Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
 1. Homepage
 2. Equities
 3. Denmark
 4. Nasdaq Copenhagen
 5. Erria A/S
 6. News
 7. Summary
    ERRIA   DK0060101483

ERRIA A/S

(ERRIA)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsCalendarCompanyFinancials 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Erria A/S : Selskabsmeddelelse nr. 04/2021

03/17/2021 | 04:08am EDT


__________________________________________________________

Ordinær generalforsamling
erria A/S
cvr-nr. 15300574
__________________________________________________________


Tidspunkt:    8. april 2021 kl. 10:00

Sted:          Torvet 21A, 1., 4600 Køge


Bestyrelsen har udpeget advokat Stefan Schwærter, Bag Haverne 32, 4600 Køge, som dirigent.DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2020.
   
 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
   
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 

             
            Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2020.

4.            Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.

5.            Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ifølge vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af:

            (a)          Søren Storgaard som formand for bestyrelsen;
            (b)          Peter Kristian Ellegaard næstformand for bestyrelsen; og
            (c)          Kristian Svarrer som menigt medlem af bestyrelsen.

6.            Valg af revisor.

Revisorkandidat er PriceWaterhouseCoopers i Hellerup.

7.            Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 8. april 2022 og indenfor 10 procent af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 procent.

8.            Beslutning om vedtagelse af opdateret vedtægter.

9.            Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
             
Advokat Stefan Schwærter er med substitutionsret bemyndiget til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne overfor Erhvervsstyrelsen samt anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til First North Growth Market.

10.         Eventuelt.

Vedtagelseskrav

De under punkterne 1.-7. fremsatte forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.  Det under punkt 8. fremsatte forslag foretages iht. vedtægternes § 11 med mindst 2/3 af (i) den samlede aktiekapital repræsenteret på generalforsamlingen; og (ii) de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 9.241.922,00, fordelt på aktier a kr. 1,00. Hver aktie på nominelt kr. 1,00 giver én stemme.

Registreringsdatoen er 1. april 2021 kl. 23.59 (vedtægternes § 4a) dog således, at for aktier der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelsen pr. 17. marts 2021, er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet (vedtægternes § 7).

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer der ønsker at deltage i Generalforsamlingen skal bestille adgangskort. Adgangskort kan rekvireres via VP Investor Services hjemmeside, (Tryk her), eller hos Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge (tlf.: 3336 4400 eller e-mail: aktionaer@erria.dk) senest 6. april 2021.

Fuldmagt

Såfremt en aktionær ønsker at afgive fuldmagt, kan dette gøres online hos VP investor Services (Tryk her), eller på vedlagte fuldmagts – og brevstemmeblanket. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten kan desuden downloades fra selskabets hjemmeside www.erria.dk. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten bedes returneret til Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest 6. april 2021

Brevstemme

Aktionærerne kan ligeledes brevstemme online via VP investor Services (Tryk her), eller skriftligt ved brug af vedlagte fuldmagts- og brevstemmeblanket.  Fuldmagts – og brevstemmeblanketten kan desuden downloades fra selskabets hjemmeside www.erria.dk. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten bedes returneret til Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge, i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest 7. april 2021 kl. 12. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge, eller på e-mail: aktionaer@erria.dk.


Oplysninger om generalforsamlingen

På selskabets hjemmeside www.erria.dk vil indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, oversigt over gældende og udkast til nye vedtægter, selskabets årsrapport for 2020, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts- og brevstemmeblanketten til brug for generalforsamlingen og forslag til vedtægter være offentliggjort i perioden fra senest 17. marts 2021. Oplysningerne vil tillige senest otte kalenderdage før generalforsamlingen være fremlagt på selskabets hovedkontor i tidsrummet 9-16 til gennemsyn for aktionærerne.
Certified Adviser
Norden CEF ApS
John Norden
Kongevejen 365
2840 Holte
Denmark

+45 2072 0200

Attachments


© OMX, source GlobeNewswire - EU Press Releases

All news about ERRIA A/S
08/25ERRIA A/S : Company Announcement No. 07/2021
PU
08/25ERRIA A/S : Selskabsmeddelelse Nr. 08. Halvårsregnskab -2021
AQ
08/25Erria A/S Reports Earnings Results for the Half Year Ended June 30, 2021
CI
08/25ERRIA A/S : Selskabsmeddelelse Nr. 07 / 2021
AQ
04/08ERRIA A/S : Generalforsamlingsprotokollat
AQ
03/18ERRIA A/S : Selskabsmeddelelse nr. 5/2021
AQ
03/17ERRIA A/S : Selskabsmeddelelse nr. 04/2021
AQ
03/10ERRIA A/S : Company Announcement No. 3/2021
PU
03/10ERRIA A/S : Company Announcement no.3-2021
AQ
03/08ERRIA A/S : Company Announcement no. 02/2021
AQ
More news
Financials
Sales 2019 57,7 M 9,10 M 9,10 M
Net income 2019 -1,36 M -0,21 M -0,21 M
Net Debt 2019 16,8 M 2,65 M 2,65 M
P/E ratio 2019 -11,2x
Yield 2019 -
Capitalization 33,3 M 5,25 M 5,25 M
EV / Sales 2018 0,65x
EV / Sales 2019 0,55x
Nbr of Employees 181
Free-Float 49,7%
Chart ERRIA A/S
Duration : Period :
Erria A/S Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends ERRIA A/S
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralBullish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Henrik Normann Andersen Chief Executive Officer
Søren Storgaard Chairman
Allan Sparholt Director-Technical
Peter Kristian Ellegaard Deputy Chairman
Kristian Svarrer Director
Sector and Competitors