Log in
Log in
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Sign up
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Homepage
  2. Equities
  3. Czech Republic
  4. Prague Stock Exchange
  5. CEZ, a. s.
  6. News
  7. Summary
    CEZ   CZ0005112300

CEZ, A. S.

(CEZ)
  Report
End-of-day quote Prague Stock Exchange  -  2023-01-25
915.00 CZK   +4.51%
01/24Cez A S : successfully raised EUR 200 million Schuldschein loan
PU
2022Cez A S : Pavel Cyrani Remains Member of the Board of Directors of CEZ
PU
2022Cez A S : ČEZ successfully raised EUR 170 million Schuldschein loan
PU
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisionsFunds 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

CEZ a s : Results and figures in xlsx format

11/10/2022 | 04:17am EST
Content
Disclaimer This document is intended for information purposes only. Although CEZ, a. s. makes every effort to provide accurate information, the company cannot accept liability for any misprints or other errors. Results are presented under International Financial Reporting Standards. All results are consolidated, unless specified otherwise. In case of any discprepancies between this spreadsheet and data published in the relevant press release, conference call or press conference presentation the data in the relevant press release, conference call or press conference presentation shall prevail.
Content KEY FIGURES
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME
CONSOLIDATED BALANCE SHEET
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
INFORMATION BY OPERATING SEGMENTS
EBITDA BY SEGMENT AND LOCATION
ELECTRICITY BALANCE
Key figures
Total financial results * Excluding the divested assets. Romanian companies sold on Mar 31, 2021 and Bulgarian companies on Jul 27, 2021.
(CZK bn) Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2022 Difference %
Operating Revenues 156 211.1 55.1 35%
EBITDA 47.5 89.3 41.8 88%
of which: Current assets* 44.9 89.3 44.4 99%
EBIT 13.8 65.2 51.4 >200%
Net income 6.7 52.3 45.6 >200%
Adjusted net income** 16.9 52.3 35.4 >200%
Operating cash flows 26.1 13.1 -13 -50%
CAPEX 19.3 21.4 2 10%
Total operating results * Excluding the divested assets. Romanian companies sold on Mar 31, 2021, Bulgarian companies on Jul 27, 2021.
Q1-Q3 2021 Q1-Q3/2021* Q1-Q3 2022 Difference* %*
Electricity generation TWh 40.1 39.7 39.6 0 0%
Electricity distributed to end-use customers TWh 33.9 27.1 26 -1.1 -4%
Sales of electricity to end-use customers TWh 21.1 14.7 16.6 1.9 13%
Gas distributed to end-use customers TWh 0.5 0.5 0.5 -0.1 -12%
Sales of gas to end-use customers TWh 4.9 4.4 5.6 1.2 26%
Sales of heat thousands TJ 17.9 17.9 15.8 -2 -11%
as of Sep 30, 2021 as of Sep 30, 2022 Difference %
Installed capacity GW 11.8 11.8 0 0%
Workforce headcount thousands persons 27.2 27.5 0.4 1%
Operating results by current and divested assets * Companies sold in Romania (as of Mar 31, 2021) and Bulgaria (as of Jul 27, 2021)
** Of which in Q1-Q3 2022 0.3 TWh was generated by ČEZ Energo, which is part of the SALES Segment
Electricity generation (TWh) Q1-Q3/2021 Q1-Q3 2022 Difference % *** Includes heat sales from companies classified in the GENERATION Segment and in the SALES Segment.
Current assets** 39.7 39.6 0 0% **** Germany, Slovakia, Italy and Austria
of which: Czech Republic** 38 37.9 -0.1 0%
Poland 1.5 1.5 0 0%
Germany and others**** 0.2 0.2 0 21%
Divested assets* 0.4 - -0.4 -
CEZ Group, total 40.1 39.6 -0.4 -1%
Electricity distributed to end-use customers (TWh) Q1-Q3/2021 Q1-Q3 2022 Difference %
Current assets (Czech Rep.) 27.1 26 -1.1 -4%
Divested assets* 6.8 - -6.8 -
CEZ Group, total 33.9 26 -7.9 -23%
Electricity sales to end-use customers (TWh) Q1-Q3 2021 Q1-Q3/2022 Difference %
Current assets 14.7 16.6 1.9 13%
Divested assets* 6.5 - -6.5 -
CEZ Group, total 21.1 16.6 -4.5 -21%
Gas sales to end-use customers (TWh) Q1-Q3/2021 Q1-Q3 2022 Difference %
Current assets 4.4 5.6 1.2 26%
of which: Czech Republic 4.3 5.6 1.3 31%
Slovakia 0.2 - -0.2 -
Divested assets* 0.4 - -0.4 -
CEZ Group, total 4.9 5.6 0.7 15%
Sale of heat (thousand TJ) Q1-Q3/2021 Q1-Q3 2022 Difference %
Current assets*** 17.9 15.8 -2 -11%
of which: Czech Republic*** 13.4 11.4 -2 -15%
Poland 4 4 0 0%
Slovakia 0.4 0.4 0 -10%
Divested assets* - - - -
CEZ Group, total 17.9 15.8 -2 -11%
Group PL
SKUPINA ČEZ CEZ GROUP
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME
K 30. 9. 2022 FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022
V mil. Kč In CZK Millions
1-9/2022 1-9/2021 7-9/2022 7-9/2021
Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí Sales of electricity, heat, gas and coal 150,372 104,383 61,794 31,890
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby Sales of services and other revenues 54,307 49,172 18,144 14,921
Ostatní provozní výnosy Other operating income 6,376 2,400 597 894
Provozní výnosy celkem Total revenues and other operating income 211,055 155,955 80,535 47,705
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami Gains and losses from commodity derivative trading 17,962 -405 2,175 2,183
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií Purchase of electricity, gas and other energies -51,939 -42,149 -20,754 -12,041
Palivo a emisní povolenky Fuel and emission rights -33,120 -16,399 -12,267 -5,127
Služby Services -21,520 -19,445 -7,737 -6,921
Osobní náklady Salaries and wages -22,825 -21,333 -7,868 -6,973
Materiál Material and supplies -10,285 -8,049 -3,713 -2,792
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti Capitalization of expenses to the cost of assets and change in own inventories 3,779 3,112 1,172 1,153
Odpisy Depreciation and amortization -24,275 -21,810 -9,112 -7,911
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Impairment of property, plant and equipment and intangible assets 4 -12,165 32 -539
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám Impairment of trade and other receivables -346 63 -581 -5
Ostatní provozní náklady Other operating expenses -3,300 -3,571 -921 -1,072
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Income before other income (expenses) and income taxes 65,190 13,804 20,961 7,660
Nákladové úroky z dluhů Interest on debt -3,206 -3,245 -1,454 -1,029
Nákladové úroky z rezerv Interest on provisions -1,933 -1,491 -644 -494
Výnosové úroky Interest income 2197 321 1203 106
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků Share of profit (loss) from associates and joint-ventures 506 80 -90 47
Opravné položky k finančním aktivům Impairment of financial assets -565 -185 -18 -63
Ostatní finanční náklady Other financial expenses -3,173 -412 -1,420 -56
Ostatní finanční výnosy Other financial income 4,260 1,971 3,047 400
Ostatní náklady a výnosy celkem Total other income (expenses) -1,914 -2,961 624 -1,089
Zisk před zdaněním Income before income taxes 63,276 10,843 21,585 6,571
Daň z příjmů Income taxes -10,982 -4,135 -2,893 -1,439
Zisk po zdanění Net income 52,294 6,708 18,692 5,132
Zisk po zdanění přiřaditelný na: Net income attributable to:
Podíly akcionářů mateřského podniku Equity holders of the parent 52,339 6,560 18,705 5,127
Nekontrolní podíly Non-controlling interests -45 148 -13 5
Čistý zisk na akcii přiřaditelný na podíly akcionářů mateřského podniku (Kč na akcii): Net income per share attributable to equity holders of the parent (CZK per share):
Základní Basic 97.5 12.2 34.8 9.6
Zředěný Diluted 97.5 12.2 34.8 9.5
Group BS
SKUPINA ČEZ CEZ GROUP
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA CONSOLIDATED BALANCE SHEET
K 30. 9. 2022 AS OF SEPTEMBER 30, 2022
V mil. Kč In CZK Millions
(upraveno/adjusted)
Oldřich Liška: Některé údaje byly upraveny v souvislosti s finálním oceněním společností skupiny Belectric reálnou hodnotou k datu akvizice a neodpovídají stavu uvedenému v konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2021. Some figures were adjusted due to the final valuation of Belectric Group companies at fair value on the date of acquisition and do not correspond to the amounts stated in the consolidated financial statements as of December 31, 2021.
9/30/22 12/31/21
AKTIVA: ASSETS:
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Plant in service 872,146 856,198
Oprávky a opravné položky Less accumulated depreciation and impairment -502,279 -487,211
Dlouhodobý hmotný majetek, netto Net plant in service 369,867 368,987
Jaderné palivo, netto Nuclear fuel, at amortized cost 11,496 13,096
Nedokončené hmotné investice, netto Construction work in progress, net 27,535 21,009
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Total property, plant and equipment 408,898 403,092
Investice v přidružených a společných podnicích Investments in associates and joint-ventures 3,840 3,916
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto Restricted financial assets, net 20,502 20,804
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto Other non-current financial assets, net 22,547 11,805
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Intangible assets, net 23,521 23,854
Odložená daňová pohledávka Deferred tax assets 24,509 10,719
Ostatní stálá aktiva celkem Total other non-current assets 94,919 71,098
Stálá aktiva celkem Total non-current assets 503,817 474,190
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto Cash and cash equivalents, net 80,622 26,640
Obchodní pohledávky, netto Trade receivables, net 217,191 137,405
Pohledávka z titulu daně z příjmů Income tax receivable 3,911 397
Zásoby materiálu, netto Materials and supplies, net 36,708 13,372
Zásoby fosilních paliv, netto Fossil fuel stocks, net 947 574
Emisní povolenky Emission rights 7,649 19,534
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto Other current financial assets, net 786,569 497,295
Ostatní oběžná aktiva, netto Other current assets, net 16,550 13,674
Oběžná aktiva celkem Total current assets 1,150,147 708,891
Aktiva celkem Total assets 1,653,964 1,183,081
PASIVA: EQUITY AND LIABILITIES:
Základní kapitál Stated capital 53,799 53,799
Vlastní akcie Treasury shares -1,334 -1,423
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Retained earnings and other reserves 35,365 108,722
Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku celkem Total equity attributable to equity holders of the parent 87,830 161,098
Nekontrolní podíly Non-controlling interests 1,697 1,742
Vlastní kapitál celkem Total equity 89,527 162,840
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části Long-term debt, net of current portion 139,161 95,925
Rezervy Provisions 127,638 117,072
Ostatní dlouhodobé finanční závazky Other long-term financial liabilities 82,966 35,219
Odložený daňový závazek Deferred tax liability 15,108 12,962
Ostatní dlouhodobé závazky Other long-term liabilities 32 32
Dlouhodobé závazky celkem Total non-current liabilities 364,905 261,210
Krátkodobé úvěry Short-term loans 52,158 25,310
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů Current portion of long-term debt 14,601 16,655
Obchodní závazky Trade payables 67,972 85,928
Závazek z titulu daně z příjmů Income tax payable 167 2248
Rezervy Provisions 24,374 18,281
Ostatní krátkodobé finanční závazky Other short-term financial liabilities 1,015,829 601,027
Ostatní krátkodobé závazky Other short-term liabilities 24,431 9,582
Krátkodobé závazky celkem Total current liabilities 1,199,532 759,031
Pasiva celkem Total equity and liabilities 1,653,964 1,183,081
Group COI
SKUPINA ČEZ CEZ GROUP
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
K 30. 9. 2022 FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022
V mil. Kč In CZK Millions
1-9/2022 1-9/2021 7-9/2022 7-9/2021
Zisk po zdanění Net income 52,294 6,708 18,692 5,132
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky Change in fair value of cash flow hedges -185,675 -52,844 -75,775 -36,649
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření Cash flow hedges reclassified to statement of income 64,462 3,032 33,202 2,243
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů Change in fair value of debt instruments -1770 -1112 -67 -235
Odúčtování dluhových nástrojů Disposal of debt instruments -1 -12 - -10
Rozdíly z kurzových přepočtů dceřiných podniků Translation differences - subsidiaries -195 -935 -121 -55
Rozdíly z kurzových přepočtů přidružených a společných podniků Translation differences - associates and joint-ventures -19 -78 -9 -2
Odúčtování rozdílů z kurzových přepočtů Disposal of translation differences -18 8,235 -1 1,628
Podíl na ostatních změnách vlastního kapitálu přidružených a společných podniků Share on other equity movements of associates and joint-ventures -28 25 -18 -3
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem Deferred tax related to other comprehensive income 23,363 9,680 8,096 6,585
Ostatní úplný výsledek po zdanění - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv Net other comprehensive income that may be reclassified to statement of income or to assets in subsequent periods -99,881 -34,009 -34,693 -26,498
Změna reálné hodnoty kapitálových nástrojů Change in fair value of equity instruments 1 - - -
Ostatní úplný výsledek po zdanění - položky, které nebudou přeúčtovány z vlastního kapitálu Net other comprehensive income not to be reclassified from equity in subsequent periods 1 - - -
Ostatní úplný výsledek po zdanění celkem Total other comprehensive income, net of tax -99,880 -34,009 -34,693 -26,498
Úplný výsledek po zdanění celkem Total comprehensive income, net of tax -47,586 -27,301 -16,001 -21,366
Úplný výsledek celkem přiřaditelný na: Total comprehensive income attributable to:
Podíly akcionářů mateřského podniku Equity holders of the parent -47,524 -27,316 -15,979 -21,371
Nekontrolní podíly Non-controlling interests -62 15 -22 5
Group CF
SKUPINA ČEZ CEZ GROUP
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
K 30. 9. 2022 FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022
V mil. Kč In CZK Millions
1-9/2022 1-9/2021
PROVOZNÍ ČINNOST: OPERATING ACTIVITIES:
Zisk před zdaněním Income before income taxes 63,276 10,843
Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností: Adjustments of income before income taxes to cash generated from operations:
Odpisy Depreciation and amortization 24,275 21,810
Amortizace jaderného paliva Amortization of nuclear fuel 2,901 2,979
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv (Gains) and losses on non-current asset retirements -83 -456
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů Foreign exchange rate loss (gain) 2,815 -876
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy Interest expense, interest income and dividend income 994 2,914
Změna stavu rezerv Provisions 6,171 -495
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Impairment of property, plant and equipment and intangible assets -4 12,165
Ostatní nepeněžní náklady a výnosy včetně ostatních opravných položek Other non-cash expenses and income including valuation allowances 68,189 -21,651
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků Share of (profit) loss from associates and joint-ventures -506 -80
Změna stavu aktiv a pasiv: Changes in assets and liabilities:
Pohledávky a smluvní aktiva Receivables and contract assets -85,396 -22,556
Zásoby materiálu a fosilních paliv Materials, supplies and fossil fuel stocks -23,707 -4,116
Pohledávky a závazky z derivátů Receivables and payables from derivatives -46,437 16,101
Ostatní aktiva Other assets 7,686 203
Obchodní závazky Trade payables -16,128 11,830
Ostatní závazky Other liabilities 14,893 3,106
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností Cash generated from operations 18,939 31,721
Zaplacená daň z příjmů Income taxes paid -4,893 -2,728
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Interest paid, net of capitalized interest -3,192 -3,180
Přijaté úroky Interest received 2,169 273
Přijaté dividendy Dividends received 27 7
Čistý peněžní tok z provozní činnosti Net cash provided by operating activities 13,050 26,093
INVESTIČNÍ ČINNOST: INVESTING ACTIVITIES:
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků, bez nakoupených peněžních prostředků Acquisition of subsidiaries, associates and joint-ventures, net of cash acquired -1,774 -790
Prodej dceřiných, přidružených a společných podniků, bez pozbytých peněžních prostředků Disposal of subsidiaries, associates and joint-ventures, net of cash disposed of -11 28,970
Nabytí stálých aktiv, včetně kapitalizovaných úroků Additions to non-current assets, including capitalized interest -25,756 -21,157
Příjmy z prodeje stálých aktiv Proceeds from sale of non-current assets 1,269 308
Poskytnuté půjčky Loans made -18 -317
Splátky poskytnutých půjček Repayment of loans 296 307
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním Change in restricted financial assets -1,554 -1,135
Čistý peněžní tok z investiční činnosti Net cash provided by (used in) investing activities -27,548 6,186
FINANČNÍ ČINNOST: FINANCING ACTIVITIES:
Čerpání úvěrů a půjček Proceeds from borrowings 272,421 193,994
Splátky úvěrů a půjček Payments of borrowings -202,529 -201,163
Splátky leasingů Payments of lease liabilities -484 -502
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků Proceeds from other long-term liabilities 89 220
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků Payments of other long-term liabilities -9 -188
Dividendy zaplacené akcionářům společnosti Dividends paid to Company's shareholders -86 -27,645
Dividendy zaplacené akcionářům nekontrolních podílů / přijaté vklady od akcionářů nekontrolních podílů (Dividends paid to) contributions received from non-controlling interests, net -14 -142
Prodej vlastních akcií Sale of treasury shares 42 649
Nákup a prodej nekontrolních podílů, netto (Acquisition) and sale of non-controlling interests, net -430 746
Čistý peněžní tok z finanční činnosti Net cash used in financing activities 69,000 -34,031
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků Net effect of currency translation and allowances in cash -520 -394
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 53,982 -2,146
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období Cash and cash equivalents at beginning of period 26,640 10,169
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období Cash and cash equivalents at end of period 80,622 8,023
Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích: Supplementary cash flow information:
Celkové zaplacené úroky Total cash paid for interest 3,408 3,390
Group EQ
SKUPINA ČEZ CEZ GROUP
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
K 30. 9. 2022 FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022
V mil. Kč In CZK Millions
Podíl přiřaditelný akcionářům mateřského podniku Nekontrolní podíly Vlastní kapitál celkem
Základní kapitál Vlastní akcie Rozdíly z kurzových přepočtů Zajištění peněžních toků Dluhové nástroje Kapitálové nástroje a ostatní fondy Nerozdělené zisky Celkem
Attributable to equity holders of the parent Non-controlling interests Total equity
Stated capital Treasury shares Translation difference Cash flow hedge reserve Debt instruments Equity instruments and other reserves Retained earnings Total
Stav k 1. 1. 2021 Balance as at January 1, 2021 53,799 -2,845 -11,777 -7,110 874 -1,022 201,952 233,871 4,692 238,563
Zisk po zdanění Net income - - - - - - 6,560 6,560 148 6,708
Ostatní úplný výsledek Other comprehensive income - - 7,354 -40,347 -908 - 25 -33,876 -133 -34,009
Úplný výsledek celkem Total comprehensive income - - 7,354 -40,347 -908 - 6,585 -27,316 15 -27,301
Dividendy Dividends - - - - - - -27,909 -27,909 -150 -28,059
Prodej vlastních akcií Sale of treasury shares - 1,398 - - - - -749 649 - 649
Uplatněná a zaniklá opční práva Exercised and forfeited share options - - - - - -54 54 - - -
Akvizice dceřiných podniků Acquisition of subsidiaries - - - - - - - 13 13
Akvizice nekontrolních podílů Acquisition of non-controlling interests - - - - - - -71 -71 5 -66
Prodej dceřiných podniků Disposal of subsidiaries - - - - - - - -3,499 -3,499
Prodej nekontrolních podílů Sale of non-controlling interests - - - - - - -4 -4 803 799
Opce na nákup nekontrolních podílů Put options held by non-controlling interests - - -6 - - - -174 -180 12 -168
Stav k 30. 9. 2021 Balance as at September 30, 2021 53,799 -1,447 -4,429 -47,457 -34 -1,076 179,684 179,040 1,891 180,931
Stav k 1. 1. 2022 Balance as at January 1, 2022 53,799 -1,423 -4,637 -67,212 -647 -1,721 182,939 161,098 1,742 162,840
Zisk po zdanění Net income - - - - - - 52,339 52,339 -45 52,294
Ostatní úplný výsledek Other comprehensive income - - -214 -98,190 -1,431 1 -29 -99,863 -17 -99,880
Úplný výsledek celkem Total comprehensive income - - -214 -98,190 -1,431 1 52,310 -47,524 -62 -47,586
Dividendy Dividends - - - - - - -25,727 -25,727 -21 -25,748
Prodej vlastních akcií Sale of treasury shares - 89 - - - - -48 41 - 41
Uplatněná a zaniklá opční práva Exercised and forfeited share options - - - - - -4 4 - - -
Akvizice nekontrolních podílů Acquisition of non-controlling interests - - - - - - -115 -115 -4 -119
Opce na nákup nekontrolních podílů Put options held by non-controlling interests - - -4 - - - 61 57 42 99
Stav k 30. 9. 2022 Balance as at September 30, 2022 53,799 -1,334 -4,855 -165,402 -2,078 -1,724 209,424 87,830 1,697 89,527
Segmental results
SKUPINA ČEZ CEZ GROUP
INFORMACE O PROVOZNÍCH SEGMENTECH INFORMATION BY OPERATING SEGMENTS
K 30. 9. 2022 A 2021, RESP. K 31. 12. 2021 FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022 AND 2021 AND AT DECEMBER 31, 2021
V mil. Kč In CZK Millions
Výroba Distribuce Prodej Těžba Součet za segmenty Eliminace Konsoli-dované údaje
Generation Distribution Sales Mining Combined Elimination Consoli-dated
1-9/2022: 1-9/2022:
Provozní výnosy kromě výnosů mezi segmenty Revenues and other operating income - other than intersegment 92,521 25,979 88,015 4,540 211,055 - 211,055
Provozní výnosy mezi segmenty Revenues and other operating income - intersegment 63,494 243 12,553 5,127 81,408 -81,408 -
Provozní výnosy celkem Total revenues and other operating income 156,015 26,213 100,568 9,667 292,463 -81,408 211,055
z toho: Thereof:
Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí Sales of electricity, heat, gas and coal 139,451 - 78,074 8,696 226,221 -75,849 150,372
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby Sales of services and other revenues 10,570 25,923 21,652 895 59,040 -4,733 54,307
Ostatní provozní výnosy Other operating income 5,994 290 842 76 7,202 -826 6,376
Prodej elektřiny, tepla, plynu a uhlí včetně derivátů
Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek výkazu zisku a ztráty Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí a řádek Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditam.
Sale of electricity, heat, gas and coal including derivatives
Oldřich Liška: This includes the item Sales of electricity, heat, gas and coal and the item Gains and losses from commodity derivative trading form the statement of income.
157,344 - 78,121 8,696 244,161 -75,827 168,334
z toho: Thereof:
Prodej elektřiny včetně derivátů
Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek Tržby z prodeje elektřiny celkem a řádek Zisk / ztráta z derivátových obchodů s elektřinou, které jsou obsaženy v Mezitímní konsolidované účetní závěrce.
Sale of electricity including derivatives
Oldřich Liška: This includes the item Total sales of electricity and the item Gain (loss) from electricity derivative trading, which are presented within the Interim consolidated financial statements.
116,384 - 63,353 - 179,737 -55,981 123,756
EBITDA EBITDA 66,999 13,746 3,795 4,989 89,529 -246 89,283
Odpisy Depreciation and amortization -16,655 -4,957 -1,505 -1,158 -24,275 - -24,275
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Impairment of property, plant and equipment and intangible assets 22 -11 -17 10 4 - 4
EBIT EBIT 50,467 8,833 2,277 3,859 65,436 -246 65,190
Nákladové úroky z dluhů a rezerv Interest on debt and provisions -4,694 -620 -256 -216 -5,786 647 -5,139
Výnosové úroky Interest income 1,732 330 563 219 2,844 -647 2,197
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků Share of profit (loss) from associates and joint-ventures -16 424 141 -43 506 - 506
Daň z příjmů Income taxes -7,840 -1,609 -668 -753 -10,870 -112 -10,982
Zisk po zdanění Net income 45,629 6,783 2,699 3,186 58,297 -6,003 52,294
Pořízení stálých aktiv Capital expenditure 8,332 10,300 1,600 1,231 21,463 -103 21,360
K 30. 9. 2022: AS OF SEPTEMBER 30, 2022:
Identifikovatelná aktiva Identifiable assets 262,532 122,997 10,894 12,481 408,904 -6 408,898
Investice v přidružených a společných podnicích Investment in associates and joint-ventures 2,804 - 297 739 3,840 - 3,840
Nealokovaná aktiva Unallocated assets 1 241 226
Aktiva celkem Total assets 1 653 964
1-9/2021:
Hrubý Miloslav: Údaje za srovnatelné období 1-9/2021 byly oproti údajům zveřejněným v mezitímní konsolidované účetní závěrce k 30. 9. 2021 upraveny.
1-9/2021:
Hrubý Miloslav: The figures for comparative period 1-9/2021 were adjusted compared to figures presented in the interim consolidated financial statements as of September 30, 2021
Provozní výnosy kromě výnosů mezi segmenty Revenues and other operating income - other than intersegment 58,896 29,255 64,787 3,017 155,955 - 155,955
Provozní výnosy mezi segmenty Revenues and other operating income - intersegment 26,153 343 5,362 3,945 35,803 -35,803 -
Provozní výnosy celkem Total revenues and other operating income 85,049 29,598 70,149 6,962 191,758 -35,803 155,955
z toho: Thereof:
Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí Sales of electricity, heat, gas and coal 76,611 10 52,815 6,207 135,643 -31,260 104,383
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby Sales of services and other revenues 6,179 29,357 16,694 714 52,944 -3,772 49,172
Ostatní provozní výnosy Other operating income 2,259 231 640 41 3,171 -771 2,400
Prodej elektřiny, tepla, plynu a uhlí včetně derivátů
Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek výkazu zisku a ztráty Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí a řádek Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditam.
Sale of electricity, heat, gas and coal including derivatives
Oldřich Liška: This includes the item Sales of electricity, heat, gas and coal and the item Gains and losses from commodity derivative trading form the statement of income.
76,190 10 52,827 6,207 135,234 -31,256 103,978
z toho: Thereof:
Prodej elektřiny včetně derivátů
Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek Tržby z prodeje elektřiny celkem a řádek Zisk / ztráta z derivátových obchodů s elektřinou, které jsou obsaženy v Mezitímní konsolidované účetní závěrce.
Sale of electricity including derivatives
Oldřich Liška: This includes the item Total sales of electricity and the item Gain (loss) from electricity derivative trading, which are presented within the Interim consolidated financial statements.
49,453 10 46,076 - 95,539 -23,335 72,204
EBITDA EBITDA 24,075 15,250 5,138 3,143 47,606 -86 47,520
Odpisy Depreciation and amortization -14,227 -4,579 -1,277 -1,727 -21,810 - -21,810
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Impairment of property, plant and equipment and intangible assets -1,482 -1,491 9 -9,201 -12,165 - -12,165
EBIT EBIT 8,524 9,216 3,928 -7,778 13,890 -86 13,804
Nákladové úroky z dluhů a rezerv Interest on debt and provisions -4,426 -665 -199 -138 -5,428 692 -4,736
Výnosové úroky Interest income 953 13 43 4 1,013 -692 321
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků Share of profit (loss) from associates and joint-ventures -15 47 119 -71 80 - 80
Daň z příjmů Income taxes -1,607 -1,644 -721 -163 -4,135 - -4,135
Zisk po zdanění Net income 11,975 6,754 3,116 -8,049 13,796 -7,088 6,708
Pořízení stálých aktiv Capital expenditure 7,111 9,781 1,034 1,461 19,387 -51 19,336
K 31. 12. 2021:
Hrubý Miloslav: Údaje k 31.12.2021 byly oproti údajům zveřejněným v Konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2021 upraveny.

Oldřich Liška: This includes the item Sales of electricity, heat, gas and coal and the item Gains and losses from commodity derivative trading form the statement of income.
AS OF DECEMBER 31, 2021:
Hrubý Miloslav: The figures as of December 2021 were adjusted compared to figures presented in the Consolidated financial statements as of December 31, 2021

Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek Tržby z prodeje elektřiny celkem a řádek Zisk / ztráta z derivátových obchodů s elektřinou, které jsou obsaženy v Mezitímní konsolidované účetní závěrce.

Oldřich Liška: This includes the item Total sales of electricity and the item Gain (loss) from electricity derivative trading, which are presented within the Interim consolidated financial statements.

Hrubý Miloslav: Údaje za srovnatelné období 1-9/2021 byly oproti údajům zveřejněným v mezitímní konsolidované účetní závěrce k 30. 9. 2021 upraveny.

Hrubý Miloslav: The figures for comparative period 1-9/2021 were adjusted compared to figures presented in the interim consolidated financial statements as of September 30, 2021
Identifikovatelná aktiva Identifiable assets 262,531 117,650 10,523 12,400 403,104 -12 403,092
Investice v přidružených a společných podnicích Investment in associates and joint-ventures 2,861 - 273 782 3,916 - 3,916
Nealokovaná aktiva Unallocated assets 776,073
Aktiva celkem Total assets 1,183,081
EBITDA division
GENERATION (CZK bn) Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2021 Diff %
Czechia 23 66.7 43.7 190%
Germany 0.3 0.4 0.1 37%
Poland 0.2 -0.3 -0.5 -
Romania 0.6 0 -0.6 -
Other Countries 0 0.2 0.2 >200%
Total 24 66.8 42.8 178%
Existing assets 23.4 66.8 43.4 186%
Divested assets 0.6 - -0.6 -
MINING (CZK bn) Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2021 Diff %
Czechia 3.1 5 1.8 59%
DISTRIBUTION (CZK bn) Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2021 Diff %
Czechia 13.6 13.7 0.1 1%
Romania 0.5 - -0.5 -
Bulgaria 1.1 - -1.1 -
Total 15.3 13.7 -1.5 -10%
Existing assets 13.6 13.7 0.1 1%
Divested assets 1.7 - -1.7 -
SALES (CZK bn) Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2021 Diff %
Czechia 4.2 3 -1.2 -28%
Germany 0.5 0.6 0.1 19%
Romania 0.1 0 -0.1 -93%
Bulgaria 0.3 0 -0.3 -99%
Other Countries 0.2 0.2 0.1 50%
Total 5.1 3.8 -1.3 -26%
Existing assets 4.8 3.8 -1 -21%
Divested assets 0.3 - -0.3 -
Electricity balance

Disclaimer

CEZ a.s. published this content on 10 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 November 2022 09:16:08 UTC.


ę Publicnow 2022
All news about CEZ, A. S.
01/24Cez A S : successfully raised EUR 200 million Schuldschein loan
PU
2022Cez A S : Pavel Cyrani Remains Member of the Board of Directors of CEZ
PU
2022Cez A S : ČEZ successfully raised EUR 170 million Schuldschein loan
PU
2022Cez A S : Information on NPP DUKOVANY 16/12/2022
PU
2022Cez A S : GROUP signs EUR 790 million Loan Agreement with EIB
PU
2022Cez A S : Czech Nuclear Power Plants Comply with International Environmental Protection St..
PU
2022Three companies vie to build new Czech nuclear plant
RE
2022CEZ gets 3 initial bids to build new unit at Dukovany nuclear plant
RE
2022Cez A S : ČEZ finally takes over ŠKODA JS, a major Czech company, primarily op..
PU
2022Cez A S : Vratislav Košťál and Václav Kučera, members of the CEZ Supervis..
PU
More news
Financials
Sales 2022 294 B 13 424 M 13 424 M
Net income 2022 64 805 M 2 956 M 2 956 M
Net Debt 2022 104 B 4 743 M 4 743 M
P/E ratio 2022 7,71x
Yield 2022 8,87%
Capitalization 494 B 22 522 M 22 522 M
EV / Sales 2022 2,03x
EV / Sales 2023 1,96x
Nbr of Employees 27 500
Free-Float 30,0%
Chart CEZ, A. S.
Duration : Period :
CEZ, a. s. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 11
Last Close Price 920,00 CZK
Average target price 977,73 CZK
Spread / Average Target 6,27%
EPS Revisions
Managers and Directors
Daniel BeneÜ Chief Administration Officer
Martin Novßk Chief Financial & Operating Officer
Otakar Hora Chairman-Supervisory Board
Michaela Chaloupkovß Chief Purchasing Officer
VladimÝr Hronek Member-Supervisory Board
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
CEZ, A. S.18.83%22 395
NEXTERA ENERGY-8.61%151 819
DUKE ENERGY CORPORATION-1.52%78 038
IBERDROLA, S.A.-0.82%73 740
SOUTHERN COMPANY-5.81%73 440
ENEL S.P.A.9.01%60 452