Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  BSE LTD  >  Tata Steel Limited    500470   INE081A01012

TATA STEEL LIMITED

(500470)
  Report
SummaryChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsAnalyst Reco.Other languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

Tata Steel : Newspaper Advertisement – Equity Shareholders & Creditors

02/23/2021 | 01:42pm EST

February 23, 2021

The Secretary, Listing Department BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai - 400 001. Maharashtra, India.

The Manager, Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra, Mumbai - 400 051.

Maharashtra, India.

Scrip Code: 500470/890144

Symbol: TATASTEEL/TATASTLPP

Dear Madam, Sirs,

Newspaper advertisement

Please find enclosed herewith the following newspaper advertisements published in the Business Standard and Navshakti on February 22, 2021:

1.

Notice convening the meeting of the equity shareholders of Tata Steel Limited

2. Notice for registration of e-mail address by the secured creditors, unsecured creditors and unsecured debenture holders as on September 30, 2020 of Tata Steel Limited

This is for your information and records.

Yours faithfully,

Tata Steel Limited

Parvatheesam Kanchinadham Company Secretary &

Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)

Encl: As above

Registered Office Bombay House 24 Homi Mody Street Fort Mumbai 400 001 India

Tel 91 22 6665 8282 Fax 91 22 6665 7724 Websitewww.tatasteel.com

Corporate Identity Number L27100MH1907PLC000260

1

9] ÓÎ

x

±

Ա߄޳ ܧ֬ݣܯ Ք۪ީᆂܯۆ۪޳ Ԫܯݚܯߋ۪ۘ ގ܅ݯީݚ۪ީ݋ᆊ ԗݣۘܯ֬ںߢ݋݋޳ ۪֚ݣߋߢީ۪޳ Ԫܯݚܯߋ۪ۘޏ

#&58 4

%6: 69 &458 '**4 *)) ;#$8 '

=

'$& % ++@ @@+

Պ֊ Ԫԗ ԳԹփԗ

$&5 &5 8* 4&)# 8* 8$ )*8&

* # ) 4 ' ,; '& 8$ 8 $ )&

4<&

5 &(&8

- *4( 4'?

) & ;''5 )8;4 5 &(&8 .$5 5 8* ;) 8&*) 5 48& &, )8 * 8&*) ' ;4&8& 5 ,*5&8*4? &(&8 - . 5 &85 48& &, )85$&, $ 5 ) 5;44 ) 4 / $ 48& 8 * 4 #&584 8&*) #4 )8 8* $ )& 4<& 5 &(&8 - *4( 4'? ) & ;''5 )8;4 5 &(&8 .$5 ) ) '' ? 8$ ;4&8& 5 ) > $ )# * 4 * ) &

$ )& 4<& 5 &(&8 - *4( 4'? ) & ;''5 )8;4 5 &(&8 . =$&' &8 = 5

;) 8&*)&)# 5 48& &, )8 * $ 75$ 7&8 ( ? 4 ,*48 8$ 5 ( &) =4&8&)# 8*

0 $ 4 ) $ 4# 1 )< 58*4 ' 8&*)5$&, '' 8&*) ' ;4&8& 5 ,*5&8*4?

&(&8 "8$ '**4 2 3 &)# 4 *4' ( ' &''5 *(,*;) ) , 8& , 8

4# *= 4 4 ' - 58. ;( & "@@@+9 =&8$&) 9@ ?5 * ,; '& 8&*) * 8$&5

)*8& *4 ( &' 8 4 ' 8&*)5 )5 '/ */&)/ * #4& < ) 57 ' &(57 &5,;8 5 8 / =&''

)8 48 &) 8 4 8$&5 8 /

Պ݋֬ۆ۪ ۓ Գ۪ᆃ ۪݋ܧܯ

*4 ܧ֬ݣܯ Ք۪ީᆂܯۆ۪޳ Ԫܯݚܯߋ۪ۘ ގ.ݯީݚ۪ީ݋ᆊ ԗݣۘܯ֬ںߢ݋݋޳ ۪֚ݣߋߢީ۪޳ Ԫܯݚܯߋ۪ۘޏ 7% ݇޳ܧ֬ᆊ ԧߢݚ֬ީ փܯᆃ֬ީᆊ

֬ߋ۪ ۓ .۪ںީߢ֬ީᆊ ߟߓە ߟᆔߟݿ

=&8$

8 4*( 4; 4? @! :@:+/ ) *48$ $ )& 4<& 5 &(&8 - *4( 4'?

) &

;''5 )8;4 5 &(&8 . 5$ '' )*8 44? *) )? 8&<&8? 5 48& &, )8 * /

)

5

)? '& )8 * $ )& 4<& 5 &(&8 - *4( 4'? ) & ;''5 )8;4 5 &(&8 .

$5

)? #4& < ) *4 &5,;8 &) 4 5, 8 * 8$ ,*5&8*4? 5 4<& 5 4 ) 4

?

10 'w§~B©, '§Jidma, 23 'o$~«wdmar 2021

'$m°'© Z§. grEE. 2

(H§$nZr A{Y{Z¶', 2013 À¶m H$b' 230(3) Am{U H§$nZrO² (H$m°åàmo'm¶Pog, A°a|O'|Q>g² A°ÊS> A°'ëJ'oeÝg) éëg, 2016 À¶m {Z¶' 6 d 7 bm AZwgê$Z)

amï´>r¶ H§$nZr {dYr ݶm¶m{YH$aUmg'moa 'w§~B© ¶oWrb I§S>nrR> grE (grEE) 3083/E'~r/2019

H§$nZr A{Y{Z¶', 2013 À¶m àH$aUmV;

Am{U

H§$nZr A{Y{Z¶', 2013 À¶m H$b' 230-232 ghdmMVm H§$nZrO² (H$m°åàmo'm¶Pog, A°a|O'|Q>g² A°ÊS> A°'ëJ'oeÝg) éëg, 2016 À¶m àH$aUmV;

Am{U

Q>mQ>m ñQ>rb {b{'Q>oS> gh Am{U 'ܶo ~m'Zrnmb ñQ>rb {b{'Q>oS> Am{U Q>mQ>m ñQ>rb ~rEgEb> {b{'Q>oS> (nydu ^wfU ñQ>rb {b{'Q>oS> Aer kmV) À¶m EH${ÌH$aUmÀ¶m g§¶wº$ ¶moOZoÀ¶m àH$aUmV.

(grAm¶EZ: Eb27100E'EM1907nrEbgr000260), ^maVr¶ H§$nZr A{Y{Z¶', 1882 A§VJ©V ñWm{nV H§$nZr Am{U H§$nZr A{Y{Z¶', 2013 À¶m ì¶m»¶oVrb npãbH$ {b{'Q>oS> H§$nZr, {OMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Amho, ~m°å~o hmD$g, 24, hmo'r 'moXr ñQ´>rQ>, '$moQ>©, 'w§~B©- 400001, 'hmamï´>.

Q>mQ>m ñQ>rb {b{'Q>oS>

) ) ) ) ) )

...AO©Xma H§$nZr 1/hñVm§V[aVr H§$nZrQ>mQ>m ñQ>rb {b{'Q>oS>À¶m g'^mJ YmaH$m§Mr g^m ~mobmdʶmÀ¶m gyMZoMr Om{hamV ¶mÛmao gyMZm XoʶmV ¶oVo H$s, H§$nZr ¶moOZm AO© H«$. 3083/E'~r/2019 'ܶo nm[aV Ho$boë¶m {XZm§H$ 20 'o$~«wdmar, 2020 Mm AmXoe Am{U H§$nZr AO© H«$. 1056/2020 'ܶo nm[aV Ho$boë¶m {XZm§H$ 11 OmZodmar, 2021, 19 OmZodmar, 2021 d 5 'o$~«wdmar, 2021 À¶m AmXoem§Zwgma (EH${ÌV C"oI ""AmXoe'') Zm'Xma amï´>r¶ H§$nZr {dYr ݶm¶m{YH$aU, 'w§~B© I§S>nrR>mZo (""Zm'Xma ݶm¶m{YH$aU'') Q>mQ>m ñQ>rb {b{'Q>oS> gh Am{U 'ܶo ~m'Zrnmb ñQ>rb {b{'Q>oS> Am{U Q>mQ>m ñQ>rb ~rEgEb {b{'Q>oS> (nyduMo Zmd ^wfU ñQ>rb {b{'Q>oS>) À¶m EH${ÌH$aUmMr g§¶wº$ ¶moOZm {dMmamV KoD$Z ¶mo½¶ dmQ>ë¶mg '§Owa H$aʶmgmR>r Q>mQ>m ñQ>rb {b{'Q>oS> ("hñVm§V[aVr H§$nZr'/"H§$nZr') À¶m g'^mJYmaH$m§Mr EH$ g^m Am¶mo{OV H$aʶmMo {ZX}e {Xbo.

gXa AmXoe Am{U ˶m'Yrb {ZX}em§Zwgma ¶mÛmao nwT>o gyMZm Xoʶm§V ¶oVo H$s, gyMZoV g{dñVa 'm§S>boë¶m ¶moOZobm '§Owar {'idʶmgmR>r H§$nZr A{Y{Z¶', 2013 ("A{Y{Z¶'') À¶m à¶moÁ¶ VaVwXr, H§$nݶm§Mo (ì¶dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z¶', 2014 Am{U {g³¶w[aQ>rO A±S> E³ñM|O ~moS>© Am°'$ B§{S>¶m ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a'|Q>g) ao½¶wboeÝg, 2015 ("go~r {bñQ>tJ ao½¶wboeÝg') À¶m AZwnmbZm§V H§$nZrÀ¶m g'^mJ YmaH$m§Mr Zm'Xma ݶm¶m{YH$aUmZo ~mobmdbobr g^m ewH«$dma 26 'mM©, 2021 amoOr g. 11.00 dm (^màdo) '$º$ ìhr{S>Amo H$m°Ý'$apÝg¨J (ìhrgr)/AXa Am°{S>Amo pìhÁ¶wAb {'Ýg ("AmoEìhrE'') 'm'©$V hmoB©b ("g^m').

Á¶m§Mo B©'ob A°S´>og {S>nm°{PQ>arO/{S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q> ("S>rnrO')/H§$nZrMo a{OñQ´>mg© - Q>rEgAma Xmamem° H$ÝgëQ>§Q>g àm¶ìhoQ> {b{'Q>oS> ("AmaQrE')/H§$nZr H$S>o AmYrM Zm|Xdbo AmhoV d Á¶m§Mr Zmdo 12 'o$~«wdmar, 2021 ("H$Q>-Am°'$ S>oQ>') amoOrg g^mgXm§À¶m Zm|XdhrV/{S>nm°{PQ>arOZr gmXa Ho$boë¶m Vn{ebm§Zwgma bm^mWu 'mbH$m§À¶m Zm|XdhrV AmT>ibr ˶m g^mgXm§Zm Bbo³Q´>m°{ZH$ 'mܶ'mVyZ ewH«$dma, 19 'o$~«wdmar, 2021 amoOr g^oMr gyMZm nmR>dUo H§$nZrZo nyU© Ho$b§ Amho.

BVa ~m~tgmo~V H§$nZrO (H$m°åàmo'm¶Oog, A°a|O'|Q>g A±S> A'mbJ'oeÝg) éëg, 2016 À¶m {Z¶' 6 ghdmMV A{Y{Z¶'mÀ¶m H$b' 230, 232 d 102 A§VJ©V ¶moOZm, ñnï>rH$aUmË'H$ {ZdoXZmgh gyMZoMr EH$ àV H§$nZrMr do~gmB©Q> https://www.tatasteel.com/investors/amalgamation/ ¶oWo Am{U EZEgS>rEb Mr do~gmB©Q> www.evoting.nsdl.com ¶oWo CnbãY H$ê$Z {Xbr Amho. ˶m{edm¶ gyMZm ñQ>m°H$ E³ñM|OogÀ¶m do~gmB©Q>g åhUOoM ~rEgB© {b{'Q>oS> d Z°eZb ñQ>m°H$ E³ñM|O Am°'$ B§{S>¶m {b{'Q>oS> À¶m AZwH«$'o www.bseindia.com Am{U www.nseindia.com da g§~§{YV AZw^mJm§V gwÕm CnbãY H$ê$Z {Xbr Amho. Oa H$moU˶mhr g^mgXmMr gyMZm Am{U/qH$dm ¶moOZoMr EH$ àV àmá H$aʶmMr BÀN>m Agob Va H§$nZrH$S>o cosec@tatasteel.com ¶oWo EH$ {dZ§Vr nmR>dmdr qH$dm Vr g^oÀ¶m VmaIon¶ªV g. 10.00 Am{U Xþ. 12.00 (^màdo) Xaå¶mZ Q>mQ>m ñQ>rb {b{'Q>oS> À¶ Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mVyZ ~m°å~o hmD$g, 24, hmo'r 'moXr ñQ´>rQ>, '$moQ>©, 'w§~B© - 400001 ¶oWyZ H$moU˶mhr H$m'mÀ¶m {Xder (e{Zdma, a{ddma Am{U gmd©O{ZH$ gwQ²>Q>çm gmoS>y>Z) {dZm'wë¶ {'iy eH$Vrb.

hr g^m ìhrgr/AmooEìhrE' 'm'©$V hmoV Agë¶mZo, H§$nZrÀ¶m g'^mJYmaH$m§Zr à{VnÌtZm {Z¶wº$ H$aʶmMr gw{dYm øm g^oV CnbãY Zmhr.

Zm'Xma ݶm¶m{YH$aUmZo g^oMo Aܶj hmoʶmgmR>r H§$nZrMo g§MmbH$ lr. EZ. M§ÐgoH$aZ qH$dm Vo Zgë¶mg lr. Amo. nr. ^Å> ¶m§Mr {Z¶wº$s Ho$br Amho.

g'^mJYmaH$m§Zr ¶moOZobm '§Owar {Xë¶mg ˶mZ§Va Vr Zm'Xma ݶm¶m{YH$aUmÀ¶m '§OwarÀ¶m d Amdí¶H$ Aem {Z¶m'H$ Am{U Aݶ àm{YH$aUmÀ¶m '§Owè¶m, nadmZ½¶m Am{U 'mݶVm§À¶m AYrZ Agob.

Q>nmb 'VXmZ Am{U [a'moQ>-B©-ìhmoQtJ … i) A{Y{Z¶'mÀ¶m H$b' 230(4) ghdmMVm H$b' 108 Am{U 110, ii) H§$nݶm§Mo (ì¶dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z¶', 2014 À¶m {Z¶' 20 Am{U 22, iii) {g³¶w[aQ>rO A±S> E³gM|O ~moS>© Am°'$ B§{S>¶m ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a'|>Q>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ, 44, iv) doimodoir gwYm[aV Ho$boë¶m {g³¶w[aQ>rO A±S> E³ñM|O ~moS>© Am°'$ B§{S>¶mZo Omar Ho$boë¶m {XZm§H$ 10 'mM©, 2017 À¶m g³¶w©ba H«$. grE'$S>r/S>rAm¶Eb3/grAm¶Ama/2017/21 (à¶moÁ¶ Agob ˶m à'mUm§V) À¶m AZwnmbZm§V H§$nZr g^mgXm§Zm Q>nmb 'VXmZmZo Am{U Z°eZb {g³¶w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{'Q>oS> ("EZEgS>rEb') Zo XoD$ Ho$boë¶m [a'moQ> B©-ìhmoQ>tJ gw{dYm (g^oÀ¶m AmYr VgoM g^o'ܶo) dmnê$Z 'V XoʶmMm ˶m§Mm A{YH$ma dmnaʶmMr gw{dYm nwadV Amho.

Q>nmb 'VXmZ Am{U [a'moQ> B©-ìhmoQ>tJ (g^oÀ¶m AmYr VgoM g^o'ܶo) gmR>r Vn{ebdma {ZX}e gyMZoV {Xbo AmhoV. g^mgXm§Zr H¥$n¶m Imbrb JmoïtMr Zm|X ¿¶mdr …

E. Q>nmb 'VXmZ Am{U [a'moQ> B©-ìhmoQ>tJ (g^oÀ¶m AmYr) Mr gwédmV ~wYdma, 24 'o$~«wdmar, 2021 amoOr g. 9.00 dm (^màdo) hmoB©b Am{U Jwédma, 25 'mM©, 2021 amoOr g§. 5.00 dm. (^màdo) g§nob. ˶mZ§Va 'VXmZmgmR>r EZEgS>rEb H$S>y>Z B©-ìhmoQ>tJ 'm°S>çwb {ZpîH«$¶ Ho$b§ OmB©b.

~r.

Q>nmb 'VXmZmZo Am{U [a'moQ> B©-ìhmoQ>tJ (g^oÀ¶m AmYr VgoM g^o'ܶo) 'm'©$V 'VXmZmgmR>rMo g^mgXm§Mo 'VXmZ A{YH$ma ewH«$dma, 12 'o$~«wdmar, 2021 øm H$Q>-Am°'$ S>oQ> amoOrg H§$nZrÀ¶m

^aUm Pmboë¶m ^mJ ^m§S>dbmÀ¶m ˶m§À¶m {híí¶mÀ¶m à'mUm§V AgVrb. '$º$ H$Q>-Am°'$ S>oQ> amoOrg g^mgXm§À¶m Zm|XdhrV qH$dm {S>nm°{PQ>arOZr R>odboë¶m bm^mWu 'mbH$m§À¶m Zm|XdhrV OrMo

Zmd Zm|Xdbobo Agob Vr 춺$sM Q>nmb 'VXmZ Am{U [a'moQ> B©-ìhmoQ>tJ (g^oÀ¶m AmYr VgoM g^o'ܶo) gw{dYm dmnaʶmg h¸$Xma Agob.

gr.

H$moU˶mhr 춺$sZo H$Q>-Am°'$ S>oQ> Z§Va H§$nZrMo eoAg© g§nm{XV Ho$bo Am{U H§$nZrMr g^mgX ~Zbr d g^oMr H$m¶©dmh nmhʶmg BÀNw>H$ Agob Vr evoting@nsdl.co.in ¶oWo EZEgS>rEb bm EH$

{dZ§Vr nmR>dyZ bm°JrZ Am¶S>r Am{U nmgdS>© {'idy eH$Vo qH$dm ˶mgmR>r H§$nZr/AmaQ>rE H$S>o {dZ§Vr H$ê$ eH$Vo. VWm{n, Aer 춺$s EH$Va Q>nmb 'VXmZmZo qH$dm [a'moQ> B©-ìhmoQ>tJ (g^oÀ¶m

AmYr VgoM g^o'ܶo) 'm'©$V R>amdmda 'V Xoʶmg h¸$Xma Zgob.

S>r.

Bbo³Q´>m°{ZH$ ìhmoQ>tJ {gñQ>r' 'm'©$V 'VXmZmMr gw{dYm g^m g§në¶mZ§Va 15 {'{ZQ>m§n¶ªV g^oÀ¶m ìhrgr/AmoEìhrE' H$m¶©dmhr 'ܶo hr CnbãY H$ê$Z {Xbr OmB©b. Á¶m§Zr Q>nmb 'VXmZ qH$dm [a'moQ>

B©-ìhmoQ>tJ (g^oÀ¶m AmYr) Ûmao ˶m§Mo 'V AmYrM {Xbo Zgob Aem ìhrgr/AmoEìhrE' 'm'©$V g^og CnpñWV amhUmè¶m g^mgXm§Zm g^o'ܶo 'V XoʶmMm ˶m§Mm A{YH$ma dmnaUo e³¶ hmoB©b.

B©.

Á¶m g^mgXm§Zr Q>nmb 'VXmZ qH$dm [a'moQ> B©-ìhmoQ>tJ (g^oÀ¶m AmYr) 'm'©$V ˶m§Mo 'V AmYrM {Xbo Agob Vo g^oV gh^mJr hmoʶmg nmÌ AgVrb na§Vw g^oV R>amdmda nwÝhm ˶m§Mo 'V Xoʶmg

h¸$Xma ZgVrb.

E'$. g^onydu qH$dm g^o'ܶo Á¶m g^mgXm§Zm ghmæ¶ hdo Agob Vo EZEgS>rEb er (lr. A{'V {demb, {g{Z¶a '°ZoOa qH$dm lr'Vr n"dr åhmÌo, '°ZoOa) evoting@nsdl.co.in qH$dm 1800-1020-990/1800-22-44-30 da g§nH©$ gmYy eH$VmV.

Á¶m g^mgXm§Mo B©-'ob A°S´>ogog H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>g/H§$nZrMo AmaQ>rE ¶m§À¶mH$S>o Zm|Xdbobo ZgVrb Vo gyMZm Am{U [a'moQ> B©-ìhmoQ>tJ gmR>r bm°JrZ Am¶S>r d nmgdS>© gh [a'moQ> B©-ìhmoQ>tJ gmR>rMr à{H«$¶m àmá H$aʶmH$[aVm ewH«$dma, 19 'mM©, 2021 amoOr g§. 5.00 dm. (^màdo) qH$dm ˶mnydu Imbrb à{H«$¶m AZwgê$Z AmaQ>rEH$S>o ˶m§Mo B©-'ob A°S´>ogog Zm|XdyZ KoD$ eH$VmV.

B©'ob nÎmo EH$doi Zm|X{dʶmgmR>r g^mgXm§Zr Adb§~ H$aʶmMr à{H«$¶m:

 • I. B©bo³Q´>m°{ZH$ ñdénmV g'^mJ YmaU Ho$boë¶m g^mgXm§gmR>r:

  • E) qbH$ bm ^oQ> Úm : https://green.trsdarashaw.com/green/events/login/ti

  • ~r) S>rnr Am¶S>r Am{U ³bmBªQ> Am¶S>r, n°Z Vn{eb Am{U H°$ßQ>Mm H$moS> Z'wX H$amdm.

  • gr) {gñQ>' ³bmBªQ> Am¶S>r Am{U n°Z Vn{ebmMr nS>VmiUr H$aob.

  • S>r) nS>VmiUr ¶eñdr Pmë¶mda {gñQ>' ^mJYmaH$mbm B©-'ob nÎmm Am{U 'mo~mB©b Z§~a Z'wX H$aʶmMr nadmZJr XoB©b.

  • B©) B©-'ob nÎmm Am{U 'mo~mB©b Z§~a Z'wX H$amdm.

  • E'$) {gñQ>' Z§Va gyMZm nmR>{dʶmÀ¶m '¶m©{XV hoVwH$[aVm B©-'ob nÎmm {ZpíMV H$aob.

 • II. à˶j ñdénmV g'^mJ YmaU Ho$boë¶m g^mgXm§gmR>r:

  • E) qbH$ bm ^oQ> Úm : https://green.tsrdarashaw.com/green/events/login/ti

  • ~r) à˶j '$mo{bAmo Z§~a, n°Z Vn{eb Am{U H°$ßQ>Mm H$moS> Z'wX H$amdm.

  • gr) n°Z Vn{eb Zm|Xrda CnbãY Zgë¶mg, ^mJYmaH$m§Zr EH$ eoAa à'mUnÌ Z§~a Z'wX H$amdm. (Oa ^mJYmaH$ AZoH$ eoAa à'mUnÌ YmaU H$aV Agob Va H$moU˶mhr EH$m eoAa à'mUnÌmMm H«$'m§H$)

  • S>r) {gñQ>' '$mo{bAmo H«$'m§H$ Am{U n°Z Vn{eb qH$dm eoAa à'mUnÌ Z§~amMr nS>VmiUr H$aob.

  • B©) nS>VmiUr ¶eñdr Pmë¶mda {gñQ>' ^mJYmaH$m§Zm B©-'ob nÎmm Am{U 'mo~mB©b Z§~a Z'wX H$aʶmMr nadmZJr XoB©b.

  • E'$) B©-'ob nÎmm Am{U 'mo~mB©b Z§~a Z'wX H$amdm.

  • Or) n°Z Vn{eb CnbãY Zgë¶mg {gñQ>' n°Z H$mS>©Mr ñd-gm§jm{H$V àV AnbmoS> H$aʶmgmR>r g^mgXm§Zm g§mJob.

  • EM) {gñQ>' Z§Va gyMZm nmR>{dʶmÀ¶m hoVwH$[aVm B©-'ob nÎmm {ZpíMV H$aob.

B©-'ob nÎmm ¶eñdrnUo Zm|Xdë¶mZ§Va Z°eZb {g³¶w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{'Q>oS>H$Sy>Z Aem Zm|Xdboë¶m B©-'ob nζmda [a'moQ> B©-ìhmoqQ>J gmR>r bm°JrZ Am¶S>r Am{U nmgdS>© gh gyMZoMr EH$ àV nmR>dbr OmB©b. H$moU˶mhr Mm¡H$ergmR>r g^mgX csg-unit@tsrdarashaw.com qH$dm evoting@nsdl.co.in H$S>o {bhþ eH$VmV.

Zm'Xma ݶm¶m{YH$aUmZo {Xboë¶m {ZX}em§Zwgma 'o. nm[aI A±S> Agmo{gEQ>g², ì¶mdgm{¶H$ H§$nZr goH«o$QarOMo lr. nr. EZ. nmarI (g^mgXËd H«$. E'$grEg 327 Am{U grnr H«$. 1228) qH$dm Vo Zgë¶mg lr'Vr {O½¶mgm doX (g^mgXËd H«$. E'$grEg 6488 d grnr H«$. 6018) qH$dm ˶m Zgë¶mg, lr. {'Voe Ym~brdbm (g^mgXËd H«$. E'$grEg 8331 Am{U grnr H«$. 9511) ho Q>nmb 'VXmZ Am{U [a'moQ> B©-ìhmoQtJ (g^oÀ¶m AmYr VgoM g^o'ܶo) 'm'©$V 'VXmZ à{H«$¶m gwairV Am{U nmaXeunUo nma nmSy>Z g^m g§në¶mnmgyZ 48 Vmgm§V g^oÀ¶m Aܶjm§Zm {Xboë¶m 'Vm§darb Ahdmb gmXa H$aʶmH$[aVm VnmgUr A{YH$mar åhUyZ H¥$Vr H$aVrb.

'VXmZmMm {ZH$mb VnmgUr A{YH$mè¶m§Mm Ahdmb àmá Pmë¶mda g^m g'márÀ¶m 48 (AÇ>oMmirg) Vmgm§V Kmo{fV Ho$bm OmB©b Am{U Vo H§$nZrMr do~gmB©Q> www.tatasteel.com da Am{U EZEgS>rEbMr do~gmB©Q> www.evoting.nsdl.com da àX{e©V Ho$bm OmB©b ˶m{edm¶ gXa VmaIog ~rEgB© {b{'Q>oS> Am{U Z°eZb ñQ>m°H$ E³ñM|O Am°'$ B§{S>¶m {b{'Q>oS>bm nmR>dbr OmB©b. H$moU˶mhr Mm¡H$erÀ¶m ~m~VrV g^mgX www.evoting.nsdl.com À¶m SmD$ZbmoS> go³eZ ¶oWo CnbãY ^mJYmaH$m§gmR>r {'«$³d|Q>br Amñ³S> ³doíMÝg (E'$E³¶wO) Am{U ^mJYmaH$m§gmR>r B©-ìhmoQ>tJ ¶wOa '°Ý¶wAb nmhÿ eH$VmV qH$dm Q>mob '«$s H«§$. 1800-1020-990/1800-22-44-30 da H$m°b H$ê$ eH$VmV qH$dm evoting@nsdl.co.in da EH$ {dZ§Vr nmR>dy eH$VmV.

Q>mQ>m ñQ>rb {b{'Q>oS> gmR>r ghr/-

22 'o$~«wdmar, 2021 'w§~B©

EZ. M§ÐgoH$aZ g^ogmR>r {Z¶wº$ Ho$bobo Aܶj S>rAm¶EZ … 00121863

Omhra gyMZm

OZVobm ¶mÛmao H$idʶmV ¶oVo H$s '¶V gm¡. nyOm AéU H$m¡bJwS> ¶m ˶m§Mo nVr lr. AéU {dÇ>b H$m¡bJwS> ¶m§À¶mgh âb°Q> H«$. 32, 'moO'mnrV 472 Mm¡.'w$. MQ>B© joÌ, B'maV H«$.2, 2am 'Obm, M|~ya d¡^d H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm¶Q>r {b{'Q>oS>, e§H$a ZJa 5, eob H$m°bZr, M|~ya, 'w§~B© 400 071 Am{U M|~ya d¡^d H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm¶Q>r {b{'Q>oSÛmao Omar eoAa à'mUnÌ H«$.12 'ܶo g§b¾rV {d{^Þ H«$. 56 Vo 60(XmoÝhr EH${ÌV) YmaH$ à˶oH$s é. 50/- À¶m Xe©Zr 'yë¶mMo 5 nyU© ^aUm eoAg© ({'iH$V)Mo g§¶wº$ YmaH$ AmhoV. gXa gm¡. nyOm AéU H$m¡bJwS> ¶m§Mo 12.08.2017 amoOr {ZYZ Pmbo AgyZ ˶m§À¶m níÀ¶mV ˶m§Mo nVr lr. AéU {dÇ>b H$m¡bJwS> Am{U ˶m§Mm 'wbJm lr. JwéamO AéU H$m¡bJwS ho ˶m§À¶m '¥Ë¶wÀ¶m doir Ho$boë¶m H$m¶ÚmZygma ˶m§Mo EH$'mÌ dmag Am{U H$m¶Xoera à{V{ZYr AmhoV.

darbgXa lr. AéU {dÇ>b H$m¡bJwS> Am{U lr. JwéamO AéU H$m¡bJwS ¶m§Zm dmMdyZ H$moUVohr >BVa 춺$s¨Zm gXa {'iH$V qH$dm ˶mdarb H$moU˶mhr ^mJmda H$moUVmhr Xmdm, h¸$, Zm'm{YH$ma, eoAµa, {hVg§~§Y, 'mJUr, Amjon Ogo H$s, {dH«$s, hñVm§Va, AXbm~Xb, Hw$id{hdmQ>, ^mS>onÅ>m, Cn-^mS>onÅ>m, JhmU (g'^mJ qH$dm AݶH$mhr), ~jrg, YmaUm{YH$ma, à^ma, {dídñV, dmagmh¸$, gw{dYm{YH$ma, A{^hñVm§Va, nadmZm, '¶V, {d^mJUr, àVrkm, h'r, H$m¡Qw>§{~H$ ì¶dñWm, Hw$i-'wI˶manÌ, H$O©, A°S>ìhm§gog, g§nmXZ, ^ma, {ZfoYmkm qH$dm H$moUVrhr BVa Oár qH$dm H$moU˶mhr ݶm¶mb¶mÛmao '§Owa H$moUVmhr AmXoe, hþHw$' qH$dm nwañH$ma, {Ma^moJmMm h¸$ qH$dm AJ«H«$¶m{YH$ma qH$dm Am°naoeZ Am°'$ bm° Ûmao Xmdo Agë¶mg ˶m§Zr gXa {b{IV {ZåZñdmjarH$mam§À¶m nζmda : 7/10, ~moQ>dmbm B'maV, H$m¶m©b¶ H«$.1, 3am 'Obm, hmo{Z©'Z gH©$b, '$moQ>©, 'w§~B©-400 023 ¶oWo ¶m VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo Amdí¶H$ Amho, AݶWm Amjon qH$dm Xmdo Oa Agë¶mg Vo ˶m{JV g'OʶmV ¶oVrb.

{XZm§H$ 23 'o$~«wdmar, 2021.

Hw$. pñ'Vm gmd§V dH$sb, Cƒ ݶm¶mb¶, 'w§~B©

Omhra gyMZm

gd© g§~§{YVmZm ¶mÛmao H$i{dʶmV ¶oVo H$s, 'mPo A{eb åhUOoM lr. 'mYd Xøm^mB© eoÌm{U¶m ¶m§Mo lr JUoe Woaogm H$mo. Am°n. hmD$. gmogm. {b. Ûmao Omar 'yi eoAa à'mUnÌ g'm{dï>rV ˶mg§~§YrV gd© nyaH$ Am{U AZwf§{JH$ {b{IV Am{U âb°Q> H«$. E'$-103, Woaogm AnmQ>©'|Q>, bonmoam ñQ´>rQ>, ^mBªXa(npíM'), {Oëhm-R>mUo 401 101À¶m g§X^m©Vrb 'o. E-1 {~ëS>g© Am{U 'mPo A{eb ¶m§À¶mVrb Am{U Ûmao {Zînm{XV 2 {S>g|~a 1985 amoOrMm 'yi {dH«$sH$[aVmMm H$ama hm hadbm qH$dm Jhmi Pmbm Amho.

H$moU˶mhr 춳VtZm darbgXa H$ama, eoAa à'mUnÌ Am{U ˶m g§X^m©Vrb BVa nyaH$ Am{U AZwf§{JH$ {b{IV À¶m g§~§{YV H$moUVmhr h³H$ qH$dm H$moUVmhr BVa Xmdm qH$dm ˶mMm H$ãOm Agë¶mg 'bm {bJb nm°BªQ>, Or/E-2, H$mo'b Q>m°da, nQ>ob ZJa, ñQ>oeZ amoS>, ^mBªXa (npíM'), {Oëhm-R>mUo 401 101 ¶oWo ¶m {XZm§H$mnmgyZ 14 {Xdgm§V H$idmdo, H$gya Ho$ë¶mg darbgXa âb°Q> qH$dm darbgXa H$ama, eoAa à'mUnÌ Am{U ˶m g§X^m©Vrb BVa nyaH$ Am{U AZwf§{JH$ {b{IV À¶m g§~§{YV H$moUVmhr h³H$, Xmdm qH$dm 'mJUr qH$dm YmaUm{YH$ma Zgë¶mMo 'mZbo OmB©b. g§X§^©/H«$/ nrEZ/024/2021.

{X. 23 'o$~«wdmar 2021

ewÕrnÌ

19 'o$~«wdmar, 2021 amoOr B§J«Or 'ܶo '«$s àog 'ܶo Am{U Zdeº$s H$arVm 'amR>o'ܶo ^mfm§Va Ho$bobr gmogm¶Q>r ('mbmS> bmbXmg H$mo-Am°naoQ>rìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{'Q>oS>)

Ûmao H¡$. 'h|Ð am¶bmb XmJbr H$arVm àH$m{eV gyMZm.

2 è¶m n[aÀN>oXmV 10 'o$~«wdmar, 2021 {XZm§H$sV gmoSy>Z {Xë¶mMm {dboI Zr H$m¡Qw>§{~H$ ì¶dñWoMm {dboI ¶mMo Zdeº$s 'ܶo MwHy$Z 10 OmZodmar, 2021 Ago N>mnbo Jobo Amho. H¥$n¶m Zdeº$s'ܶo 10 'o$~«wdmar, 2021 Ago dmMmdo.

{R>H$mU: 'w§~B© {XZm§H$: 23.02.2021

'w§~B© ¶oWrb bKw dmX ݶm¶mb¶mVrb Ama. E. S>r. dmX H«$. 673 gZ 2011

'Yrb

'Ou H«$. 385 gZ 2017 lr'. Á¶moVr 'h|ÐHw$'ma XogmB© ) d¶ 70 df©, ì¶dgm¶ : hmD$g dmB©'$ ) amhUma 202-II, gr H«o$ñQ> H$mo-Am°n. ) gmogm¶Q>r, 7 ~§Jbmo, dgm}dm, ) A§Yoar (npíM'), 'w§~B© - 400061 )

...dmXr

{déÕ

1.

aqdÐ 'wHw§$X Mm'o$,

)

d¶ 36 df©, noem : ì¶dgm¶,

)

˶m§Mm nÎmm : âb°Q> H«$. 2,

)

E1 Om~«o¶m H$moQ>©, ZoVmOr gw^mf

)

amoS>, 69, '[aZ S´>mB©ìh,

)

'w§~B© - 400020.

)

2.

AÝZm'bmB© 'wWy Aæ¶ßnZ,

)

d¶ 51 df©, noem : ì¶dgm¶,

)

amhUma âb°Q> H«$. 6, 2am 'Obm,

)

E1 Om~«o¶m H$moQ>©, ZoVmOr gw^mf

)

amoS>, 69, '[aZ S´>mB©ìh,

)

'w§~B© - 400 020.

)

3.

eoI Om~oa AãXþëbmh Oo. E1 g~mh, )

Hw$doVr Z°eZb, amhUma Hw$doV ) nr.Amo. ~m°³g 1771 ¶oWo, ) g'$mV 13018, Hw$doV, ˶m§À¶m ) KQ>rV 'w»Vr¶ma À¶m 'mܶ'mVyZ, )

Z~rb am{eX JZr, ^maVr¶ a{hdmer, amhUma ¶oWo hmOr {'¶m nQ>ob '§{Pb, âb°Q> H«$. 6, 2am 'Obm, 15, S>m°. E. Ama. Zm¶a amoS>, AJ«rnmS>m,

) ) ) ) )

'w§~B© - 400 011. )

...à{VdmXr

à{V,

Cn[aZm{'V à{VdmXr H«$. 2

Á¶mAWu, Cn[aZm{'V dmXtZr à{VdmXt{déÕ Ama. E. S>r dmX H«$. 676 gZ 2011 'Yrb {XZm§H$ 02 {S>g|~a, 2017 Mm AO© åhUOoM 'Ou AO© H«$. 385 gZ 2017 H$mTy>Z ˶mV {dZ§Vr Ho$br H$s, 'Ou AO© XmIb H$aʶm§V Pmboë¶m 944 {Xdgm§À¶m {db§~mg 'm'$s {'imdr Am{U gXa AOm©V {dZ§Vr Ho$boë¶m Aem Aݶ d nwT>rb AZwVmofm§gmR>r.

Vwåhmbm ¶mÛmao AOm© {déÕ H$maUo XmIdʶmH$[aVm 02 'mM©, 2021 amoOr Xþ. 2.45 dm. 춳Vre… qH$dm [aVga {ZX}e {Xbob¶m àm{YH¥$V d{H$bm 'm'©$V ݶm¶mb¶ Imobr H«$. 6, 02am 'Obm, OwZr B'maV, bKw dmX ݶm¶mb¶, Eb. Q>r. 'mJ©, 'w§~B© - 400 002 'Yrb nrR>mgrZ gÝ'm. ݶm¶m{Yem§g'moa hOa hmoʶmMr VmH$sX Xoʶm§V ¶oVo, H$gya Ho$ë¶mg, gXa AOm©da EH$V'}$ gwZmdUr hmoD$Z {ZH$mb {Xbm OmB©b.

gXa AOm©Mr àV Vwåhr øm ݶm¶mb¶mÀ¶m ݶm¶mb¶ Imobr H«$. 6 'YyZ àmá H$ê$ eH$Vm.

ghr/-nr.har

[dH$sb, Cƒ ݶm¶mb¶, ~m°å~o]

ݶm¶mb¶mÀ¶m {e³³¶mZo øm 09 'mM©, 2020 amoOr {Xbo.

ghr/-

A°{S>eZb a{OñQ´>ma

Omhra gyMZm

gm'mݶ OZVoZo gyMZm ¿¶mdr H$s, {deof gd©gmYmaU g^m {X. 08.11.2020 'ܶo, Am'Mo A{eb H¡$bme ZJa ݶy H$m§{Xdbr grEMEg {b., Zm|XUr H«$. (~rAmoE'/EgEgOr/934 gZ 65) A§VJ©V Zm|XUrH¥$V, ßbm°Q> H«$. 61, H¡$bme ZJa, e§H$a boZ, H$m§{Xdbr (n.), 'w§~B© 67 ¶oWo pñWV Jmd 'mbmS> (CÎma), VmbwH$m ~moardbr À¶m gr.Q>r.Eg. H«$. 439-E, 439/1 Vo 439/34 YmaH$ (gXa {'iH$V) AgyZ, Am'À¶m A{ebm§H$Sy>Z 'o. A°³'o hmD$qgJ B§{S>¶m àm. {b., H$m¶m©b¶rZ nÎmm gm°{bQ>m¶a nmH©$, 5 dm 'Obm, {~pëS>¨J H«$. 10, Jwa haJmoqdXOr amoS>, A§Yoar (ny), 'w§~B©-93 ¶m§Mr 140 g^mgX Agboë¶m gmogm¶Q>rÀ¶m B'maVrÀ¶m nwZ{d©H$mgmgmR>r {Z¶w³Vr Ho$br hmoVr, Vr Am'À¶m H$m¶Xoera gyMZm {X. 17.02.2021 Ûmao H$mTy>Z KoʶmV Am{U aÔ H$aʶmV Ambr Amho, Cƒ ݶm¶mb¶ AmoAmogrOr IQ>bm H«$. 878 gZ 2011 'ܶo XmIb Ho$boë¶m g§'V AQ>r {X. 12.04.2013 À¶m AQ>r d eVvMm {dH$mgH$ åhUyZ ˶m§Zr ^§J Ho$bm Amho, Vo AmVm {d'$b Pmbo AmhoV Am{U {dhrV doio'ܶo gmogm¶Q>rÀ¶m nwZ{d©H$mg nwU© H$aʶmg A¶eñdr Pmbo AmhoV VgoM 'm¶m A{ebm§À¶m {hVg§~§Ym§g A{hVH$mar H¥$Vr Ho$br Amho. Am' OZVoZo 'o. A°³'o hmD$qgJ B§{S>¶m àm. {b. ¶m§À¶mgmo~V gXa {'iH$Vrer g§~§{YV H$moU˶mhr ñdê$nmMo ì¶dhma H$ê$ Z¶oV.

{XZm§H$ 23 'o$~«wdmar, 2021 amoOr.

ghr/- 'h|Ð {I'Or emh, d{H$b Cƒ ݶm¶mb¶

{n¶wf 'h|Ð emh, d{H$b Am{U gm°{b{gQ>a, B§½b§S> A°ÊS> doëg 406, h'm' hmD$g, h'm' pñQ´>Q>, A§~mbmb Xmoer 'mJ©, '$moQ>©, 'w§~B© 400001

'hmamîQ´> Z°eZb bm° ¶w{Zìh{g©Q>r 'w§~B©

('hmamîQ´> A{Y{Z¶' H«$. VI gZ 2014 Ûmam ñWm{nV)

2am d 6dm 'Obm, E'Q>rEZEb {~pëS>¨J, Q>o³Zm°bm°Or ñQ´>rQ>, {hamZ§XmZr JmS>©Ýg, ndB©, 'w§~B©, 'hmamîQ´>-400 076.

H$m°å߶wQ>a b°~ '${Z©Ma goQ>An gmR>r ñdmañ¶mÀ¶m

A{^춳Vr (B©AmoAm¶) H$[aVm {Z'§ÌU ho H$m' nyU© H$aʶmH$[aVm doi… IaoXr AmXoemÀ¶m VmaIo nmgyZ 20 {Xdg AO© ewëH$… 1000/- ({dZm-naVmdm)

('w§~B© ¶oWo Xo¶ 'hmamîQ´> Z°eZb bm° ¶w{Zìh{g©Q>r 'w§~B©À¶m ZmdmVrb S>rS>r Zo) B©AmoAm¶ àma§^ VmarI… 22.02.2021

B©AmoAm¶ g'már VmarI… 08.03.2021

BÀNw>H$ nwadR>mXma do~gmB©Q> www.mnlumumbai.edu.in bm ^oQ> XoD$Z [añnm°Ýg '$m°'© (OmoS>nÌ E) S>mD$ZbmoS> H$ê$ eH$VmV. gd© ~m~VrV g§nyU© ^abobm '$m°'© B©-'ob Ûmam eoi@mnlumumbai.edu.in ¶oWo Am{U a{OñQ>S>© nmoñQ>mZo a{OñQ´>ma, 'hmamîQ´> Z°eZb bm° ¶w{Zìh{g©Q>r 'w§~B©, 2am 'Obm, grB©Q>rQ>rE'-E'Q>rEZEb {~pëS>¨J, {hamZ§XmZr JmS>©Ýg, Q>o³Zm°bm°Or ñQ´>rQ>, ndB©, 'w§~B©-400 076 ¶oWo nmR>dy eH$VmV. darb à'mUo XñVmdoO Am{U S>rS>r Agboë¶m nm{H$Q>mda ñnîQ>nUo nmR>dUmè¶mMo Zmd, nÎmm, XÿaÜdZr H«$'m§H$ d do~gmB©Q> Agë¶mg ˶mgh B©-'ob A°S´>og Z'yX H$ê$Z R>iH$ Ajam§V H$m°å߶wQ>a b°~ '${Z©Ma goQ>An gmR>r B©AmoAm¶ Ago {bhmdo. H¥$n¶m gd©gmYmaU {ZX}e H$mbOrnyd©H$ dmMmdoV XñVmdoO ~wYdma, 10 'mM©, 2021 À¶m g§. 5.00 dm. qH$dm ˶mnydu nmohmoMUo Amdí¶H$ Amho. ñdhñVo nmoMdy Z¶oV.

a{OñQ´>ma 'hmamîQ´> Z°eZb bm° ¶w{Zìh{g©Q>r 'w§~B©

1

9] ÓÎ

±

7%*< * ? (%8# C *"%< # ,7 ,* # ( , ?8%* 88 < * 7 7%@ < %)%< * 7%*< < ;81 *" < 7%@ < %)%< >> %"# 11 1 1 * ?8<7% ( 7 %8#*? " 7 %"# ?) % !DD9D * ;81 % ?*%

% @%

>=;! >=; <,7$ * ?8<7% ( 7 1 1 , 7 %* ( 8% * C #,. ( / 1 10$!:>D>=1 ? (%8# <

;! %7(

;= ?%( %*" 7 ",* *<7 ..1

*<?7%,* 1 1

7" ,7(% ?) %$ !DDD-=

%<,7

#C ) (

&?) 7

::=D ;-++:

78 8#,?( A7%< <# %7 "

B 2+-$--$>=9>D>D-'<

,7 ? 8 7%.<%,* * *3?%7% 8 .( 8</span></p><p class="p_style77"><span class="style53">%7 ?( <%,* ,*< <</span></p><p class="p_style78"><span class="style54">" $"#</span></p><p class="p_style0"><span class="style54">"</span></p><p class="p_style0"><span class="style54">!</span></p><p class="p_style0"><span class="style54">#</span></p><p class="p_style0"><span class="style54">"</span></p><p class="p_style0"><span class="style53">?8%* 88 < * 7 7%@ < %)%< 1</span></p><div><div class="layout_style16"><p class="p_style0"><span class="style48">;!</span></p><table id="borderless"><colgroup><col style="width:5px;" /><col style="width:33px;" /><col style="width:7px;" /></colgroup><tr><td><p class="p_style20"><span class="style48">;=</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style48">?%( %*" 7 ",*</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style48">*<7</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style48">%7(</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style48">*<?7%,* 1 1 7"</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style48">,7(%</span></p></td></tr><tr><td></td><td><p class="p_style20"><span class="style48">?) % $ !DDD-=</span></p></td><td></td></tr></table></div></div><p class="p_style0"><span class="style48">..1</span></p><p class="p_style79"><span class="style54">"$ "% "</span><span class="style54"> </span><span class="style53"> 4,7</span><span class="style53"> </span><span class="style54"> " "</span></p><p class="p_style80"><span class="style54">"</span><span class="style54"> </span><span class="style53"> <, 9DD95</span></p><div class="layout_style17"><p class="p_style0"><span class="style55">& !" " "$ " ! #</span></p><p class="p_style0"><span class="style56">$</span></p><p class="p_style0"><span class="style56">#</span></p><p class="p_style0"><span class="style56">'</span></p></div><p class="p_style81"><span class="style57">* C 7 8? 8 7%.<%,* 7 < C %7 ) %( -9: 9></span></p><p class="p_style82"><span class="style58">A8 7 .,7<8 * <?7 7<% ( 8 %* ?8%* 88 < * 7 8 ' <, .7 8 *< * ?* % 8 .% $ <?7 , @ (,.) *<8 %* <# ) 7' <8 <# ,7.,7 < A,7( * <# ",@ 7*) *<1 <? ( @ (,.) *<8 * <?7* ,?< <, % 7 *< ,A%*" <, %7 ?)8< * 8 C,* ?8%* 88 < * 7 68 ,*<7,( * '*,A( " 1 ?8%* 88 < * 7 , 8 *,< < ' *C 7 8.,*8% %(%<C ,7 %*@ 8<) *< ,7 ?8%* 88 %8%,*8 < ' * C 7 $ 78 ,* <# 8%8 , 7 .,7<8 * 7<% ( 8 .? (%8# %*</span></p><p class="p_style83"><span class="style58"><# * A8. . 71 ,A* &? " ) *<1 ?8%* 88 < * 7</span></p><p class="p_style84"><span class="style58">78 7 B. < <, ,7) <# %7 , 8 *,< 88, % < %<8 ( A%<# ,7</span></p><p class="p_style83"><span class="style58">8< * C <# ,*< *<8 , *C , <# @ 7<%8 ) *<8 .< %* ",, %<# * .? (%8# C %<1 *C ( %) 7 ( < <, <# @ 7<%8 ) *<8 8#,?( %7 <$ <, <# @ 7<%8 78 ,* 7* 1 *( 88 B.(% %<(C 8< < ,<# 7A%8 (( 7%"#<8 7 8 7@ C ;8 ?8%* 88 < * 7 @<1 < 1 *C .7%*<%*" .? (% <%,* 7 .7, ? <%,* <7 *8)%88%,* ,7 7 %88 )$ %* <%,* , <# ,*< *<8 %* *C ,7) ,7 C *C ) *8 %8 .7,#% %< A%<#,?< <# .7%,7 A7%<< * ,*$ 8 *< , ;8 ?8%* 88 < * 7 @<1 < 1 *C 8? # .7,#% %< * ?* ?<#,7%8 < C *C . 78,*;( " ( *<%<C 8# (( %*@%< %@%( * 7%)%* ( (% %(%<% 81</span></p><img alt="" src="images/12.png" width="60" /><div><div class="layout_style18"><p class="p_style0"><span class="style59">Ç</span><img alt="" src="images/13.png" width="51" /></p><table id="bordered"><colgroup><col style="width:12px;" /><col style="width:41px;" /><col style="width:46px;" /><col style="width:59px;" /><col style="width:27px;" /><col style="width:25px;" /><col style="width:9px;" /><col style="width:38px;" /><col style="width:29px;" /><col style="width:26px;" /></colgroup><tr><td colspan="6" style="background-color:rgba(34,31,31,1.00)"><p class="p_style85"><span class="style60">""(</span></p><p class="p_style86"><span class="style60">' /4$ # ?8 +//8 8 ,9 ++ 4 4 4 8% & - A1 2 3 A, (':!4</span></p><p class="p_style87"><span class="style60">/-></span></p><p class="p_style88"><span class="style60">> 5.0 .:;!$$#E!#<5.0 .;0.!#E$.0 , (+ (</span></p><p class="p_style89"><span class="style60">8 /B 8D 1, -*4 /,</span></p></td><td colspan="4" style="background-color:rgba(232,232,232,1.00)"></td></tr><tr><td colspan="10" style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style90"><span class="style61">?' B?'09): ##) 9 0# ?'</span> <span class="style61">B.* ' 9 :'?9 0(026 .+ ? 6 ).& ?' B?'09): ##) 9 220).? B. 9: ?)0.1@31A40#?' B9)?): ?)0.</span></p><p class="p_style91"><span class="style61">:: ?: . .#09 - .?0# B9)?F .? 9 :? ?AHHA3 ? 06$%0#AHHA ? 1;=1A=AHHA4). E 9 ): 0#20D 9: 0.# 99 B. 9: ?)0.1@3%40#?' : )</span></p><p class="p_style92"><span class="style61">0.:?9B ?)0. 0# ). . ) , ?9 D)?' B, ! / 0#</span></p><p class="p_style93"><span class="style61">?' B, : AHHA ' : ? + . 20 :: :: )0. 0# ?' )--0C , :: ? 0# ?' #0,,0D).& 0990D 9: . :). ?' : ) 0990D 9: ' C # ), ?0 9 2 F ?' 0B?:? . ).& B : 0# ?'</span></p><p class="p_style94"><span class="style61">.+ ?'</span> <span class="style61">B. 9:)&. ' : ) ?09 0C 9?' .+8: B : F ## ?).&: , 0#: B9 :: ? :2 9: ' B, 0?) ):'9 F&)C.?0?'2B,)).&.9,. 0990D9).29?)B,9?'??':,0#29029?FD),, ' 9 B. 9</span></p><p class="p_style95"><span class="style61">, 9 ).?'):.0?) 6 0. FD F0#).C)?).&:</span></p><p class="p_style96"><span class="style61">,</span> <span class="style61">? . 90.?'</span></p><p class="p_style97"><span class="style61">? ?)-</span> <span class="style61">C .B</span></p><p class="p_style98"><span class="style61">:- .?)0.</span></p></td></tr><tr><td style="background-color:rgba(232,232,232,1.00)"><p class="p_style99"><span class="style62">8/</span></p></td><td style="background-color:rgba(232,232,232,1.00)"><p class="p_style100"><span class="style62">, /" >&</span></p><p class="p_style101"><span class="style62">/88/C 8</span></p></td><td style="background-color:rgba(232,232,232,1.00)"><p class="p_style102"><span class="style62">,/A-> /" A8 918 , -</span></p><p class="p_style103"><span class="style62">> />(</span></p><p class="p_style104"><span class="style62">2 ,>4 (- A1 93</span></p></td><td style="background-color:rgba(232,232,232,1.00)"><p class="p_style105"><span class="style62">9 8(1>(/-/" 8/1 8>D</span></p></td><td style="background-color:rgba(232,232,232,1.00)"><p class="p_style106"><span class="style62">8 /" 8/1 8>D</span></p></td><td colspan="2" style="background-color:rgba(232,232,232,1.00)"><p class="p_style107"><span class="style62">> (, /" -91 >(/-</span></p></td><td style="background-color:rgba(232,232,232,1.00)"><p class="p_style108"><span class="style62">> >(, /"</span></p><p class="p_style109"><span class="style62">A >(/- /" 8/1 8>D</span></p></td><td style="background-color:rgba(232,232,232,1.00)"><p class="p_style110"><span class="style62">9 8B 8( 2 ,>4 (-A1 93</span></p></td><td style="background-color:rgba(232,232,232,1.00)"><p class="p_style111"><span class="style62">8- 9> /- D 1/9(> 2 ,>4 (- A1 93</span></p></td></tr><tr><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style112"><span class="style63">1</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style113"><span class="style63">96 ' . 9 + .? & :' * 9)</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style114"><span class="style63">:6A< ;< ;;@6/A 3).,B).&).?9:?B2?0 H1=H/=AH1$4 . #B9?' 9 ).?9:??'90.</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style115"><span class="style63">, ? .06 $H@ $?' ,009 ( ).& + ) D 06 26 :&6 0 6 ? 6 0 ' C . ),* ),, & ,F .</span></p><p class="p_style116"><span class="style63">'), 0</span></p><p class="p_style117"><span class="style63">),*</span></p><p class="p_style118"><span class="style63">0- )C ,) 3 46 ).</span></p><p class="p_style119"><span class="style63">0 ( %A1AH%</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style120"><span class="style63">!HH :76#?6</span></p><p class="p_style121"><span class="style63">B), (B2</span></p></td><td colspan="2" style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style122"><span class="style63">?D</span></p><p class="p_style123"><span class="style63">. A6HH 26-6</span></p><p class="p_style124"><span class="style63">?0 %6HH 26-6 A<=HA=AHA1 H<=H@=AHA1</span></p><p class="p_style125"><span class="style63">.</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style126"><span class="style63">?D . 1H6HH 6-6 ?0 1A6HH 26-6 . 1A=H@=AHA1</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style127"><span class="style63">:6 @% HH HHH6HH</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style128"><span class="style63">:6 @ %H HHH6HH</span></p></td></tr><tr><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style112"><span class="style63">A</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style129"><span class="style63">96 ? 29 :</span></p><p class="p_style130"><span class="style63">2 +</span></p><p class="p_style131"><span class="style63">)D 9)</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style132"><span class="style63">:6A // H1<6HH 3).,B).&).?9:?B2?0 @1=H$=AH1%4 . #B9?' 9 ).?9:??'90.</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style133"><span class="style63">, ? .06 AH@ A.</span></p><p class="p_style134"><span class="style63">,009</span></p><p class="p_style135"><span class="style63">).&</span></p><p class="p_style136"><span class="style63">9 - 2 9?- .? B9C F 0( 1$% ):: 0(1H ),, & ( )9 9</span></p><p class="p_style90"><span class="style63">,B+ ( : ) ):?6( ' . %H1@H@</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style120"><span class="style63">@HH :76#?6</span></p><p class="p_style121"><span class="style63">B), (B2</span></p></td><td colspan="2" style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style137"><span class="style63">?D</span></p><p class="p_style138"><span class="style63">. A6HH 26-6</span></p><p class="p_style124"><span class="style63">?0 %6HH 26-6 A<=HA=AHA1 H<=H@=AHA1</span></p><p class="p_style125"><span class="style63">.</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style139"><span class="style63">?D .</span></p><p class="p_style140"><span class="style63">16HH 26-6 ?0 @6HH 26-6 . 1A=H@=AHA1</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style141"><span class="style63">:6 / HH HHH6HH</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style142"><span class="style63">:6 /H HHH6HH</span></p></td></tr><tr><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style112"><span class="style63">@</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style143"><span class="style63">96 - . . 9):'. . . 9:6 )* F , E-) 9):'. .</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style144"><span class="style63">:6A@ !@ HA16HH ( 0B:).&</span></p><p class="p_style145"><span class="style63">0.3).,B).&).?9:?</span></p><p class="p_style146"><span class="style63">B2?0 A@=1H=AH1;4</span></p><p class="p_style75"><span class="style63">:6 < 1! !H/6HH ( 0B:).&</span></p><p class="p_style147"><span class="style63">02 B2 0 . 3). ,B ).& ).? 9 :?B2?0A@=1H=AH1;4</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style148"><span class="style63">, ? 06 AH@ ).& ( A. :') ):'D . ?' 6 '9):'?) 0-2, E ,F .</span></p><p class="p_style149"><span class="style63">,009 ' C :?</span></p><p class="p_style150"><span class="style63">). 0 ( %A1@H1</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style151"><span class="style63">$;$ :76#? B), (B2</span></p></td><td colspan="2" style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style137"><span class="style63">?D</span></p><p class="p_style138"><span class="style63">. A6HH 26-6</span></p><p class="p_style124"><span class="style63">?0 %6HH 26-6 A<=HA=AHA1 H<=H@=AHA1</span></p><p class="p_style125"><span class="style63">.</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style139"><span class="style63">?D .</span></p><p class="p_style140"><span class="style63">@6HH 26-6 ?0 $6HH 26-6 . 1A=H@=AHA1</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style152"><span class="style63">:6 @; HH HHH6HH</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style128"><span class="style63">:6 @ ;H HHH6HH</span></p></td></tr><tr><td colspan="10" style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style153"><span class="style64">16 ' .+).? . :?0: ,,?' :: ? ? ),</span> <span class="style64">0C ):</span><span class="style64"> </span><span class="style65"> 6</span></p><p class="p_style93"><span class="style64">A6 .? 9 :? 2 9?) :- F:B -)??' )9? . 9:). :2 )#) #09- ? D') 'D),, C ), , D)?' ?'</span></p><p class="p_style154"><span class="style65">74</span><span class="style65"> </span><span class="style64"> .+ B9).&</span><span class="style64"> </span><span class="style65"> @$<E@<@E@0 >/ 0E<E?<@E@0</span></p><p class="p_style155"><span class="style64">B. F A. %?' ?B9 F . B ,) 0,) F:6 . 9 09-: 0-2 .F?D0: 2 9 ? = 2 F , ?0 B.* 4 :6 $/H=( : . 9 0:? 3 :6$HH=( 2,B: 1!54 D') ' D),, .0? 9 #B. 6 41H50#?' 9 : 9C 29) : 9. :?-0. F 20:)?6</span></p><p class="p_style156"><span class="style64">' 9 :'?9 0(026</span></p><p class="p_style157"><span class="style64">0?' F:). ,B:)C 0. .FD09+).& F E 2?0. .+ ? 6</span></p><p class="p_style158"><span class="style64">@6 . 9 09-:).: , 0C 9:'0B, 9 '?' B. 9:)&.</span><span class="style64"> </span><span class="style65"> 0E<E?<@E@0 >(++ $4EE 14,4</span><span class="style65"> </span><span class="style64"> 30.,F 0. D09+).& F:46 00## 9:= ) : %6 3 9. :? 0. F 20:)?4 :'0B, 2 ) ?'90B&'</span></p><p class="p_style159"><span class="style64">?0B9 0C 9F ,0D9 : 9C 29)</span></p><p class="p_style160"><span class="style64">,, ? ##) :' ,,</span></p><p class="p_style161"><span class="style64">06 % $ @9 .? 9? ). 6</span></p><p class="p_style162"><span class="style64">,009 9 -:</span></p><p class="p_style163"><span class="style64">,, 6 6 6</span></p><p class="p_style164"><span class="style64">9& ' . B2 3 4</span></p><p class="p_style165"><span class="style64">B-</span> <span class="style64">) " %HH H;! 0. 09 #09</span></p><p class="p_style166"><span class="style65"><</span></p><p class="p_style167"><span class="style65">2</span></p><p class="p_style168"><span class="style65">EEEEE;E3 >/ 6</span></p><p class="p_style169"><span class="style65">& 8 9&>8 /'/14 -* > 4</span><span class="style65"> </span><span class="style64"> . =09 ?'90B&' 09 2 F , ?0 B.* ' 9 :'?9 0(026 9 #B. ?0 B.:B ::#B, ) 9 0. ?' : - F09. E?D09+).& F0#02 .).&0# . 9= ) 6 '</span></p><p class="p_style170"><span class="style65">-* > 4 7 & B(-% (>9</span><span class="style65"> </span><span class="style64"> .+?60.09 #09</span><span class="style64"> </span><span class="style65"> 0E<E?<@E@0</span><span class="style65"> </span><span class="style64"> ?' D),, .0? 99F .F).? 9 :?6</span></p><p class="p_style171"><span class="style65">/A-> -/4 EE;EE?!EEE0!@:</span><span class="style65"> </span><span class="style64"> C09).&</span><span class="style64"> </span><span class="style65"> A-)</span></p><p class="p_style172"><span class="style64">?0#:B-)::)0.0#?.96'</span></p><p class="p_style173"><span class="style64">:' ,,</span> <span class="style64">$6 #09 :B -)??).& ?' . 9 09-: ?' ? . 9 9 :'0B, : 9? ). .F . B- 9 . : 0# 0?' 9 .+:=#). . ) , ).:?)?B?)0.: &0C?6 B : D ? 9 .</span></p><p class="p_style174"><span class="style64">, ?9) )?F ' 9& : :0 ) ?F - ).? . .</span></p><p class="p_style175"><span class="style64">' 9& : ,0 ,? E : 2902 9?F? E ? 60.?' 2902 9?F . D),,' C ?0 9?' : - )# .F6 ? 90..00 * ?)0.0# .F +). :' ,, .? 9? ). ).?'):9 & 9 6</span></p><p class="p_style176"><span class="style64"><6 ,0.&D)?'?' ? . 9#09-?' 29020: ) 9:' ,, ,:0 ?? ''):=' 9 0 B- .?: )6 6 ) .?)?F2900# . ?' 2900#0#9 :) . :B ' : 02F0#?' 2 ::209?09 , ?)0. 0--)::)0.</span></p><p class="p_style177"><span class="style64">9 09 9 ?)0. 9 09 9)C).&,) .: ? . 02F 0# ?' 9 )::B F ?' ). 0- ? E 2 9?- .?6</span></p><p class="p_style176"><span class="style64">;6 ' B?'09): ##) 9= .+ ): .0? 0B. ?0 2??' ')&' :?0## 9 . ' :?' :0,B? 9)&'? ?0 2?099 * ? .F09 ,,0## 93:409 *0B9.=20:?20. = . ,?' B ?)0.09D)?' 9 D .F</span></p><p class="p_style178"><span class="style64">2902 9?F09209?)0.?' 9 0##90-?' B ?)0. 290 ).&: ? .F:? & D)?'0B? ::)&.).& .F9 :0.#09?' 9 6 ' 0990D 9- F 9).&290:2 ?)C 0## 9 9 . ,:09 - ).29 : .?D'), 02 .).&</span></p><p class="p_style178"><span class="style64">?' 0## 9:6 ? ').&0## 9:0#?' :: ?'0, 9= 0990D 9)#9 )C D),,' C 29 # 9 . 6</span></p><p class="p_style178"><span class="style64">!6 0. )?)0. ,0## 9 . =09D)?'0B? 0## 9 :D ,, :0## 9:?'90B&' & .?:D),, .0? .? 9? ). 6</span></p><p class="p_style178"><span class="style64">/6 .?' ? 0# 02 .).& 0# ?' ? . 9 ?' B?'09): ##) 9 - F 2 9-)? ).? 9(: -0.&:? ?' ) 9: )-- ) ? ,F6 ' ) 9 :'0B, )-290C ?' )9 0## 9 F :61H HHH6HH 3 B2 : .</span></p><p class="p_style179"><span class="style64">'0B: . 0.,F409).-B,?)2, :0#?' : - 6 . : ,,0##9: 9 9* ? ?' .+9:9C:?' 9)&'? )?'9?0'0, .&0?)?)0.092B?#09 B?)0.D)?' .F0#?' ?. 99:09?0:, 29029?F</span></p><p class="p_style178"><span class="style64">?'90B&'29)C ? . &0?) ?)0.:D)?' .F0#?' ? . 9 9:090?' 92 9?F=2 9?) :6</span></p><p class="p_style178"><span class="style64">1H6 ' :B ::#B, ) 9 :'0B, 20:)? A$5 0# ?' -0B.? 0# : , 29) #? 9</span></p><p class="p_style180"><span class="style64">*B:?).& ?'</span></p><p class="p_style181"><span class="style64">9. :? 0. F 20:)?</span><span class="style64"> </span><span class="style65"> C(>&(- @$ &/A89</span><span class="style65"> </span><span class="style64"> #90- ?'</span> <span class="style64">F0#</span></p><p class="p_style182"><span class="style64">B?'09): ##) 9).9 :2 ?0#: , 6 ' , . ;$5 0# ?' : , 29) :' ,, 2 ) F ?' :B ##) 96 ? - F &9 ). D9)?).& ?D . ?' 2B9 ' : 9 . : B9 9 )?09 :B ' E? .</span></p><p class="p_style183"><span class="style64">::#B, ) 9 B9).& .+).& '0B9: 0. 09 #09 1$?' 2 9)0 D),, .0? E ?'9 3H@4 -0.?': #90- ?'</span></p><p class="p_style184"><span class="style64">2? . 0#')&':?)29) F ?' F 0# 0.#)9- ?)0. 0# : , F B?'09):</span></p><p class="p_style185"><span class="style64">? 0# 0.#)9- ?)0. 0# : , 0. F ?'</span> <span class="style64">B?'09): ##) 96 ' ')&' :? ) 9 :' ,, ,9 ?0 ?' 2B9 ' : 90#?' 2902 9?F- .?)0. ' 9 ).290C) ' ):, & ,,F7B ,)#) ?0 ) 6 '</span><span class="style64"> </span><span class="style65"> < 2 EEEEE;E3 >/ 6 -* > 4 7 & B(-% (>9 /A-> -/4 EE;EE?!EEE0!@:</span><span class="style65"> </span><span class="style64"> C09).& B.* ' 9 :'?9 0(026</span></p><p class="p_style186"><span class="style64">: , 29) :'0B, 2 ) ?'90B&' .+ ? 6 . =09 ?'90B&' 09 2 F ,</span></p><p class="p_style187"><span class="style64">?0</span><span class="style64"> </span><span class="style65"> A-) & 8 9&>8 /'/14 -* > 4</span></p><p class="p_style188"><span class="style64">116 . # B,? 0# 2 F- .? 0# : , 29) 09 .F 2 9? ?' 9 0# D)?'). ?' 2 9)0 3:4 - .?)0. ' 9 ). 0C ?' 20:)?3:4 :' ,, #09# )? . ?' 2902 9?F :' ,, 2B9 ' : 9:' ,,#09# )? ,, , )-:?0?' 2902 9?F09 .F0#?' :B-#09D') ')?- F :B : 7B .?,F:0, 6</span></p><p class="p_style189"><span class="style64">9 :0,</span> <span class="style64">. ?'</span></p><p class="p_style190"><span class="style64"># B,?).&</span></p><p class="p_style191"><span class="style64">1A6 ' :B ::#B, ) 9 :' ,, 9 ,, :? -2 B?F 9 &):?9 ?)0. # : :0 ) ?F ?9 .:# 9 ' 9& : . ). ) .? , ' 9& : ? 6 #09 & ??).& ?' : , :=2'F:) ,20 :: :: )0.0# ?' 2902 9?FD),, 9 , : ?0:B ::#B, ) 90.9 )2?0#: , 29) ).#B,, . #? 99 &):?9 ?)0.0# : , 9?)#) ? 6 '</span></p><p class="p_style192"><span class="style64">9?)#) ? 9 &):? 9 6 ' 09)&). , ?)?,</span></p><p class="p_style193"><span class="style64">, 9?)#) ? D),, E B? ).</span></p><p class="p_style191"><span class="style64"># C09 0# ?' B ?)0.2B9 ' : 90.,F6 1@6 ' : 9)2?)0.0#2902 9?F#B9.):' ): ?0? ,,F</span></p><p class="p_style194"><span class="style64">: 0. C ), , 9 09 :D)?'?'</span></p><p class="p_style195"><span class="style64">.+6 ' B?'09):</span></p><p class="p_style196"><span class="style64">##) 9 09 ?'</span></p><p class="p_style197"><span class="style64">.+):.0?9 :20.:) , #09 .F0?' 9, B. 6</span></p><p class="p_style191"><span class="style64">1%6 ' ? 9-: . 0. )?)0.: , ) 1$6 ' .+ ' : .0? B?'09)G</span></p><p class="p_style198"><span class="style64">0D. ). ?' . 9= ) 0 B- .?:' ,, ). ).& 0. ?' . 9 96 09 -2,0F .F&.?#09 ,).& D)?' ?' B ?)0. : , 0# ?' 0C - .?)0. )--0C , 2902 9?F6 .? 9 :?</span></p><p class="p_style199"><span class="style64">2 9?) : :'0B,</span> <span class="style64">)9 ?,F 0.? ??'</span></p><p class="p_style200"><span class="style64">.+ #</span></p><p class="p_style201"><span class="style64">.F0.</span></p><p class="p_style202"><span class="style64">,:D)?' .F2 9:0. , )-).&?0 & .?0#?' .+ ?' : - :' ,, ?'):=' 90D.9):+ :?0 0:? . 0.: 7B . :6</span></p><p class="p_style203"><span class="style65">0# @EE@</span><span class="style65"> </span><span class="style64"> '):2B ,) ?)0.): ,:0 )#? .31$4 F:.0?) ?0?' 0990D 9= B 9 .?09:= 09?& &090#: ) ,0 .?02 F?' ?0? ,0B?:? . ).& B : #09 ?' , :? ? 0#:B -)::)0.0#? . 9= ) # ),).& D') '?' : B9 :: ?:D),, B ?)0. . , . )# .F D),, 9 0C 9 D)?').? 9 :? . 0:?#90-F0B6</span></p></td></tr><tr><td colspan="10" style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style204"><span class="style62">></span></p><p class="p_style205"><span class="style62">@?<E@<@E@0</span></p><p class="p_style206"><span class="style62">+</span></p><p class="p_style207"><span class="style62">A, (</span></p><p class="p_style208"><span class="style62">A-)</span></p><p class="p_style209"><span class="style62">& 8 9&>8</span></p><p class="p_style210"><span class="style62">A>&/8(9 /'/14</span></p><p class="p_style211"><span class="style62"><' ""( 8 -* > 4</span></p></td></tr></table></div></div><p class="p_style0"><span class="style66">ˆ</span></p><p class="p_style0"><span class="style67">&</span></p><p class="p_style0"><span class="style67">$</span></p><p class="p_style0"><span class="style68">)6#</span></p><p class="p_style0"><span class="style67">',"</span></p><div><div class="layout_style19"><table id="borderless"><colgroup><col style="width:85px;" /><col style="width:21px;" /><col style="width:66px;" /><col style="width:49px;" /><col style="width:48px;" /></colgroup><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style68">" 8'" ( 8' 6) 6!</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">! '</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">( )1' 6#)(</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style68">')1 ( 8' ,/ 0- )</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">#6=</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">#1& 8( #</span></p></td></tr></table><p class="p_style0"><span class="style67">11 1#-%</span></p></div></div><p class="p_style0"><span class="style67">"</span></p><p class="p_style0"><span class="style67">.</span></p><p class="p_style0"><span class="style67">% - ) 111% 0 - ) ##1* ###%</span></p><p class="p_style212"><span class="style69">-/ + +</span><span class="style69"> </span><span class="style70"> )( =</span></p><p class="p_style0"><span class="style67">) !!#</span></p><p class="p_style0"><span class="style67">.'</span></p><div><div class="layout_style20"><table id="borderless"><colgroup><col style="width:4px;" /><col style="width:26px;" /><col style="width:48px;" /></colgroup><tr><td><p class="p_style20"><span class="style67">,&</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style67">"/ & # #(,</span></p></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">0- (</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">= ( )1' 6#)(</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style68">: (6</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">8(</span></p></td></tr></table><p class="p_style0"><span class="style67">""& .$ , &</span></p></div></div><p class="p_style0"><span class="style67">" $".</span></p><p class="p_style0"><span class="style67">#</span></p><p class="p_style0"><span class="style67">% %</span></p><p class="p_style0"><span class="style67">#!!</span></p><p class="p_style0"><span class="style67">1 1 ##</span></p><p class="p_style0"><span class="style71">( 8'</span></p><p class="p_style0"><span class="style71">). 3 47>7*</span></p><p class="p_style213"><span class="style68">) 8' (6 ,/</span></p><p class="p_style214"><span class="style68">& (</span></p><p class="p_style0"><span class="style70">! (</span></p><div><div class="layout_style21"><table id="borderless"><colgroup><col style="width:15px;" /><col style="width:72px;" /><col style="width:80px;" /><col style="width:28px;" /><col style="width:83px;" /></colgroup><tr><td><p class="p_style20"><span class="style70">#( 6!</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style70"><#6 )</span></p></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td><p class="p_style20"><span class="style69">';D '6)</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style69">>+ '</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style69">) + A +; $ >+ +</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style69">D+ *'</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style69">% * 51 B'))</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style69">6 A'7</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style69">7 >+ 6 B';% ! ; 6-*</span></p></td></tr></table><p class="p_style215"><span class="style69">;% C'; )-</span></p></div></div><p class="p_style216"><span class="style69">77 ; ))- ;'-+ >+ 04;%</span><span class="style69"> </span><span class="style70"> 1 ! >* 7>7*</span></p><p class="p_style0"><span class="style69">-</span></p><table id="bordered"><colgroup><col style="width:210px;" /><col style="width:97px;" /></colgroup><tr><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style217"><span class="style71"><#26#(</span></p><p class="p_style218"><span class="style71"><#6 )</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style219"><span class="style71">:#2</span></p><p class="p_style220"><span class="style71"><#6 )</span></p></td></tr><tr><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style221"><span class="style72">+ 6 7/ ;-;% >+';7 * D</span></p><p class="p_style222"><span class="style72">6-* ;%</span><span class="style72"> </span><span class="style73"> +D 6</span></p><p class="p_style223"><span class="style72">; -</span> <span class="style72">% />6 % 7 9 7B'; %&'+ - +';7 >/;- ."2 - 6 * 9 7B'; % &->; B';%->; +D C'; )-))-;* +;3</span></p><p class="p_style224"><span class="style73">*/;'-+ '+ C</span></p><p class="p_style225"><span class="style73">77 - ;%</span></p><p class="p_style226"><span class="style73">-A )'*'; 7% ))</span></p><p class="p_style227"><span class="style73">7> (</span></p><p class="p_style228"><span class="style73">;;-</span> <span class="style73">;%</span></p><p class="p_style229"><span class="style73">-))-B'+$ C'; )-</span></p><p class="p_style230"><span class="style74">-6 6 6-* ;%</span></p><p class="p_style231"><span class="style74">*/;'-+ 9 7B'; %&->; - >+';7 -+ -6 ; - ))-;* +; .3EE2 - //)'</span></p><p class="p_style232"><span class="style74">-6 <8" ) 3</span></p><p class="p_style233"><span class="style74">D7</span></p><p class="p_style234"><span class="style75">-6 6 ; -</span></p><p class="p_style235"><span class="style75">*/;'-+ 9 7B'; %&->; - >+';7 @ 6 <8" ))-;* +; ')3</span></p><p class="p_style236"><span class="style75">D7 6-* ;%</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style237"><span class="style73">')</span></p></td></tr></table><div><div class="layout_style22"><table id="borderless"><colgroup><col style="width:80px;" /><col style="width:20px;" /><col style="width:171px;" /><col style="width:8px;" /><col style="width:27px;" /></colgroup><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td><p class="p_style20"><span class="style76">1 ! >*</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style77">';D '6) >+ '</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style77">'*';</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style77">6 7 6A 7 ;% 6'$%; ;- '+ 6 7 9 6 7 9'+;6- ></span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style77">)-</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style77">; +D</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style77">;'* '+ >;>6 -+ /6-7/</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style77">;'A</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style77">7'73 -B A 6 7> % '+ 6 7 9 6 7 9'+;6- > ;'-+ B->)</span></p></td><td rowspan="2"></td><td><p class="p_style20"><span class="style77">7> ( ;</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style77">;- ;% )'*';7 /6 7 6' >+</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style77">6 ;%</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style77">0 >;> ) >+ 71 $>) ;'-+7 .,,83</span></p></td><td></td></tr></table><p class="p_style0"><span class="style78">//)'</span></p></div></div><p class="p_style238"><span class="style78">% 6 A'7</span><span class="style78"> </span><span class="style76"> 7>7*.</span></p><p class="p_style0"><span class="style78">)-</span> <span class="style78">7;6> ;>6 B'))</span></p><p class="p_style0"><span class="style79">)) -;% 6 ;>6 7 + ; 6*7</span></p><p class="p_style0"><span class="style78">) ;- )) '+A 7;* +;7 *</span></p><p class="p_style0"><span class="style79">-+ ';'-+7 - ;% + - ;% % * 7% )) 6 * '+ >+ % +$ 3</span></p><p class="p_style239"><span class="style80">%'7 -;' & >*& + >* -6*7 + '+; $6 ) / 6; - ;% 9 ;% + '77> ;% 6 >+ 63</span></p><p class="p_style0"><span class="style78">-+ -6 @ 6</span></p><p class="p_style0"><span class="style76">)(</span></p><p class="p_style0"><span class="style76">=</span></p><p class="p_style0"><span class="style80">'77> -6 ;% % * 6 B';%</span></p><div><div class="layout_style23"><p class="p_style0"><span class="style68">)6#</span></p><table id="borderless"><colgroup><col style="width:74px;" /><col style="width:31px;" /><col style="width:41px;" /><col style="width:91px;" /></colgroup><tr><td></td><td><p class="p_style20"><span class="style71">( 8'</span></p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style68">" 8'" ( 8' 6) 6!</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">! '</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">( )1' 6#)(</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">) 8' (6 4 = ( )1' 6#)(</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style68">')1 ( 8' ) 6!</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">! ' 2 )</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">#6= #1&</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style68">8( # 868 & 8(</span></p></td></tr></table></div></div><p class="p_style0"><span class="style71">).</span></p><p class="p_style0"><span class="style71">4*47>7*</span></p><table id="borderless"><colgroup><col style="width:67px;" /><col style="width:26px;" /><col style="width:17px;" /><col style="width:103px;" /><col style="width:40px;" /><col style="width:50px;" /></colgroup><tr><td><p class="p_style20"><span class="style81">(: 26)12 4 (#6 !)&</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style81">12 1</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style81">:#2</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style81">6) 6 % ()6 ) 6! )&&);#(</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style81">! ( '</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style81">6) 6! &#26 )</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style81">#& )#(62 )</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style81">+6 (</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style81">)</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style81">1 (2 6#)(2 ,/ 0- #( 6!</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style81">! ' 2 )</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style81">#6= #1& 8(</span></p></td></tr></table><div><div class="layout_style24"><table id="borderless"><colgroup><col style="width:12px;" /><col style="width:30px;" /><col style="width:29px;" /></colgroup><tr><td><p class="p_style20"><span class="style81">#</span></p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style82">! (</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style82">#( 6!</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style82">1 22 )</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style82">(</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style82">1 (2 1</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style82">(6.</span></p></td></tr></table><p class="p_style0"><span class="style82"><#26#(</span></p></div></div><p class="p_style0"><span class="style81">868 & 8( .</span></p><p class="p_style0"><span class="style82">)</span></p><p class="p_style0"><span class="style82">)'+86 1</span></p><p class="p_style0"><span class="style82">(</span></p><p class="p_style0"><span class="style82">' (6</span></p><p class="p_style0"><span class="style82">1:# 2 #'#6</span></p><p class="p_style0"><span class="style82">#261 1</span></p><div><div class="layout_style25"><table id="bordered"><colgroup><col style="width:56px;" /><col style="width:91px;" /><col style="width:85px;" /><col style="width:73px;" /></colgroup><tr><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style240"><span class="style71">6 6</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style241"><span class="style71">&</span></p><p class="p_style242"><span class="style71">1 22</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style243"><span class="style71">;</span></p><p class="p_style244"><span class="style71">1 22</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style245"><span class="style71">6#:</span></p><p class="p_style246"><span class="style71">6</span></p></td></tr><tr><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style247"><span class="style83">+ %6</span></p><p class="p_style248"><span class="style83">6</span></p><p class="p_style249"><span class="style83">7%</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style250"><span class="style83">-3 8&#&= -A /6 7;'$</span></p><p class="p_style251"><span class="style83">.7; )--6 %-B6--*</span></p><p class="p_style252"><span class="style83">#9= 6>+ )/ ; "== EE=</span></p><p class="p_style253"><span class="style83">>+;>6</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style254"><span class="style83">-3 <.&.<&.." .7; )--6 .<9. 6>+ )/ ; 6 -3 8 >+;>6 "== EE=</span></p></td><td style="background-color:rgba(255,255,255,1.00)"><p class="p_style255"><span class="style83">-+ =E=.</span></p><p class="p_style256"><span class="style83">D</span></p><p class="p_style257"><span class="style83">6 % E.</span></p></td></tr></table><p class="p_style0"><span class="style84">%'7 -;' & >*& + >* -6*7 + '+; $6 ) / 6; - ;%</span></p></div></div><p class="p_style0"><span class="style84">% * + -6* ;'-+ - >* +; 9</span></p><p class="p_style0"><span class="style84">+ -6* ;'-+ *-6 + >* '77> -6 ;% % * 7 6 B';% ;% + '77> ;% 6 >+ 63</span></p><div><div class="layout_style26"><table id="borderless"><colgroup><col style="width:141px;" /><col style="width:161px;" /></colgroup><tr><td><p class="p_style20"><span class="style85">-6</span><span class="style85"> </span><span class="style86"> #6=</span></p></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style71">, (: 26' (6</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style86">4"</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style86">86!)1#2</span></p></td></tr><tr><td></td></tr></table><div><div class="layout_style27"><table id="borderless"><colgroup><col style="width:191px;" /><col style="width:70px;" /></colgroup><tr><td></td><td><p class="p_style20"><span class="style83">>* '</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style86"># ( 6)9</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style83">6> ? == =E=.</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style71">868 & 8( #(: 26' (62 1 28 $ 6 6) ' 1% 6 1#2%2 1</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style71">&& 2 ! '</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style71">1 & 6 ) 8' (62 1 8&&=.</span></p></td><td></td></tr></table><p class="p_style0"><span class="style83">;</span></p></div></div></div></div><p class="p_style0"><span class="style84">D</span></p><p class="p_style258"><span class="style86">#1&</span></p><p class="p_style0"><span class="style71">(</span></p><table id="borderless"><colgroup><col style="width:31px;" /><col style="width:15px;" /><col style="width:16px;" /></colgroup><tr><td><p class="p_style20"><span class="style86">8( #</span></p></td><td></td><td><p class="p_style20"><span class="style86">#'#6</span></p></td></tr><tr><td><p class="p_style20"><span class="style71">1 )1</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style71">#6=</span></p></td><td><p class="p_style20"><span class="style71">#1&</span></p></td></tr></table><p class="p_style0"><span class="style71">8( #</span></p><p class="p_style0"><span class="style71">868 & 8( -</span></p><p class="p_style0"><span class="style83">)</span></p></div></body></html></span></div></body></html>

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Tata Steel Ltd. published this content on 23 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 February 2021 18:41:05 UTC.


© Publicnow 2021
All news about TATA STEEL LIMITED
03/05TATA STEEL  : backs a new global framework for decarbonising heavy industries
PU
03/03TATA POWER  : Arm Signs Power Purchase Deal for 15-MW Solar Project
MT
03/03Tata Power to provide Green Power in Jharkhand to Tata Steel Limited
AQ
03/03TATA STEEL  : pays homage to its Founder J N Tata on his 182nd birth anniversary
PU
03/03TATA POWER  : to Build Solar Project in Jharkhand
MT
03/01INTEREST PAYMENT ON 9.8359% NON-CONV : Ine081a08223
PU
02/26TATA STEEL  : Shifting of Registered Office of Registrar and Transfer Agent of t..
PU
02/23TATA STEEL  : Newspaper Advertisement – Equity Shareholders & Creditors
PU
02/23TATA STEEL  : Ethisphere announces Tata Steel as one of the 2021 world's most et..
PU
02/23FIRST AND FINAL CALL MONEY NOTICE (I : In9081a01010)
PU
More news
Financials
Sales 2021 1 471 B 20 106 M 20 106 M
Net income 2021 77 269 M 1 056 M 1 056 M
Net Debt 2021 853 B 11 665 M 11 665 M
P/E ratio 2021 11,7x
Yield 2021 1,58%
Capitalization 844 B 11 521 M 11 542 M
EV / Sales 2021 1,15x
EV / Sales 2022 1,03x
Nbr of Employees 65 000
Free-Float 65,0%
Chart TATA STEEL LIMITED
Duration : Period :
Tata Steel Limited Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends TATA STEEL LIMITED
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 25
Average target price 780,08 INR
Last Close Price 733,30 INR
Spread / Highest target 34,3%
Spread / Average Target 6,38%
Spread / Lowest Target -43,4%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Thachat Viswanath Narendran Chief Executive Officer, Executive Director & MD
Koushik Chatterjee Chief Financial Officer & Executive Director
Natarajan Chandrasekaran Chairman
Jayanta Banerjee Chief Information Officer
Sanjay Chandra Chief-Research & Development
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
TATA STEEL LIMITED13.95%11 521
ARCELORMITTAL5.87%25 735
POSCO15.63%21 808
NUCOR18.29%18 753
NIPPON STEEL CORPORATION28.13%14 473
STEEL DYNAMICS, INC.21.24%9 647