Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
  1. Homepage
  2. Equities
  3. Sweden
  4. NORDIC GROWTH MARKET
  5. Coeli Private Equity AB (publ)
  6. News
  7. Summary
    CPE I   SE0012012268

COELI PRIVATE EQUITY AB (PUBL)

(CPE I)
SummaryChartsNewsCompanyFinancials 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Kallelse till årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

08/31/2021 | 08:46am EDT

Pressmeddelande Stockholm 2021-08-31 Kallelse till årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB (publ), 559168-1019, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 september 2021 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 22 september 2021, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 24 september 2021 under adress Coeli Private Equity AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighets­handlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdag den 22 september 2021, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning för stämman 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Beslut a. om fastställande av resultat- och balansräkning b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c. om avstämningsdag för beslutad utdelning d. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 12. Val av revisor 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 14. Beslut om

a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 16. Beslut om uppdaterad investeringsstrategi 17. Avslutande av årsstämma

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b och 8 c)

Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av stamaktier med 10 kronor per stamaktie. Ingen utdelning föreslås utgå till stamaktier serie II.

Som avstämningsdag föreslås måndagen den 4 oktober 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 7 oktober 2021.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman 2021 till årsstämman 2022, ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande och 150 000 till Karin Karlström. Inget arvode för styrelsearvode ska utgå till övriga ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att Johan Winnerblad och Henrik Arfvidsson omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att Karin Karlström väljs till ordinarie styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma samt att Mikael Larsson inte längre ska vara styrelseledamot.

Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Johan Winnerblad.

Val av revisor (punkt 12)

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Detta förslag har upprättats av styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ) efter beredning och beslut av styrelsen i sin helhet. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang bolagets verkställande direktör, styrelseledamöter och i förekommande fall, vice verkställande direktör.

Syfte och grundläggande principer

Dessa riktlinjer utgör en ram för vilka ersättningar till ledande befattningshavare som styrelsen får besluta om under den tid som riktlinjerna gäller.

Syftet med riktlinjerna är att skapa ökad transparens i ersättningsfrågor, att stödja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom effektiva ersättningsstrukturer vad gäller ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Ersättningar till och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare ska utformas så att de är förenliga med och främjar bolagets grundläggande värderingar och säkerställer bolagets tillgång till ledande befattningshavare med den kompetens som bolaget behöver till för bolaget anpassade kostnader och så att de får för verksamheten avsedda effekter. Sådana ersättningar och villkor ska också vara konkurrenskraftiga och marknadsmässiga.

Beslutsprocess

Styrelsen har inte inrättat något särskilt ersättningsutskott utan frågor om ersättning behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen ska löpande följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna samt i bolaget gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Styrelsen ska även varje år utvärdera tidigare beslutade riktlinjer och vid behov föreslå uppdaterade förslag för beslut av årsstämman. Beslutade riktlinjer får ändras även genom beslut av annan bolagsstämma än årsstämma.

Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande befattningshavare, och varje förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter den årsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. De har således inte någon inverkan på sedan tidigare avtalsrättsligt bindande åtaganden.

Inom ramen för riktlinjerna och baserat på dessa ska styrelsen dels varje år besluta om specifika ändrade ersättningsvillkor för varje enskild ledande befattningshavare, dels fatta andra beslut om ersättning till ledande befattningshavare som kan erfordras.

För undvikande av intressekonflikter i styrelsen kommer inte den person som berörs av ett beslut om ersättning eller beredningen av riktlinjerna att delta i ärendets beredning eller beslut.

Principer för bestämmande av ersättningsnivåer och ersättning

Nivåerna på ersättningarna till ledande befattningshavare ska bestämmas med beaktande av befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden.

Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av fast ersättning i form av grundlön, pension, förmåner och rörlig ersättning i form av kontanter. Vid fastställande av de olika komponenterna ska följande principer gälla.

Grundlön: Varje ledande befattningshavare kan erhålla grundlön, dvs fast månadslön. Fast ersättning utbetalas av bolaget i enlighet med ingångna avtal.

Pension: Varje ledande befattningshavare kan erhålla pension. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pension utbetalas av bolaget i enlighet med ingångna avtal.

Förmåner: Varje ledande befattningshavare kan ha rätt till sedvanliga anställningsförmåner.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 31, 2021 08:45 ET (12:45 GMT)

All news about COELI PRIVATE EQUITY AB (PUBL)
10/08Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoan..
DJ
10/06Coeli Private Equity AB avyttrar sitt innehav i Storskogen
DJ
10/05Styrelsen i Coeli Private Equity AB beslutar om återköpsprogram inom ramen för bemyndig..
DJ
09/30Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)
DJ
09/08Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoan..
DJ
09/06Coeli Private Equity AB (publ) publicerar nettoandelsvärde per 16 augusti 2021
DJ
08/31Kallelse till årsstämma i Coeli Private Equity AB -3-
DJ
08/31Kallelse till årsstämma i Coeli Private Equity AB -2-
DJ
08/31Kallelse till årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)
DJ
08/31Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020/2021
DJ
More news
Financials
Sales 2021 395 M 45,7 M 45,7 M
Net income 2021 386 M 44,6 M 44,6 M
Net cash 2021 125 M 14,4 M 14,4 M
P/E ratio 2021 3,50x
Yield 2021 6,71%
Capitalization 1 493 M 172 M 172 M
EV / Sales 2020 5,09x
EV / Sales 2021 3,10x
Nbr of Employees 1
Free-Float 83,6%
Chart COELI PRIVATE EQUITY AB (PUBL)
Duration : Period :
Coeli Private Equity AB (publ) Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Sector and Competitors