Sun Jie, Liu Ke and Liu Fang acquired 23.73% stake in Camel Group Co., Ltd. (SHSE:601311) from Liu Guoben on November 16, 2023.

Sun Jie, Liu Ke and Liu Fang completed the acquisition of 23.73% stake in Camel Group Co., Ltd. (SHSE:601311) from Liu Guoben on November 16, 2023.