Minfa Aluminium approved the election of Zhan Xiaohua, Zhan Feng, Zhou Guojun and Zhang Yuhong as non-independent directors and Chen Jinlong, Tu Shutian and Li Zhaoxing as independent directors and Wu Xinsheng as shareholder supervisors.