Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
 1. Homepage
 2. Equities
 3. Norway
 4. Oslo Bors
 5. End˙r ASA
 6. News
 7. Summary
    ENDUR   NO0010379779

END┌R ASA

(ENDUR)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

End˙r : Minutes of ordinary General Meeting

05/21/2021 | 09:15am EDT

PROTOKOLL FOR

ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

I

ENDÚR ASA

(Org.nr. 991 279 539)

("Selskapet")

Den 21. mai 2021 kl. 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Endúr ASA i lokalene til Wikborg Rein Advokatfirma AS i Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo.

På bakgrunn av den pågående Covid 19- pandemien ble generalforsamlingen avholdt delvis uten fysisk møte, jf. midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen § 2-3. Møtet ble avholdt som digital møte med videokonferanse. Nærmere informasjon om digital deltakelse

fremgikkav innkallingen til generalforsamling.

I henhold til innkalling til ordinær generalforsamling datert 30. april 2021 forelå slik

Dagsorden

 1. Åpning av møtet ved styrets leder eller en annen styret utpeker og registrering av møtende aksjeeiere
 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
 3. Godkjennelse av innkallingen og forslaget til dagsorden
 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020, herunder utdeling av utbytte
 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, medlemmer av

English office translation - in case of discrepancy the

Norwegian version shall prevail

MINUTES OF

ORDINARY

GENERAL MEETING

IN

ENDÚR ASA

(Reg. no. 991 279 539)

(the "Company")

On 21 May 2021 at 11.00 CET, an Ordinary General Meeting in Endúr ASA was held at the offices of Wikborg Rein Advokatfirma AS in Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo.

Due to the ongoing Covid-19 pandemic, the general meeting was held partly without a physical participation, cf. the provisional law on exception from physical meeting requirements etc. in the company acts Section 2-3. The meeting were conducted as a digital meeting by video conference. Further information regarding digital participation was provided in the notice of general meeting.

According to the notice of ordinary general meeting from the Board of Directors dated 30 April 2021, the meeting had the following

Agenda

 1. Opening of the meeting by the chairman of the board and registration of attending shareholders
 2. Election of a chair of the meeting and one person to co-sign the minutes
 3. Approval of the notice and the proposed agenda
 4. Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2020, including distribution of dividends
 5. Determination of the remuneration to the members of the Board of

L_13653740_V1 21.05.21 543438-004

styrets

revisjonsutvalg

og

Directors, the members of the

medlemmer av valgkomité

Board's Audit Committee and the

members of Nomination Committee

6.

Godkjennelse

av

revisors

6.

Approval of the auditor's fee

godtgjørelse

7.

Behandling

av

styrets retningslinjer

7.

Consideration of the Board of

om fastsettelse av lønn og annen

Directors' guidelines regarding the

godtgjørelse til ledende ansatte etter

determination of salaries and other

allmennaksjeloven § 6-16a

remuneration to the management

pursuant to Section 6-16a of the

Public Limited Companies Act

8.

Redegjørelse for foretaksstyring etter

8.

Statement regarding corporate

regnskapsloven § 3-3b

governance pursuant to the

Accounting Act section 3-3 b

9.

Valg av styremedlemmer

9.

Election of board members

10.

Styrefullmakt

til kapitalforhøyelse

10. Board authorisation to increase the

(Aksjekjøpsprogram

og

share capital (Share Purchase

Opsjonsprogram)

Program and Option Program)

11.

Styrefullmakt til erverv av Selskapets

11.

Board authorisation to acquire the

egne aksjer

(Opsjonsprogram og

Company's own shares (Option

Aksjekjøpsprogram)

Program and Share Purchase

Program)

1

ÅPNING AV MØTET OG

1

OPENING OF THE MEETING

REGISTRERING AV MØTENDE

AND REGISTRATION OF

AKSJEEIERE

ATTENDING SHAREHOLDERS

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder

The general meeting was opened by the

Øivind Omar Horpestad.

chairman of the board, Øivind Omar

Horpestad.

Styreleder

registrerte

møtende aksjeeiere.

The chairman of the board registered the

Til sammen var 682 280 955 aksjer av i alt 1

shareholders present.

In total 682,280,955

137 070 490 aksjer representert på

shares of in total 1,137,070,490 issued

generalforsamlingen, enten ved aksjeeierens

shares were present either by the

personlige

deltakelse

eller

ved

shareholders

personally

or

by

fullmektig.

Dermed

var

60 %

av

proxy. Consequently

60

%

of

the

selskapets

aksjekapital

representert.

company's share capital at

the

date

of

Fortegnelsen over deltakende

aksjeeiere

the

general

meeting

were

represented.

følger

vedlagt protokollen.

The

register

of participating

shareholders

is attached

to these minutes.

L_13653740_V1 21.05.21 543438-004

2

VALG AV MØTELEDER OG EN

2

ELECTION OF A CHAIR OF

PERSON TIL Å

THE MEETING AND ONE

MEDUNDERTEGNE

PERSON TO CO-SIGN THE

PROTOKOLLEN

MINUTES

Øivind Omar Horpestad ble valgt til

Øivind Omar Horpestad was elected to chair

møteleder.

the Meeting.

Tord Pedersen ble valgt til å medundertegne

Tord Pedersen was elected to co-sign the

protokollen.

minutes.

Beslutningene var enstemmige.

The resolutions were unanimous.

3

GODKJENNELSE AV

3

APPROVAL OF THE NOTICE

INNKALLING OG

AND THE AGENDA

DAGSORDEN

Innkallingen ble tilsendt samtlige aksjeeiere

The Notice of the General Meeting was sent

(med kjent adresse) pr. 30. april 2021.

to all shareholders (with known address) on

Innkalling ble samme dag distribuert via Oslo

30 April 2021. The Notice was distributed via

Børs, og lagt ut på selskapets hjemmeside.

Oslo Stock Exchange as well as published

on the company's webpage on the same

day.

Det var ingen innvendinger til innkallingen

There were no objections to the notice nor

eller forslaget til dagsorden.

the proposed agenda.

Beslutningen ble fattet enstemmig.

The resolution was passed unanimously.

4

GODKJENNELSE AV

4

APPROVAL OF THE ANNUAL

ÅRSREGNSKAPET OG

ACCOUNTS AND THE

ÅRSBERETNINGEN FOR

ANNUAL REPORT FOR THE

REGNSKAPSÅRET 2020,

FINANCIAL YEAR 2020,

HERUNDER UTDELING AV

INCLUDING DISTRIBUTION OF

UTBYTTE

DIVIDENDS

Det ble vist til årsrapporten for 2020, med

Reference was made to the 2020 Annual

årsregnskapet, styrets

årsberetning og

Report, including the annual accounts, the

revisjonsberetningen, som er tilgjengelig på

board of directors' report and the auditor's

Endúr

ASAs

hjemmeside

statement, which is available at the

https://endur.no/investor-relations/financial-

company's website,

reports/#post-content.

https://endur.no/investor-relations/financial-

reports/#post-content.

Styrets leder redegjorde for årsregnskapet

The chairman of the board presented the

2020.

annual accounts for 2020.

Styret hadde foreslått at det ikke utbetales

The board of directors had proposed that no

utbytte for regnskapsåret 2020.

dividends are distributed for the 2020

L_13653740_V1 21.05.21 543438-004

financial year.

Generalforsamlingen vedtok:

The General Meeting resolved:

Generalforsamlingen

godkjenner

The General Meeting approves the annual

årsregnskapet og årsberetningen for Endúr

accounts and the Board of Directors' annual

ASA for regnskapsåret 2020. Det utbetales

report for Endúr ASA for the financial year

ikke utbytte for regnskapsåret 2020.

2020. No dividend will be paid for the

financial year 2020.

Beslutningen ble fattet enstemmig.

The resolution

was passed

unanimously.

5

FASTSETTELSE AV

5

DETERMINATION OF THE

GODTGJØRELSE TIL

REMUNERATION TO THE

STYRETS MEDLEMMER,

MEMBERS OF THE BOARD OF

MEDLEMMER AV STYRETS

DIRECTORS, THE MEMBERS

REVISJONSUTVALG OG

OF THE BOARD'S AUDIT

MEDLEMMER AV

COMMITTEE AND THE

VALGKOMITÉ

MEMBERS OF NOMINATION

COMMITTEE

Et forslag fra valgkomitéen ble publisert

The recommendation from the Nomination

tirsdag 11. mai 2021 på Selskapets

Committee was made available on Tuesday

hjemmeside og i en egen børsmelding.

11 May 2021 on the Company's homepage

and in a separate stock exchange

announcement.

Styrets leder redegjorde for forslaget.

The chairman of the board presented the

recommendation.

Generalforsamlingen vedtok:

The General Meeting resolved:

Generalforsamlingen

godkjenner

The General Meeting approves the

valgkomitéens forslag om godtgjørelse til

recommendation from

the Nomination

styrets medlemmer, medlemmer av styrets

Committee regarding remuneration to the

revisjonsutvalg og

medlemmer av

members of the board of directors, the

valgkomité.

members of the board's audit committee and

the members of the Nomination Committee.

Beslutningen ble fattet med 682 235 805

The resolution was passed with

stemmer for, 20 750 stemmer mot.

682,235,805 votes in favour, and 20,750

votes against.

6

GODKJENNELSE AV

6

APPROVAL OF THE

REVISORS GODTGJØRELSE

AUDITOR'S FEE

Styret har foreslått at godtgjørelsen til revisor

The board of directors has proposed that the

for revisjonen av årsregnskapet for 2020

remuneration to the company's auditor

godkjennes etter regning fra revisor, NOK 1

according to accrued expenses of NOK

L_13653740_V1 21.05.21 543438-004

000 000 eks. mva for 2020.

Generalforsamlingen vedtok:

Generalforsamlingengodkjenner godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i forbindelse med årsregnskapet for 2020 etter regning.

Beslutningen ble fattet med 682 238 805 stemmer for, 17 750 stemmer mot.

 • BEHANDLING AV STYRETS RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6- 16A
 • samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet et forslag til retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer, herunder styremedlemmer. Forslaget til retningslinjer er tilgjengelig på https://endur.no/investor- relations/share-information/?lang=no.

Generalforsamlingen vedtok:

Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.

Beslutningen ble fattet med 665 948 362 stemmer for, 44 100 stemmer mot.

1,000,000 ex. VAT for 2020, is approved.

The General Meeting resolved:

The General Meeting approves the remuneration to the auditor for statutory audit in relation to the annual accounts for 2020 according to accrued expenses.

The resolution was passed with 682,238,805 votes in favour, and 17,750 votes against.

 • CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT PURSUANT TO SECTION 6-16A OF THE PUBLIC LIMITED COMPANIES ACT

Pursuant to the Public Limited Companies Act section 6-16 a, the Board has prepared guidelines on salaries and other remuneration to senior personnel, including board members. The proposed guidelines are available on https://endur.no/investor- relations/share-information/?lang=no.

The General Meeting resolved:

The general meeting approves the board of directors' guidelines on determination of salaries and other remuneration to senior personnel in accordance with § 6-16 a of the Companies Act.

The resolution was passed with 665,948,362 votes in favour, and 44,100 votes against.

L_13653740_V1 21.05.21 543438-004

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Endur ASA published this content on 21 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 May 2021 13:14:05 UTC.


ę Publicnow 2021
All news about END┌R ASA
07/01NORWEGIAN GROUP AS ENTERED INTO AN A : Endur).
CI
05/21ENDÚR : Minutes of ordinary General Meeting
PU
05/21ENDÚR : First Quarter 2021
PU
05/21ENDÚR : First quarter 2021 interim results
PU
05/19ENDÚR : Invitation to presentation of Q1 2021 financial results
PU
05/12ENDÚR : Valgkomiteen innstilling til styremedlemmer, etc.
PU
05/11ENDÚR ASA : Innstilling fra valgkomitéen
PU
05/11ENDÚR ASA : Recommendation from the Nomination Committee
PU
05/04ENDÚR : Statement on Remuneration
PU
04/30ENDÚR : Directors report for Endúr ASA 2020
PU
More news
Financials
Sales 2020 405 M 45,6 M 45,6 M
Net income 2020 -519 M -58,4 M -58,4 M
Net Debt 2020 217 M 24,5 M 24,5 M
P/E ratio 2020 -0,72x
Yield 2020 -
Capitalization 1 013 M 114 M 114 M
EV / Sales 2019 0,93x
EV / Sales 2020 2,35x
Nbr of Employees 478
Free-Float 20,9%
Chart END┌R ASA
Duration : Period :
End˙r ASA Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends END┌R ASA
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
 
Mean consensus -
Number of Analysts
Last Close Price 0,89 
Average target price
Spread / Average Target -
EPS Revisions
Managers and Directors
Hans Olav Storkas Chief Executive Officer
Lasse B. Kjelsňs Chief Financial Officer
Pňl Reiulf Olsen Chairman
Jan Torvald Skaala Manager-Information Technology
Nils Ingemund Hoff Chief Operating Officer