen

0

0

NIET-RECURRENTE FINANCIELE OPBRENGSTEN EN KOSTEN

30/06/2020

30/06/2019

Niet-recurrente financiële opbrengsten

3.499.130

832.374

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

167.367

832.374

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa

3.331.763

0

Schadevergoeding Fortis aandelen (Forsettlement)

0

72.853

Niet-reccurente financiële kosten

3.440.429

515.746

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

3.440.429

515.746

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa

0

0

BELASTINGEN EN TAKSEN

30/06/2020

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

0

Belastingen op het resultaat van het 1° semester

- Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

69.525

- Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen

69.525

- Geraamde belastingsupplementen

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

 • Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
 • Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd
  Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de staat, en de geraamde belastbare winst

- Definitief belaste inkomsten

516.282

- Herneming voorheen geboekte waardeverm. op geldbelegg.

0

- Gerealiseerde meerwaarden op geldbeleggingen

0

- Geboekte waardeverminderingen op geldbeleggingen

0

- Gerealiseerde minderwaarden op geldbeleggingen

0

5

BELRECA

RPR Antwerpen 0416.585.207

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het semester.

Niet-recurrente financiële opbrengsten die niet belastbaar zijn :

 • gerealiseerde meerwaarden op financiële vaste activa :
 • herneming van voorheen geboekte waardeverminderingen op financiële vaste activa : Niet-recurrente financiële kosten die fiscaal niet aftrekbaar zijn :
 • gerealiseerde minderwaarden op financiële vaste activa :
 • geboekte waardeverminderingen op financiële vaste activa :

30/06/2020

3.331.763

167.367

0

3.440.429

30/06/2020

30/06/2019

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN

TEN LASTE VAN DERDEN.

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

- Aan de onderneming (aftrekbaar)

0

0

- Door de onderneming

0

0

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

- Bedrijfsvoorheffing

800

840

- Roerende voorheffing

107.195

103.845

FINANCIELE BETREKKINGEN MET BESTUURDERS.

30/06/2020

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen ten laste van de resultaten-

rekening aan de bestuurders

54.000

6

BELRECA

RPR Antwerpen 0404.501.381

AANDEELHOUDERSCHAP

 • Compagnie Commerciale Belge NV : 64,62 % (ondernemingsnummer 0404.499.304)
 • De kinderen van wijlen de heer Michel van de Put : 2,39 %
 • Baron Didier Gillès de Pélichy : 5,57 %
 • Baron Gaëtan Gillès de Pélichy : 6,70 %

ONTVANGEN KENNISGEVINGEN

 1. Ontvangen kennisgevingen overeenkomstig de transparantiewetgeving (titel ii van de wet van 02/05/2007 en het koninklijk besluit van 14/02/2008)

Op 26/04/2018

Reden voor de kennisgeving : verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door : een moedermaatschappij of een controlerende persoon Kennisgevingsplichtige personen :

 • Compagnie Commerciale Belge NV - Van Putlei 74/76 - 2018 Antwerpen
 • Michel van de Put
 • Tatienne van de Put
 • Eric van de Put
 • Arnaud van de Put
 • Manoëlle van de Put
 • Anne-Michèlevan de Put
 • Stéphanie van de Put
 • Société Belge de Prêts Fonciers NV - Van Putlei 74/76 - 2018 Antwerpen
 • Compagnie Foncière et Immobilière Belgo-Tunisienne NV - Van Putlei 74/76 - 2018

Antwerpen

Datum van drempeloverschrijding : 26/04/2018

Overschreden drempel : 65,00 %

Noemer : 315.594

Details van de kennisgeving :

Stemrechten

Vorige

Na de

Na de

kennisgeving

transactie

transactie

Houders van stemrechten

Stemrechten

Stemrechten

Stemrechten

verbonden aan

verbonden aan

effecten

effecten in %

Michel van de Put

3.852

0

0,00 %

Tatienne van de Put

531

1.173

0,37 %

Eric van de Put

1.531

1.173

0,37 %

Arnaud van de Put

1.031

1.673

0,53 %

Manoëlle van de Put

531

1.173

0,37 %

Anne-Michèle van de Put

531

1.173

0,37 %

Stéphanie van de Put

531

1.173

0,37 %

Compagnie Commerciale Belge NV

142.393

203.933

64,62 %

TOTAAL

211.471

67,01 %

BELRECA NV heeft geen gelijkgestelde financiële instrumenten uitgegeven.

7

BELRECARPR Antwerpen 0404.501.381

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden :

Familie Michel van de Put controleert rechtstreeks en onrechtstreeks Compagnie Commerciale Belge NV.

Bijkomende informatie : het gaat hier om een herschikking van de aandelen. De aandelen van de heer Michel van de Put zijn overgegaan op zijn kinderen. Op 26 april 2018 hebben Société Belge de Prêts Fonciers en Compagnie Foncière et Immobilière Belgo-Tunisienne hun aandelen Belreca verkocht aan Compagnie Commerciale Belge.

Op 15/03/2016

Reden voor de kennisgeving : verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door : een persoon die alleen kennis geeft.

Kennisgevingsplichtige personen : Gaëtan Gillès de Pélichy (Baron)

Datum van drempeloverschrijding : 23/02/2016

Overschreden drempel : 5,00 %

Noemer : 315.594

Details van de kennisgeving :

Stemrechten

Vorige

Na de

Na de

kennisgeving

transactie

transactie

Houders van stemrechten

Stemrechten

Stemrechten

Stemrechten

verbonden aan

verbonden aan

effecten

effecten in %

Gaëtan Gillès de Pélichy (Baron)

21.147

6,70 %

TOTAAL

21.147

6,70 %

BELRECA NV heeft geen gelijkgestelde financiële instrumenten uitgegeven.

Opmerking : Overschrijding vastgesteld ter gelegenheid van een patrimoniale reorganisatie en de hergroepering van depositorekeningen in een familiale context. De heer Gaëtan Gillès de Pélichy is vruchtgebruiker, hij beschikt over en oefent het stemrecht uit verbonden aan deze effecten, zijn meerderjarige kinderen zijn de blote eigenaars.

Op 05/06/2014

Reden voor de kennisgeving : verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door : een persoon die alleen kennis geeft.

Kennisgevingsplichtige personen : Didier Gillès de Pélichy (Baron)

Datum van drempeloverschrijding : 29/04/2014

Overschreden drempel : 5,00 %

Noemer : 315.594

8

BELRECA

RPR Antwerpen 0404.501.381

Details van de kennisgeving :

Stemrechten

Vorige

Na de

Na de

kennisgeving

transactie

transactie

Houders van stemrechten

Stemrechten

Stemrechten

Stemrechten

verbonden aan

verbonden aan

effecten

effecten in %

Didier Gillès de Pélichy

17.576

5,57 %

TOTAAL

17.576

5,57 %

BELRECA NV heeft geen gelijkgestelde financiële instrumenten uitgegeven.

Opmerking : Overschrijding vastgesteld ter gelegenheid van een patrimoniale reorganisatie en de hergroepering van depositorekeningen in een familiale context.

 1. Ontvangen kennisgevingen overeenkomstig de wet op de openbare overnameaanbiedingen van 01 april 2007.

Op 16/08/2019 : Toestand op 14/08/2019 :

Compagnie Commerciale Belge NV - Van Putlei 74/76 - 2018 Antwerpen : aantal aandelen Belreca in bezit : 203.933 - stemrechten : 64,62 %.

Gezamelijke controle over Compagnie Commerciale Belge NV op 14/08/2019 : Familie wijlen Michel van de Put : 72,78 % met name :

Tatienne van de Put - Eric van de Put - Arnaud van de Put - Manoëlle van de Put - Anne-Michèle van de Put - Stéphanie van de Put.

BELRECA HEEFT GEEN ENKEL EIGEN AANDEEL.

9

BELRECA

RPR Antwerpen 0404.501.381

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS (30 juni)

ACTIVA

FINANCIELE VASTE ACTIVA

De deelnemingen en aandelen die behoren tot de financiële vaste activa, worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde met individualisering van de aangekochte blokken per aankoopdatum. De aanschaffingskosten worden ten laste van de resultatenrekening gelegd in het jaar van de aankoop.

Per 30/06 van het lopend boekjaar wordt de boekwaarde vergeleken met de beurswaarde, of bij gebrek aan notering met de netto-actiefwaarde van de vennootschap waarin geparticipeerd wordt, desgevallend gecorrigeerd in functie van de gekende elementen zoals de rentabiliteit en/of de toekomstperspectieven.

Indien de beurswaarde of de geraamde waarde (voor de niet genoteerde waarden) lager ligt dan de boekwaarde, wordt een waardevermindering geboekt.

Indien de beurswaarde of de geraamde waarde (voor niet genoteerde waarden) hoger is dan de boekwaarde, worden de vroeger geboekte waardeverminderingen passend teruggenomen. Er worden geen herwaarderingen boven de aanschaffingswaarde geboekt.

Achtergestelde vorderingen op de ondernemingen waarin deelnemingen en aandelen aangehouden worden, worden op eenzelfde wijze gewaardeerd.

De borgtochten in contanten gestort als doorlopende waarborg aan openbare besturen of nutsbedrijven worden gewaardeerd aan hun realisatiewaarde, en wanneer deze lager ligt dan het oorspronkelijk bedrag, worden waardeverminderingen geboekt. Wanneer de waardeverminderingen niet helemaal meer verantwoord zijn moeten zij teruggenomen worden.

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

De vorderingen worden op het actief geboekt voor hun nominale waarde. Waardeverminderingen worden geboekt zodra blijkt dat de debiteur niet of niet geheel aan zijn verplichtingen kan voldoen.

GELDBELEGGINGEN

Het betreft :

Aandelen: zij werden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs exclusief de bijkomende kosten. Hierop werden waardeverminderingen geboekt per 30 juni van het lopend boekjaar indien de realisatiewaarde lager lag dan de aanschaffingsprijs. Voorheen geboekte waardeverminderingen werden hernomen indien de realisatiewaarde hoger lag dan de netto-boekwaarde et dit voor maximaal het gedeelte dat de netto-boekwaarde overtrof.

Termijnrekeningen < 1 maand: deze werden geboekt voor hun nominale waarde. Zij worden gewaardeerd aan hun netto-realiseerbare waarde per 30 juni van het lopend boekjaar.

LIQUIDE MIDDELEN

Deze elementen worden gewaardeerd aan hun netto-realiseerbare waarde op datum 30 juni van het lopend boekjaar.

PASSIVA

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR.

Deze worden gewaardeerd aan hun nominale verschuldigde waarde per balansdatum waar nodig verhoogd met de verschuldigde gerechtskosten, nalatigheidsintresten en ander aankleven.

Andere inlichtingen aangaande het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming : NIHIL

10

BELRECA

RPR Antwerpen 0404.501.381

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Per 30/06/2020 bedraagt de realisatiewaarde van de portefeuille 40.237.124 EUR.

Rekening houdend met de netto-boekwaarde van de portefeuille (34.310.696 EUR) bedraagt de latente meerwaarde 5.926.428 EUR per 30/06/2020.

De intrinsieke waarde van het aandeel Belreca op 30/06/2020 wordt geschat op 148,75 EUR.

Verslag van de commissaris: zonder voorwerp.

Tussentijds verslag van de raad van bestuur over het 1° semester: zie hierna.

11

BELRECA

RPR Antwerpen 0416.585.207

TUSSENTIJDS JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

OVER HET 1° SEMESTER 2020

Mevrouwen, Mijne Heren,

Wij hebben de eer de verkorte financiële overzichten (01/01/2020 tot en met 30/06/2020), hierbij in bijlage, aan U voor te leggen. Hierna vindt U derhalve het tussentijds jaarverslag van onze vennootschap. Het tussentijds jaarverslag is opgesteld overeenkomstig het Koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

1. Een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt.

Het halfjaarlijks financieel verslag sluit af met een balanstotaal van € 41.017.947 en een winst van € 445.046.

Het eerste semester 2020 werd hoofdzakelijkgekenmerkt door de gevolgen van COVID-19 en de negatieve impact ervan op de wereldeconomie en de financiële markten.

Toestand van de portefeuille per 30/06/2020 :

Portefeuille die berust onder de Financiële vaste activa (FVA) "aandelen" :

Netto boekwaarde per 31/12 vorig boekjaar :

40.157.441

Aankopen en toekenningen :

0

Verkopen :

(2.573.683)

Geboekte waardeverminderingen :

(3.440.429)

Teruggenomen waardeverminderingen (inclusief op de verkopen) :

167.367

Netto-boekwaarde per 30/06 huidig boekjaar :

34.310.696

De volledige portefeuille is beschikbaar op www.belreca.beonder de rubriek "Financiële Informatie".

Op de "verkopen" werden volgende resultaten gerealiseerd :

Financiële vaste activa "aandelen" (geboekt in "niet-recurrente" financiële kosten en of opbrengsten) :

Hernomen waardeverminderingen :

0

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Gerealiseerde minderwaarden :

0

Niet-recurrente financiële kosten

Gerealiseerde meerwaarden :

3.331.763

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Netto resultaat (exclusief kosten) :

3.331.763

De totale latente meerwaarde op de financiële vaste activa bedraagt ongeveer 5.926.428 € per 30/06/2020.

Belreca heeft geen dochter(s) en is bijgevolg niet onderworpen aan consolidatie. Belreca past het algemeen Belgisch boekhoudrecht toe.

12

BELRECA

RPR Antwerpen 0416.585.207

Evolutie van enkele posten van het activa, passiva en resultatenrekeningen.

ACTIVA

30/06/2020

31/12/2019

EVOLUTIE

Andere financiële vaste activa (aandelen)

34.310.696

40.157.441

-5.846.745

Vorderingen op ten hoogste één jaar (belastingen)

235.800

320.501

-84.701

Geldbeleggingen (overige beleggingen)

0

0

0

Liquide middelen

6.471.451

1.117.576

5.353.875

TOTAAL DER ACTIVA

41.017.947

41.595.518

-577.571

PASSIVA

30/06/2020

31/12/2019

EVOLUTIE

Eigen vermogen

41.017.946

40.572.901

445.045

- waarvan geplaatst kapitaal

8.280.197

8.280.197

0

- waarvan reserves

29.828.019

29.828.019

0

- waarvan overgedragen winst (verlies) (+) (-)

2.464.685

2.464.685

0

- waarvan winst (verlies) (+) (-) per 30 juni

445.045

445.045

Schulden op ten hoogste één jaar

0

1.022.617

-1.022.617

Overlopende rekeningen

0

0

0

TOTAAL DER PASSIVA

41.017.946

41.595.518

-577.572

RESULTATENREKENING

30/06/2020

30/06/2019

EVOLUTIE

Bedrijfskosten (+) (-)

73.612

76.236

-2.624

- waarvan diensten en diverse goederen

19.512

21.270

-1.758

- waarvan bezoldigingen aan bestuurders

54.000

54.000

0

- waarvan andere bedrijfskosten

100

966

-866

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) (+) (-)

-73.612

-76.236

2.624

Financiële opbrengsten

4.015.412

1.817.518

2.197.894

- waarvan opbrengsten uit financiële vaste activa (FVA)

516.282

912.291

-396.009

- waarvan opbrengsten uit geldbeleggingen (GB)

0

0

0

- waarvan andere financiële opbrengsten

0

0

0

waarvan gerealiseerde meerwaarden op GB

0

0

0

- waarvan niet-reccurente financiële opbrengsten (FVA)

3.499.130

905.227

2.593.903

waarvan gerealiseerde meerwaarden op FVA

3.331.763

0

3.331.763

waarvan teruggenomen waardeverminderingen op FVA

167.367

832.374

-665.007

waarvan schadevergoeding Fortis-aandelen (Forsettlement)

0

72.853

-72.853

Financiële kosten (+) (-)

3.496.754

560.713

2.936.041

- waarvan geboekte waardeverminderingen op GB

0

0

0

- waarvan teruggenomen waardeverminderingen op GB

0

0

0

- waarvan andere financiële kosten

56.325

44.967

11.358

waarvan gerealiseerde minderwaarden op GB

0

0

0

- waarvan niet-reccurente financiële kosten op (FVA)

3.440.429

515.746

2.924.683

waarvan gerealiseerde minderwaarden op FVA

0

0

0

waarvan geboekte waardeverminderingen op FVA

3.440.429

515.746

2.924.683

Winst (verlies) van het lopend boekjaar vóór belasting

445.046

1.180.569

-735.523

Belastingen op het resultaat (+) (-)

0

0

0

Winst (verlies) per 30 juni (+) (-)

445.046

1.180.569

-735.523

FVA = financiële vaste activa

GB = geldbeleggingen

13

BELRECA

RPR Antwerpen 0416.585.207

Winst per aandeel :

gewoon winst per aandeel : € 1,4102

verwaterde winst per aandeel : € 1,4102

Aantal aandelen (noemer) : 315.594 (1 aandeel = 1 stem)

Ter informatie : de uiterste koersen van het aandeel Belreca op Euronext Brussels gedurende het eerste semester in 2020 bedroegen € 97,00 en € 130,00.

Koers van het aandeel Belreca op 31/12/2019 : 108,00.

Koers van het aandeel Belreca op 30/06/2020 : 105,00.

De impact van COVID-19 op de portefeuille en de resultaten van BELRECA.

Indien men de waarde van de portefeuille vergelijkt op 30/06/2020 met de waarde op 31/12/2019, mits uitsluiting van de aandelen die verkocht werden, komt men tot de volgende vaststelling :

 • per 30/06/2020 bedraagt de latente meerwaarde op onze portefeuille : € 5.926.428
 • per 31/12/2019 bedroeg de latente meerwaarde op onze portefeuille : € 7.956.890 hetzij een vermindering van de latente meerwaarde op onze portefeuille van : € 2.030.462

Daarenboven dient men rekening te houden met de geboekte waardeverminderingen (€ 3.440.429) en de hernomen waardeverminderingen (€ 167.367) op 30/06/2020, deze bedroegen per saldo een kost van € 3.273.062.

Indien men de ontvangen dividenden gedurende het eerste semester 2020 vergelijkt met de ontvangen dividenden over het eerste semester 2019 waarbij de verkochte en gekochte aandelen na 30/06/2019 worden uitgesloten komt men tot de volgende vaststelling :

Maatschappij

30/06/2020

30/06/2019

Verschil

Solvay

168.750

168.750

0

Financière de Tubize

31.000

28.000

3.000

Bekaert

0

72.100

-72.100

Mckesson

12.151

11.196

955

Roche

110.523

99.595

10.928

Heineken

26.962

26.184

778

Danone (*)

0

108.191

-108.191

BMW

70.128

98.179

-28.051

Boskalis Westminster

0

36.601

-36.601

Royal Dutch

64.768

96.177

-31.409

Resultaat

484.282

744.973

-260.691

Ter info :

Aandelen verkocht na 30/06/2019 :

Lindt & Sprungli pref

18.987

Pearson

32.331

Ackermans & Van Haaren

116.000

Aandelen gekocht na 30/06/2019 :

Lotus Bakeries

32.000

Totaal dividenden 1° semester

516.282

912.291

Zie Resultatenrekening

 1. Wij mochten in de loop van de maand juli een dividend ontvangen van Danone voor een bedrag van € 117.114. Indien men hiermee rekening houdt dan bedraagt de dividendvermindering voor het eerste semester 2020 t.a.v. het eerste semester 2019 : 260.691 - 117.114 = € 143.577.

Besluit: Covid-19 heeft een aanzienlijke negatieve impact gehad op de resultaten per 30/06/2020 en in het bijzonder op de waarde van de portefeuille.

14

BELRECA

RPR Antwerpen 0416.585.207

De belangrijkste risico's en onzekerheden van Belreca bestaan voornamelijk in de evolutie van de wereldeconomie in het algemeen en de financiële markten in het bijzonder. Aangezien Belreca een portefeuillemaatschappij is, is zij onderhevig aan typisch beursrisico's. Door het gerichte beleid van Belreca worden deze risico's beperkt. Er worden inderdaad geen afgeleide producten onderschreven of uitgegeven. De aandelen, geboekt onder de financiële vaste activa, worden als participatie of als langdurige belegging aangehouden. De aandelen die aan deze criteria niet voldoen worden geboekt onder de geldbeleggingen. Er worden geen speculatieve posities genomen in financiële instrumenten.

2. Informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het 1° semester hebben plaatsgevonden.

COVID-19 verspreidt zich opnieuw met alle gevolgen van dien (zie punt 3 hieronder).

3. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap.

Vooreerst dient er gemeld te worden dat Belreca geen schuldenheeft en dat Belreca ruimschoots over voldoende liquiditeiten beschikt om zijn werkingskosten te dekken. De continuïteit van Belreca komt niet in het gedrang.

Bijkomende info inzake toekomstigete ontvangen dividenden aangekondigd voor het 2° semester

2020 :

 • Melexis heeft een "interim" dividend aangekondigd van € 1,30 bruto betaalbaar vanaf 20/10/2020, dit stemt overeen met het dividend dat wij in oktober 2019 mochten ontvangen;
 • Royal Dutch Shell kondigde op 01 mei een vermindering van het kwartaaldividend van 47 naar 16 dollarcent hetzij een vermindering van ongeveer 2/3. Het dividend over het 2° semester 2019 bedroeg € 97.919. Indien men dezelfde wisselkoers (USD/EUR) hanteert komt dit neer op een te verwachten dividend van ongeveer 97.919 x 1/3 = € 32.640;
 • Aliaxis betaalde in 07/2020 een bruto dividend van € 56.059 (€ 0,2935 bruto per aandeel) tegenover een bruto dividend van € 112.088 (€ 0,58685 bruto per aandeel) in 07/2019 hetzij een vermindering van ongeveer 50 %;
 • Heineken zal geen interim dividend uitkeren in 2020, in 08/2019 mochten wij een interim dividend ontvangen van € 16.592 (€ 0,544 per aandeel) bruto na afhouding van de Nederlandse bronbelasting;
 • Vranken-Pommery-Monopolezal geen dividend uitkeren dit jaar, in 07/2019 mochten wij

een dividend ontvangen van € 62.560 (€ 0,8 per aandeel) bruto na afhouding van de Franse bronbelasting.

COVID-19 en de gevolgen ervan kunnenleiden tot een verdere afwaardering van de portefeuille van Belreca en een verdere afname van de dividenden die Belreca ontvangt op zijn portefeuille. Verder verwachten wij in de komende jaren een significante verhoging van het dividend van Financière de Tubize.

Tenslotte, hopen wij onze liquiditeiten te herinvesteren in effecten met een goed dividend.

Belangenconflicten.

Er bestaat geen enkele overeenkomst tussen Belreca en de vennootschap Compagnie Commerciale Belge, vennootschap waarvan zij een kennisgeving heeft ontvangen, en geen enkele bezoldiging, management fee of ander voordeel werd door Belreca aan deze vennootschap betaald.

De financiële transacties van Belreca gebeuren via Van de Put & Co Privaatbankiers waarvan de heer Eric van de Put, bestuurder van Belreca, zaakvoerder is. Deze transacties geschieden aan de gebruikelijke tarieven van Van de Put & Co Privaatbankiers.

Eventuele transacties tussen Belreca en haar bestuurders, of tussen Belreca en externe belanghebbenden die dicht bij haar bestuurders staan (ondernemingen waarin ze zetelen, ouders,

15

BELRECARPR Antwerpen 0416.585.207

bondgenoten, enz.) die niet zouden worden gedekt door de wet, worden altijd aan marktvoorwaarden gesloten.

Bovendien onthoudt de bestuurder zich bij de beraadslaging en bij de stemming. Deze transacties worden gemeld aan de raad van bestuur vooraleer deze beraadslaagt. Bestuurders mogen geen melding of gebruik maken van hun mandaat om zich rechtstreeks of onrechtstreeks enig voordeel te bezorgen.

De resultaten van het tweede semester 2020 zullen afhankelijk zijn van de economische conjunctuur en de verdere impact van COVID-19.

Antwerpen, 11 augustus 2020.

VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE

PERSONEN INZAKE DE OPSTELLING VAN HET

HALJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

De heer Eric van de Put (voorzitter van de raad van bestuur), Baron Didier Gillès de Pélichy (bestuurder), mevrouw Caroline van de Put (bestuurder) en de heer Benoit Marinus (bestuurder) verklaren, dat, voor zover hen bekend,

 • de verkorte financiële overzichten zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, zij geven een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Belreca;
 • het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van Belreca, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt.

Antwerpen, 11 augustus 2020.

16

Disclaimer

Belreca NV published this content on 11 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 August 2020 15:53:03 UTC


© Publicnow 2020
All news about BELRECA NV
01/25Belgian Resources and Capital Company Reports Earnings Results for the Full Year Ended ..
CI
2020BELRECA : Halfjaarlijks financieel verslag 2020
PU
2019BELRECA NV : Dividends
CO
More news
Financials
Sales 2020 - - -
Net income 2020 2,24 M 2,53 M 2,53 M
Net cash 2020 1,58 M 1,78 M 1,78 M
P/E ratio 2020 15,7x
Yield 2020 2,86%
Capitalization 47,3 M 53,2 M 53,5 M
EV / Sales 2019 -
EV / Sales 2020 -
Nbr of Employees -
Free-Float 20,7%
Chart BELRECA NV
Duration : Period :
Belreca NV Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Eric van de Put Chairman
Benoit Marinus Secretary, Executive Director & Compliance Officer
Caroline van de Put Independent Director
Didier Gillès de Pélichy Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
BELRECA NV33.93%53
BLACKROCK, INC.24.28%139 904
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.38.96%92 541
UBS GROUP AG33.60%61 952
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)29.31%46 353
T. ROWE PRICE GROUP, INC.29.20%45 899