Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  NASDAQ OMX COPENHAGEN  >  Vestjysk Bank A/S    VJBA   DK0010304500

VESTJYSK BANK A/S

(VJBA)
  Report
Delayed Quote. Delayed NASDAQ OMX COPENHAGEN - 12/01 10:59:49 am
2.885 DKK   -1.54%
11/26VESTJYSK BANK A/S : Merger between Vestjysk Bank A/S and Den Jyske Sparekasse A/S
AQ
11/18VESTJYSK BANK A/S : Q1-Q3 2020 Quarterly Report
AQ
10/08VESTJYSK BANK A/S : upgrades profit guidance for 2020
AQ
SummaryQuotesChartsNewsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Vestjysk Bank A/S : Halvårsrapport 2020

08/19/2020 | 03:52am EST

Halvårsrapport 2020

Sammendrag

Indhold

Sammendrag

3

Ledelsesberetning

5

Hoved- og nøgletal

5

Regnskabsberetning

6

Ledelsens påtegning

17

Halvårsregnskab

18

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

18

Balance pr. 30. juni

19

Egenkapitalopgørelse

21

Noter

22

Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5, 7620 Lemvig CVR-nr. 34631328 Hjemsted: Lemvig Telefon 96 63 20 00 www.vestjyskbank.dk post@vestjyskbank.dk

Læs eller download halvårsrapporten på vestjyskbank.dk

2 Halvårsrapport

Sammendrag

Hovedpunkter for 1. halvår 2020

Vestjysk Bank realiserede i 1. halvår 2020 et resultat efter skat på 142 mio. kroner. Resultatet er negativt påvirket af Corona- krisens indvirkning på bankens nedskrivninger i form af et ledelsesmæssigt skøn. Banken har i 2. kvartal 2020 øget nedskrivnin- gerne til Corona-krisen og usikkerhed omkring Storbritanniens udtræden af EU (Brexit) med yderligere 60 mio. kroner. Herefter er der i alt afsat 200 mio. kroner til økonomisk usikkerhed, hvilket svarer til 2,1% af bankens nettoudlån.

Resultat efter skat udgør 142 mio. kroner (163 mio. kroner i 1. halvår 2019), hvilket giver en forrentning af egenkapitalen på 9,5% p.a. efter skat.

Basisindtægter på 425 mio. kroner (453 mio. kroner i 1. halvår 2019).

Kursreguleringer udgør 14 mio. kroner (20 mio. kroner i 1. halvår 2019).

Omkostningsprocent på 58,3 (53,1% i 1. halvår 2019).

Basisresultat før nedskrivninger på 177 mio. kroner (212 mio. kroner i 1. halvår 2019).

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 24 mio. kroner (37 mio. kroner i 1. halvår 2019). Nedskrivninger på landbrug viser en nettotilbageførsel i halvåret.

Bankens kapitalkrav er på 13,0%, hvilket består af et individuelt solvensbehov på 10,5% og en generel kapitalbeva- ringsbuffer på 2,5%. NEP-kravet er indfaset med 1,875%, som tillægges kapitalkravet. I det individuelle solvensbehov er der indarbejdet et ledelsesmæssigt skøn til usikkerhed omkring den økonomiske situation på 50 mio. kroner svarende til 0,37 procentpoint.

Bankens kapitalprocent er 23,3 hvilket indebærer en overdækning på 10,3 procentpoint svarende til 1.390 mio. kroner.

Bankens NEP-kapitalprocent udgør 23,3. Overdækningen er herefter 8,4 procentpoint, svarende til 1.136 mio. kroner.

Corona-krisens foreløbige betydning for banken

På linje med resten af det danske samfund har banken været påvirket af myndighedernes nedlukning af landet fra den 12. marts 2020. En meget stor del af bankens medarbejdere har arbejdet hjemmefra og bankens filialer har været lukket for fysisk adgang for kunder frem til den 27. april 2020. Banken har i perioden kunnet opretholde sine aktiviteter på fornuftig vis og der har i perioden været normal aktivitet blandt bankens kunder.

For erhvervskunderne har bankens rådgivere flere gange været i pro-aktiv kontakt med samtlige kunder og individuelt aftalt, hvorledes banken kan hjælpe kunderne gennem Corona-krisen og yde rådgivning i brugen af de hjælpepakker, som regeringen og folketinget har stillet til rådighed. Der har til dato ikke været en betydende direkte effekt på bankens udlån eller nedskrivninger.

På privatkundesiden har banken stillet diverse lånefaciliteter i form af ydelsesoverspring, midlertidige overtræk og øgede kreditter til rådighed for de kunder, der umiddelbart blev ramt af nedlukningen. Effekten har indtil nu ligeledes været af begrænset omfang.

Banken er i denne situation positivt påvirket af branchefordelingen af bankens udlån. Hovedparten af bankens udlån ligger i brancher, der ikke er særligt hårdt påvirket af Corona-krisen. Især hoteller, restauranter, transport og detailhandel er ramt og disse brancher udgør omkring 10% af bankens samlede udlån.

Bankens to største brancher, landbrug og fast ejendom er foreløbig begrænset påvirket af Corona-krisen. Aktuelt er mælkepro- ducenterne gået fri af virkningerne fra Corona-krisen. Derimod er prisen på svinekød faldet gennem perioden, men er fortsat på et tilfredsstillende niveau. De relativt høje priser på svinekød i første halvår, har betydet afvikling af svineproducenternes gæld i banken og en del af disse kunder er nedskrivningskunder. Derfor har der været tilbageførsler af nedskrivninger indenfor denne branche i 1. halvår 2020. Forventningen er, at denne udvikling vil fortsætte, men skulle prisniveauet falde yderligere kan dette

Halvårsrapport 3

Sammendrag

have en negativ effekt på banken. Der er fortsat risikofaktorer for erhvervet i form af risiko for afrikansk svinepest i Tyskland og/eller i Danmark samt en eventuel negativ effekt fra Brexit.

Banken vurderer at risikoen for et Brexit uden en handelsaftale mellem Storbritannien og Danmark også kan påvirke fiskeribran- chen.

For fast ejendom er der indtil videre en effekt fra erhvervslejemål, hvor huslejen er aftalt udskudt. Alt efter længden og dybden af krisen, kan effekten øges. For privat boligudlejning har der endnu ikke været nogen effekt og dette billede forventes ikke at blive væsentligt ændret.

Kunderne i privatsegmentet har det generelt godt og står stærkt rustet til at modstå virkningerne af Corona-krisen. Forventningen på længere sigt er et stigende nedskrivningsbehov, men samlet set på et håndterbart niveau.

Det vurderes, at de nuværende nedskrivninger på 200 mio. kroner til økonomisk usikkerhed i forbindelse med Corona-krisen og usikkerhed om Brexit samt de 50 mio. kroner som kapitalreservation i det individuelle solvensbehov, vil være tilstrækkelige til at håndtere det aktuelle risikobillede. Forudsigelser om de fremtidige konsekvenser af Corona-krisen er behæftet med stor usik- kerhed. Især vil de beskrevne potentielle risici for svineproducenterne kunne forøge det samlede nedskrivningsbehov.

Forventninger til 2020

På baggrund af de foreløbige konsekvenser af Corona-situationen udsendte Vestjysk Bank den 13. maj 2020 en ny forventning til resultatet efter skat for 2020. På dette tidspunkt forventede banken et resultat efter skat i størrelsesordenen 160 til 240 mio. kroner.

I 2. kvartal af 2020 har de finansielle markeder udviklet sig positivt og dette har betydet, at resultatet fra bankens egenbeholdning har haft en positiv udvikling i perioden. Ligeledes er den positive udvikling i bankens nedskrivninger på især landbrugskunder fortsat gennem 2. kvartal af 2020, med baggrund i fortsat gunstige afregningspriser på landbrugsvarer.

Pr. 14. juli 2020 udsendte banken en selskabsmeddelelse med opjustering og præcisering af årets resultat efter skat, og forventer således fortsat et resultat efter skat i størrelsesordenen 200 til 260 mio. kr. for hele 2020.

4 Halvårsrapport

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Hovedtal

1. halvår

1. halvår

2. kvt.

1. kvt.

4. kvt.

3. kvt.

2. kvt.

2020

2019

2020

2020

2019

2019

2019

Året 2019

Resultatopgørelse (mio. kroner)

Netto renteindtægter

241

252

123

118

131

127

127

510

Netto gebyrindtægter

161

156

77

84

85

88

81

329

Udbytte af aktier m.v.

9

23

9

0

0

6

23

29

Kursreguleringer

14

20

18

-4

12

153

0

185

Andre driftsindtægter

0

2

0

0

0

0

1

2

Basisindtægter

425

453

227

198

228

374

232

1.055

Udgifter til personale og administration

241

236

118

123

122

119

116

477

Andre driftsudgifter samt af- og ned-

skrivninger på immaterielle og materielle

7

5

4

3

19

7

2

31

aktiver

Driftsudgifter og driftsafskrivninger

248

241

122

126

141

126

118

508

Basisresultat før nedskrivninger

177

212

105

72

87

248

114

547

Nedskrivninger på udlån og tilgodeha-

24

37

12

12

20

7

15

64

vender m.v.

Resultat før skat

153

175

93

60

67

241

99

483

Skat

11

12

8

3

-14

7

8

5

Resultat

142

163

85

57

81

234

91

478

Balance (mio. kroner)

Aktiver i alt

21.871

21.591

21.871

21.102

22.192

22.019

21.592

22.192

Udlån

9.507

10.613

9.507

9.966

10.221

10.756

10.613

10.221

Indlån inkl. pulje

17.644

17.800

17.644

16.602

18.276

18.043

17.800

18.276

Eventualforpligtelser

3.830

3.606

3.830

3.791

3.966

3.974

3.606

3.966

Depoter

8.562

8.338

8.562

7.720

8.708

8.332

8.338

8.708

Formidlede realkreditudlån

31.696

29.491

31.696

31.297

30.749

30.060

29.491

30.749

Forretningsomfang

30.981

32.019

30.981

30.359

32.463

32.773

32.019

32.463

Forretningsomfang inkl. depoter og for-

71.239

69.848

71.239

69.376

71.920

71.165

69.848

71.920

midlede realkreditudlån

Egenkapital

3.092

2.743

3.092

3.010

2.956

2.892

2.743

2.956

Halvårsrapport 5

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Nøgletal

1. halvår

1. halvår

2. kvt.

1. kvt.

4. kvt.

3. kvt.

2. kvt.

2020

2019

2020

2020

2019

2019

2019

Året 2019

Kapital

Kapitalprocent

23,3%

18,6%

23,3%

22,1%

21,1%

17,8%

18,6%

21,1%

Kernekapitalprocent

20,7%

16,3%

20,7%

19,5%

18,6%

15,4%

16,3%

18,6%

Egentlig kernekapitalprocent

19,6%

14,7%

19,6%

18,4%

17,6%

14,3%

14,7%

17,6%

Indtjening

Egenkapitalforrentning før skat p.a.

10,2%

13,2%

12,3%

8,1%

9,1%

33,9%

14,7%

17,4%

Egenkapitalforrentning efter skat p.a.

9,5%

12,3%

11,3%

7,7%

11,0%

32,9%

13,5%

17,2%

Indtjening pr. omkostningskrone

1,57

1,63

1,70

1,43

1,42

2,80

1,74

1,84

Omkostningsprocent 1

58,3%

53,1%

53,6%

63,7%

61,5%

34,0%

50,6%

48,2%

Afkastningsgrad

0,6%

0,8%

0,4%

0,3%

0,4%

1,1%

0,4%

2,2%

Medarbejdere omregnet til heltid (gen-

393,9

371,7

396,3

391,5

390,2

375,0

373,1

377,9

nemsnit)

Markedsrisiko

Renterisiko

1,6%

0,2%

1,6%

0,8%

0,7%

0,2%

0,2%

0,7%

Valutaposition

0,3%

0,4%

0,3%

0,4%

0,4%

0,3%

0,4%

0,4%

Valutarisiko

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

LCR

195,8%

236,5%

195,8%

170,8%

259,2%

203,2%

236,5%

259,2%

Kreditrisiko

Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold

66,7%

73,7%

66,7%

74,3%

68,9%

73,1%

73,7%

68,9%

til indlån

Udlån i forhold til egenkapital

3,1

3,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

3,5

Udlånsvækst

-7,0%

-1,7%

-4,6%

-2,5%

-5,0%

1,3%

-3,0%

-5,3%

Summen af de 20 største eksponeringer

108,7%

124,9%

108,7%

113,9%

102,7%

126,3%

124,9%

102,7%

Akkumuleret nedskrivningsprocent

14,6%

15,1%

14,6%

14,8%

14,5%

14,3%

15,1%

14,5%

Nedskrivningsprocent

0,2%

0,2%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,3%

Vestjysk Bank aktien

Resultat pr. aktie

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

0,5

Indre værdi pr. aktie 2

3,3

2,8

3,3

3,2

3,1

3,1

2,8

3,1

Kurs ultimo

2,9

4,2

2,9

2,8

3,1

3,5

4,2

3,1

Børskurs/indre værdi pr. aktie

0,9

1,5

0,9

0,9

1,0

1,2

1,5

1,0

1 Driftsudgifter og driftsafskrivninger / basisindtægter

2 Nøgletallet "Indre værdi pr. aktie" korrigeres for den del af egenkapitalen (hybrid kernekapital), der ikke er en del af aktionærernes andel af egenkapitalen.

6 Halvårsrapport

Ledelsesberetning

Regnskabsberetning

Resultatopgørelse

Resultat

For 1. halvår 2020 udgør bankens resultat efter skat 142 mio. kroner mod 163 mio. kroner i 1. halvår 2019.

Basisindtægter

I 1. halvår 2020 realiserede Vestjysk Bank basisindtægter på 425 mio. kroner mod 453 mio. kroner i 1. halvår 2019. De faldende basisindtægter kan henføres til faldende renteindtægter som følge af lavere udlånsvolumen samt et fald i modtaget udbytte på grund af salg af aktier i Sparinvest Holdings SE i 2019. Desuden er der sket et fald i kursreguleringer som følge af Corona-krisen.

Netto renteindtægter udgør 241 mio. kroner i 1. halvår 2020 mod 252 mio. kroner i 1. halvår 2019. Det lavere niveau skyldes et fald i renteindtægter fra bankens udlån og andre tilgodehavender på 31 mio. kroner, hvilket kan henføres til lavere udlånsvolumen og øget prispres. Bankens renteudgifter er reduceret med 7 mio. kroner som følge af lavere indlånsvolumen og indfrielse af efterstillet kapital i 2019. Derudover har banken en forøget indtægt fra negative renter på indlån på 13 mio. kroner.

Netto gebyrindtægter udgør for 1. halvår 2020 161 mio. kroner mod 156 mio. kroner i 1. halvår 2019. Stigningen er fortsat drevet af en høj konverteringsaktivitet på realkreditområdet i 1. halvår. Fordelingen af bankens gebyrindtægter på undergrupper fremgår af figuren.

61

63

42

39

25

24

20

22

28

25

Værdipapirhandler Betalingsformidling

Lånesagsgebyrer

Garantiprovision Øvrige gebyrer og

og depoter

provisioner

1. halvår 2020 (i alt 176 mio. kroner)

1. halvår 2019 (i alt 173 mio. kroner)

Udbytte af aktier udgør i 1. halvår 2020 9 mio. kroner mod 23 mio. kroner i 1. halvår 2019. Faldet skyldes lavere udbytte efter reduktion af bankens ejerandel i Sparinvest Holdings SE i 2019.

Kursreguleringer udgør i 1. halvår 2020 14 mio. kroner mod 20 mio. kroner i 1. halvår 2019. De negative kursreguleringer for 1. kvartal 2020 på 24 mio. kroner, som følge af uro på de finansielle markeder i forbindelse med Corona-krisen, er i 2. kvartal 2020 vendt til positive reguleringer på 16 mio. kroner. Bankens egenbeholdning har således haft et negativt afkast på 8 mio. kroner i

1. halvår 2020. Derimod har bankens beholdning af sektoraktier bidraget positivt med 9 mio. kroner, ligesom aktiviteter med bankens kunder i form af værdipapirhandler og valutaforretninger har bidraget positivt med 13 mio. kroner.

Halvårsrapport 7

Ledelsesberetning

Regnskabsberetning

Driftsudgifter og driftsafskrivninger

De samlede driftsudgifter og driftsafskrivninger udgør 248 mio. kroner i 1. halvår 2020 mod 241 mio. kroner i 1. halvår 2019.

Stigningen kan primært henføres til investeringer i IT til sektor- og lovopgaver inden for især anti-hvidvask samt øget medarbej- derantal.

Medarbejderantallet udgør 393,9 heltidsmedarbejdere for 1. halvår 2020 mod 371,7 heltidsmedarbejdere for 1. halvår 2019. Medarbejdertallet er øget med 22,2 heltidsstillinger og personaleudgifter er dermed steget med 7 mio. kroner i forhold til 1. halvår 2019. Halvdelen af stigningen kan henføres til den årlige overenskomstmæssige regulering af lønnen samt forhøjede satser for lønsum. Medarbejderantallet er steget på grund af midlertidige ansættelser til håndtering af den høje konverteringsaktivitet på realkreditområdet. Ligeledes har banken i sidste halvdel af 2019 ansat 11 nye trainees i bankens filialer til sikring af det fremtidige kompetencebehov og rekrutteringsgrundlag.

Øvrige administrationsudgifter ekskl. IT-omkostninger udgør 26 mio. kroner for 1. halvår 2020 mod 36 mio. kroner i 1. halvår 2019. Faldet på 10 mio. kroner skyldes en generel fokus på marketingudgifter samt øvrige honorarer til eksterne rådgivere.

Omkostningsprocenten i 1. halvår 2020 udgør 58,3% i forhold til 53,1% i 1. halvår 2019.

Fordeling af driftsudgifter og driftsafskrivninger fremgår af tabellen.

Mio. kroner

30.06.2020

30.06.2019

31.12.2019

Personaleudgifter

147

140

285

IT udgifter

68

60

125

-Heraf udgifter til BEC

63

55

115

Øvrige administrationsudgifter

26

36

66

Drifts af- og nedskrivninger

5

4

30

Andre driftsudgifter

2

1

2

I alt

248

241

508

Basisresultat før nedskrivninger

I 1. halvår 2020 udgør bankens basisresultat før nedskrivninger 177 mio. kroner mod 212 mio. kroner i 1. halvår 2019.

Nedskrivninger på udlån og garantier m.v.

Behovet for nedskrivninger beløb sig i 1. halvår 2020 til netto 24 mio. kroner mod 37 mio. kroner i 1. halvår 2019. Nedskrivnings- procenten for 1. halvår 2020 er uændret på 0,2% i forhold til 1. halvår 2019.

Afregningspriserne på svinekød er fra april 2019 steget kraftigt som følge af udbrud og efterfølgende spredning af afrikansk svinepest i Asien samt Øst- og Centraleuropa. På grund af uro på markedet som følge af Corona-krisen var der et fald i svine- priserne sidst i 1. kvartal 2020, der er fortsat gennem 2. kvartal 2020. Svinepriserne er fortsat på et tilfredsstillende niveau.

Effekten af de relativt høje priser gennem 1. halvår 2020 har betydet ekstraordinær afvikling på svineproducenternes gæld til banken, hvilket har medvirket til en væsentlig nedbringelse af landbrugets gæld og tilbageførsel af nedskrivninger på 71 mio. kroner i 2020.

Der er dog fortsat store risici og usikkerheder omkring svineproducenternes fremtidige økonomi set i lyset af den aktuelle Corona- krise, risikoen for afrikansk svinepest i Tyskland og/eller Danmark samt de endnu ukendte konsekvenser for dansk eksport efter Storbritanniens udtræden af EU (Brexit).

Samlet set tegner landbruget sig for størstedelen af de akkumulerede nedskrivninger med 42% modsvarende ca. 1 mia. kroner. Banken har således nedskrevet ca. 33% af bruttoudlånet og garantier til landbrugssektoren. Der er fortsat fokus på udviklingen inden for denne branche.

8 Halvårsrapport

Banken vurderer at risikoen for et Brexit uden en handelsaftale mellem Storbritannien og Danmark også kan påvirke i fiskeri- branchen.

Med baggrund i Corona-krisen og usikkerhed om Brexit har banken øget det ledelsesmæssige skøn til økonomisk usikkerhed med yderligere 60 mio. kroner i 2. kvartal 2020. Der er aktuelt afsat 200 mio. kroner svarende til 2,1% af bankens nettoudlån, til nedskrivninger som følge af den aktuelle økonomiske usikkerhed i forbindelse med Corona-krisen og Brexit.

Bankens fordeling af udlån og garantier samt nedskrivninger til landbrug fordelt på underbrancher, fast ejendom, andre erhverv og privatsegmentet kan ses i nedenstående tabel.

Udlån og

Udlån og

Fordeling udlån og garantier

garantier før

Akk.

garantier efter

Periodens

30.06.2020 (mio. kroner)

nedskrivninger

nedskrivninger

nedskrivninger

nedskrivninger

Mælkeproducenter

1.456

562

894

0

Svineavl

936

256

680

-71

Øvrigt landbrug

538

147

391

-1

Landbrug i alt

2.930

965

1.965

-72

Fast ejendom

1.900

288

1.612

12

Øvrige erhverv

5.249

771

4.478

63

Erhverv i alt

10.079

2.024

8.055

3

Privat

5.538

256

5.282

21

I alt

15.617

2.280

13.337

24

Bankens akkumulerede nedskrivningsprocent ultimo juni 2020 udgør 14,6 mod 15,1 ultimo juni 2019.

Branchefordelingen af akkumulerede nedskrivninger og hensættelser fremgår nedenfor:

Branchefordeling af akkumulerede

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2019

nedskrivninger

mio. kr.

%

mio. kr.

%

Offentlige myndigheder

0

0%

0

0%

Landbrug, jagt og skovbrug

964

42%

1.204

48%

Fiskeri

78

3%

10

0%

Industri og råstofudvinding

57

3%

78

3%

Energiforsyning

67

3%

116

4%

Bygge og anlæg

51

2%

43

2%

Handel

115

5%

121

5%

Transport, hoteller og restauranter

155

7%

167

7%

Information og kommunikation

6

0%

4

0%

Finansiering og forsikring

150

7%

145

6%

Fast ejendom

288

13%

318

12%

Øvrige erhverv

91

4%

92

4%

Private

256

11%

235

9%

Akkumulerede nedskrivninger i alt

2.280

100%

2.531

100%

Halvårsrapport 9

Ledelsesberetning

Regnskabsberetning

Balance

Vestjysk Banks balance udgør 21,9 mia. kroner ultimo juni 2020 mod 22,2 mia. kroner ultimo 2019.

Udlån

Ultimo juni 2020 udgjorde Vestjysk Banks nettoudlån 9,5 mia. kroner mod 10,2 mia. kroner ultimo 2019, svarende til et fald på 0,7 mia. kroner. Nedgangen i udlån kan særligt henføres til landbrugssegmentet, hvor der ekstraordinært er afviklet på gæld som følge af høje afregningspriser på svinekød.

Ultimo juni 2020 udgør bankens andel af udlån til private kunder 40% af de samlede nettoudlån og garantier.

Bankens udlån til erhverv er særligt koncentreret inden for landbrugs- og ejendomssektorerne. Udlån og garantier udgør til landbruget 15% og udlån og garantier til fast ejendom udgør 12% af de samlede nettoudlån og garantier. Sammenlagt udgør bankens eksponering inden for disse sektorer 27% af de samlede nettoudlån og garantier. Ultimo juni 2020 overholder banken forretningsplanens overordnede målsætning om, at ingen enkeltbranche må fylde mere end 15% af de samlede nettoudlån og garantier.

Branchefordelingen af nettoudlån og garantier fremgår af modellen nedenfor:

Branchefordeling af nettoudlån

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2019

og garantier

mio. kr.

%

mio. kr.

%

Offentlige myndigheder

0

0%

0

0%

Landbrug, jagt og skovbrug

1.966

15%

2.195

15%

Fiskeri

767

6%

692

5%

Industri og råstofudvinding

448

3%

485

3%

Energiforsyning

312

2%

381

3%

Bygge og anlæg

498

4%

481

3%

Handel

686

5%

972

7%

Transport, hoteller og restauranter

427

3%

493

4%

Information og kommunikation

50

0%

48

0%

Finansiering og forsikring

571

5%

645

5%

Fast ejendom

1.612

12%

1.807

13%

Øvrige erhverv

720

5%

735

5%

Private

5.281

40%

5.287

37%

Nettoudlån i alt

13.337

100%

14.219

100%

Kreditkvaliteten af bankens samlede udlån og garantier er fra ultimo juni 2019 til ultimo juni 2020 forbedret. Ultimo juni 2020 har 52% af bankens kunder normal bonitet og nedskrivningskunder udgør 17% mod 21% ved udgangen af første halvår 2019. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel. Udviklingen er tilfredsstillende og bankens fokus vil fortsat i 2020 være i håndterin- gen af de enkelte kunder indenfor de udfordrede segmenter.

30.06.2020

30.06.2019

Fordeling udlån, uudnyttede kredittilsagn og fi-

nansielle garantier på kreditkvalitet

mio. kr.

%

mio. kr.

%

Normal bonitet

11.551

52%

10.129

44%

Visse svaghedstegn

6.293

28%

7.169

31%

Væsentlige svaghedstegn

769

3%

967

4%

Nedskrivningskunder

3.793

17%

4.665

21%

Udlån og garantier i alt

22.406

100%

22.930

100%

10 Halvårsrapport

Bankens kreditkvalitet er uddybet på rating, stadier og brancher i note 24.

Banken har pr. ultimo juni 2020 skiftet fra en intern segmenteringsmodel på privatkunder til en adfærdsbaseret ratingmodel. Bankens kreditrisiko på privatkunder styres ved rating fra klasse 1-11 ved brug af et rating system udviklet af datacentralen BEC i samarbejde med bankerne. Bankens kreditrisiko for erhvervskunder styres ved anvendelse af en intern segmenterings- model til beskrivelse af kunderne i klasser efter kreditrisiko.

Dette har betydet en omfordeling af kunder med visse svaghedstegn til kunder med normal bonitet.

Betragtes grupperne normal bonitet og visse svaghedstegn samlet, udgør gruppen 80% af bankens kunder i 1. halvår 2020 mod 75% i første halvår 2019.

Begge modeller kan direkte oversættes til Finanstilsynets klassifikationsmodel. Sammenhænge er vist i nedenstående tabel.

Normal

Visse

Væsentlige

Nedskrivnings-

bonitet

svaghedstegn

svaghedstegn

kunder

Bankens segmenteringsmodel (erhverv)

E1+E2

E3+E4

E5

E6

Bankens kunderating model (privat)

1-3

4-6

7-8

9-11

Finanstilsynets klassifikationsmodel

3-2a

2b

2c

1

Store eksponeringer

Bankens 20 største eksponeringer udgør 108,7% af bankens egentlige kernekapital, hvilket er indenfor Finanstilsynets tilsyns- diamants krav på 175 procent.

Forretningsomfang inkl. depoter

Vestjysk Banks forretningsomfang inkl. depoter og formidlede realkreditlån udgør 71,2 mia. kroner ultimo juni 2020 mod 71,9 mia. kroner ultimo 2019.

Bankens indlån er reduceret med 0,4 mia. kroner gennem 1. halvår 2020. Dette stammer fra omlægning af indlån til bankens investeringskoncepter samt en afgang af delkunder med udelukkende indlånsprodukter.

Puljemidler og depoter er tilsammen reduceret med 0,4 mia. kroner, hvilket stammer fra Corona-krisens negative indvirkning på kursniveauet på værdipapirer.

Formidlede realkreditudlån er fortsat inde i en positiv udvikling. Både realkreditlån til erhvervskunder og til privatkunder er i vækst og i 1. halvår 2020 har der været en vækst på 947 mio. kroner.

30.06.2020

31.12.2019

Forretningsomfang

mio. kr

mio. kr

Udlån, netto

9.507

10.221

Indlån

12.682

13.043

Puljer

4.962

5.233

Depot

8.562

8.708

Formidlede realkreditudlån

31.696

30.749

Forretningsomfang inkl. depoter og formidlede realkreditudlån

71.239

71.920

Halvårsrapport 11

Ledelsesberetning

Regnskabsberetning

Udskudt skatteaktiv

I 2019 blev yderligere en andel af bankens udskudte skatteaktiv indregnet i balancen. Det er fortsat bankens vurdering, at det udskudte skatteaktiv delvist forventes at kunne udnyttes indenfor de kommende 3 år baseret på en forsigtig forventning til indtjeningen, hvorfor der er indregnet 98 mio. kroner af skatteaktivet. Heraf vedrører 84 mio. kroner uudnyttede skattemæssige underskud, som er modregnet i kapitalgrundlaget. Herefter udgør det ikke aktiverede skatteaktiv 460 mio. kroner.

Kapital- og likviditetsforhold

Egenkapital

Vestjysk Banks egenkapital udgør 3.092 mio. kroner pr. 30. juni 2020 mod 2.956 mio. kroner ultimo 2019. Udviklingen i egenka- pitalen siden ultimo 2019 er positivt påvirket af konsolidering via bankens overskud i 1. halvår 2020. Udviklingen i egenkapitalen siden primo 2019 fremgår af egenkapitalopgørelsen.

Efterstillet kapital

Den efterstillede kapital udgør 347 mio. kroner pr. 30. juni 2020 og kan fuldt ud indregnes i kapitalgrundlaget.

Kapitalgrundlag

Samlet set udgør kapitalgrundlaget 3.151 mio. kroner pr. 30. juni 2020. Sammenholdt med den samlede risikoeksponering på i alt 13.548 mio. kroner giver dette en kapitalprocent på 23,3. Ultimo 2019 var bankens kapitalprocent 21,1.

Kapitalkrav

Det tilstrækkelige kapitalgrundlag udgør pr. 30. juni 2020 i alt 1.422 mio. kroner, hvilket, sammenholdt med den samlede risiko- eksponering på 13.548 mio. kroner, giver et individuelt solvensbehov på 10,5%. Pr. 30. juni 2020 er kapitalbevaringsbufferen nu fuldt indfaset med 2,5 procentpoint og den kontracykliske buffer er som følge af Corona-krisen nedsat til 0%.

I det individuelle solvensbehov er afsat 50 mio. kroner, svarende til 0,37 procentpoint, til usikkerhed omkring den langsigtede påvirkning fra Corona-krisen. Beløbet er afsat til at håndtere den negative påvirkning, der vil være for kunder, der aktuelt ikke er nedskrevet på, men som forventes at få en forringet kreditkvalitet som en følge af Corona-krisens indvirkning.

Det samlede kapitalkrav er 13,0%, svarende til 1.761 mio. kroner.

Dermed har Vestjysk Bank en overdækning til det individuelle solvensbehov på 12,8 procentpoint, svarende til 1.729 mio. kroner, mens overdækningen til det samlede kapitalkrav er 10,3 procentpoint, svarende til 1.390 mio. kroner.

NEP-krav

NEP-tillægget er under indfasning i perioden frem til 1. juli 2023. Indfasningen er som følge af Corona-krisen blevet forskubbet.

NEP-tillægget opgøres årligt af Finanstilsynet og er fastsat til 6% af de risikovægtede aktiver. NEP-kravet lægger sig oven på kapitalkravet og er indfaset med 14,9% pr. 30. juni 2020. Bankens NEP-kapitalprocent svarer til kapitalprocenten og udgør 23,3% pr. 30 juni 2020. Overdækningen er herefter 8,4%, svarende til 1.136 mio. kroner. Tillægget forventes at have en effekt ved fuld indfasning i 2023 i niveauet 800 mio. kroner. Med udgangspunkt i den nuværende NEP-kapitalprocent på 23,3 opfylder banken pr. 30. juni 2020 de kommende kapitalkrav fuldt indfaset.

Se nedenstående oversigt over kapitalforhold:

12 Halvårsrapport

Kapitalforhold

mio. kr.

Ultimo juni 2020

Ultimo 2019

Egenkapital

3.092

2.956

Fradrag:

-8

-4

- forsigtig værdiansættelse

- sektoraktier

-196

-199

- udskudte skatteaktiver

-84

-84

Efterstillet kapital

347

347

Kapitalgrundlag

3.151

3.016

- Kreditrisiko

10.691

11.684

- Markedsrisiko

1.139

861

- Operationel risiko

1.718

1.771

Risikovægtede eksponeringer i alt

13.548

14.316

Egentlig kernekapitalprocent

19,6%

17,6%

Kernekapitalprocent

20,7%

18,6%

Kapitalprocent

23,3%

21,1%

NEP-kapitalprocent

23,3%

21,1%

Banken har opnået Finanstilsynets godkendelse og har derfor indregnet periodens resultat i kapitalgrundlaget for 1. halvår 2020. Kapitalgrundlaget er negativt påvirket af investeringer i aktier i sektorselskaber. Totalt er kapitalgrundlaget således forøget med 135 mio. kroner fra 31.12.2019 til 30.06.2020.

Likviditet

Vestjysk Banks likviditetsmæssige situation er fortsat god. Pr. 30. juni 2020 udgør bankens Liquidity Coverage Ratio (LCR) 195,8 procent set i forhold til kravet om en LCR på 100 procent.

Aktiekapitalen

Vestjysk Banks aktiekapital udgør 896 mio. kroner pr. 30. juni 2020. Aktiekapitalen er fordelt på 895.981.517 aktier á nominel 1 krone.

Vestjysk Bank har ca. 37.000 navnenoterede aktionærer. Bankens storaktionærer er:

Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

32,44%

AP Pension Livsforsikringsselskab

19,71%

Nykredit Realkredit A/S

13,97%

Bankens aktier er noteret i Nasdaq Nordics Mid Cap indeks.

Halvårsrapport 13

Ledelsesberetning

Regnskabsberetning

Finanstilsynets Tilsynsdiamant

Vestjysk Banks målsætning er at ligge inden for grænseværdierne for de fem pejlemærker, som Finanstilsynets Tilsynsdiamant fastlægger, og som alle pengeinstitutter som udgangspunkt bør ligge indenfor. Vestjysk Bank opfylder denne målsætning.

Vestjysk Banks værdier i forhold til de pågældende grænseværdier er angivet i tabellen herunder.

Tilsynsdiamanten

Finanstilsynets krav

Vestjysk Bank

Summen af store eksponeringer

< 175%

108,7%

Udlånsvækst

< 20%

-10,4%

Ejendomseksponering

< 25%

13,1%

Funding ratio

< 1

0,45

Likviditetspejlemærke

>100%

299,2%

Øvrige forhold

Forretningsplan 2020

I årsrapporten for 2019 blev bankens forretningsplan beskrevet. Forretningsplanen for 2020 bygger på at fastholde og udvikle en stærk Vestjysk Bank. Forretningsplanen for 2020 bygger videre på forretningsplanen for 2019 med fortsat fokus på indtjenin- gen gennem indgåelse af forretninger med både bestående og nye kunder i bankens naturlige markedsområde, yderligere for- bedring af bankens kreditkvalitet samt fortsættelse af den tætte omkostningsstyring for at fastholde bankens konkurrencekraft.

Corona-krisens foreløbige betydning for banken

På linje med resten af det danske samfund har banken været påvirket af myndighedernes nedlukning af landet fra den 12. marts 2020. En meget stor del af bankens medarbejdere har arbejdet hjemmefra og bankens filialer har været lukket for fysisk adgang for kunder frem til den 27. april 2020. Banken har i perioden kunnet opretholde sine aktiviteter på fornuftig vis og der har i perioden været normal aktivitet blandt bankens kunder.

For erhvervskunderne har bankens rådgivere flere gange været i pro-aktiv kontakt med samtlige kunder og individuelt aftalt, hvorledes banken kan hjælpe kunderne gennem Corona-krisen og yde rådgivning i brugen af de hjælpepakker, som regeringen og folketinget har stillet til rådighed. Der har til dato ikke været en betydende direkte effekt på bankens udlån eller nedskrivninger.

På privatkundesiden har banken stillet diverse lånefaciliteter i form af ydelsesoverspring, midlertidige overtræk og øgede kreditter til rådighed for de kunder, der umiddelbart blev ramt af nedlukningen. Effekten har indtil nu ligeledes været af begrænset omfang.

Banken er i denne situation positivt påvirket af branchefordelingen af bankens udlån. Hovedparten af bankens udlån ligger i brancher, der ikke er særligt hårdt påvirket af Corona-krisen. Især hoteller, restauranter, transport og detailhandel er ramt og disse brancher udgør omkring 10% af bankens samlede udlån.

Bankens to største brancher, landbrug og fast ejendom er foreløbig begrænset påvirket af Corona-krisen. Aktuelt er mælkepro- ducenterne gået fri af virkningerne fra Corona-krisen. Derimod er prisen på svinekød faldet gennem perioden, men er fortsat på et tilfredsstillende niveau. De relativt høje priser på svinekød i første halvår, har betydet afvikling af svineproducenternes gæld i banken og en del af disse kunder er nedskrivningskunder. Derfor har der været tilbageførsler af nedskrivninger indenfor denne branche i 1. halvår 2020. Forventningen er, at denne udvikling vil fortsætte, men skulle prisniveauet falde yderligere kan dette have en negativ effekt på banken. Der er fortsat risikofaktorer for erhvervet i form af risiko for afrikansk svinepest i Tyskland og/eller i Danmark samt en eventuel negativ effekt fra Brexit.

14 Halvårsrapport

Banken vurderer at risikoen for et Brexit uden en handelsaftale mellem Storbritannien og Danmark også kan påvirke fiskeribran- chen.

For fast ejendom er der indtil videre en effekt fra erhvervslejemål, hvor huslejen er aftalt udskudt. Alt efter længden og dybden af krisen, kan effekten øges. For privat boligudlejning har der endnu ikke været nogen effekt og dette billede forventes ikke at blive væsentligt ændret.

Kunderne i privatsegmentet har det generelt godt og står stærkt rustet til at modstå virkningerne af Corona-krisen. Forventningen på længere sigt er et stigende nedskrivningsbehov, men samlet set på et håndterbart niveau.

Det vurderes, at de nuværende nedskrivninger på 200 mio. kroner til økonomisk usikkerhed i forbindelse med Corona-krisen og usikkerhed om Brexit samt de 50 mio. kroner som kapitalreservation i det individuelle solvensbehov, vil være tilstrækkelige til at håndtere det aktuelle risikobillede. Forudsigelser om de fremtidige konsekvenser af Corona-krisen er behæftet med stor usik- kerhed. Især vil de beskrevne potentielle risici for svineproducenterne kunne forøge det samlede nedskrivningsbehov.

Forventninger til 2020

På baggrund af de foreløbige konsekvenser af Corona-situationen udsendte Vestjysk Bank den 13. maj 2020 en ny forventning til resultatet efter skat for 2020. På dette tidspunkt forventede banken et resultat efter skat i størrelsesordenen 160 til 240 mio. kroner.

I 2. kvartal af 2020 har de finansielle markeder udviklet sig positivt og dette har betydet, at resultatet fra bankens egenbeholdning har haft en positiv udvikling i perioden. Ligeledes er den positive udvikling i bankens nedskrivninger på især landbrugskunder fortsat gennem 2. kvartal af 2020, med baggrund i fortsat gunstige afregningspriser på landbrugsvarer.

Pr. 14. juli 2020 udsendte banken en selskabsmeddelelse med opjustering og præcisering af årets resultat efter skat, og forventer således fortsat et resultat efter skat i størrelsesordenen 200 til 260 mio. kr. for hele 2020.

Finanskalender for 2020

18. november

Kvartalsrapport for 1.- 3. kvartal

Halvårsrapport 15

Ledelsesberetning

Regnskabsberetning

Alternative resultatmål

Banken anvender en række alternative resultatmål. Disse finansielle mål anvendes, hvor det giver større informationsværdi om eksempelvis bankens indtjening, eller hvor begrebet er en fællesbetegnelse for flere poster. Banken er opmærksom på behovet for, at opgørelserne anvendes konsistent og med sammenligningstal.

Nedenfor er definition af de anvendte resultatmål.

Basisindtægter

Summen af Netto rente- og gebyrindtægter, Udbytte af aktier

m.v., Kursreguleringer og Andre driftsindtægter.

Driftsudgifter og driftsafskrivninger

Summen af Udgifter til personale og administration, Af- og

nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver samt An-

dre driftsudgifter.

Basisresultat før nedskrivninger

Resultat før skat tillagt Nedskrivninger på udlån og tilgodeha-

vender m.v.

Forretningsomfang inkl. depoter

Summen af Udlån, Garantier, Indlån inkl. pulje og Kunde de-

poter.

16 Halvårsrapport

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2020 for Vestjysk Bank A/S.

Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsregnskabet efter vores opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regn- skabsperioden 1. januar til 30. juni 2020.

Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af.

Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten, men bankens eksterne revision har foretaget verifikation af over- skuddet omfattende arbejdshandlinger, som svarer til kravene for et review, og dermed påset, at betingelserne for løbende indregning af periodens overskud i den egentlige kernekapital er opfyldt.

Lemvig, 19. august 2020

Direktionen

……………………………………………

…………………………………………

Jan Ulsø Madsen

Michael Nelander Petersen

adm. bankdirektør

bankdirektør

Bestyrelsen

………………………………………..

…………………………………………

…………………………………………

Kim Duus

Lars Holst

Bent Simonsen

bestyrelsesformand

næstformand for bestyrelsen

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bolette van Ingen Bro

Claus Jensen

Karina Boldsen

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Nicolai Hansen

Jacob Møllgaard

Martin Sand Thomsen

…………………………………………

Mette Holmegaard Nielsen

Halvårsrapport 17

Halvårsregnskab

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Note

1/1 - 30/6

1/1 - 30/6

2. kvartal

2. kvartal

1/1 - 31/12

2020

2019

2020

2019

2019

tkr.

tkr.

tkr.

tkr.

tkr.

Resultatopgørelse

2

Renteindtægter

245.943

276.071

123.286

138.552

554.382

2a

Negative renteindtægter

4.313

2.493

1.957

1.593

6.781

3

Renteudgifter

15.259

22.142

7.387

10.173

40.797

3a

Negative renteudgifter

14.298

874

9.099

528

3.393

Netto renteindtægter

240.669

252.310

123.041

127.314

510.197

Udbytte af aktier m.v.

8.691

23.210

8.468

22.977

29.017

4

Gebyrer og provisionsindtægter

176.052

172.637

84.065

89.425

363.594

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter

15.268

16.879

7.705

8.710

34.520

Netto rente- og gebyrindtægter

410.144

431.278

207.869

231.006

868.288

5

Kursreguleringer

14.338

19.469

18.359

-335

184.939

Andre driftsindtægter

235

2.147

37

1.637

2.433

6

Udgifter til personale og administration

241.041

235.539

117.946

115.099

477.417

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle ak-

5.365

4.292

2.681

2.132

29.547

tiver

Andre driftsudgifter

1.283

798

626

404

1.569

7

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.

23.633

37.377

11.740

15.632

64.425

Resultat før skat

153.395

174.888

93.272

99.041

482.702

10

Skat

10.960

11.750

7.924

7.855

4.957

Resultat

142.435

163.138

85.348

91.186

477.745

Totalindkomstopgørelse

Resultat

163.138

85.348

91.186

477.745

142.435

Anden totalindkomst:

Værdiændringer domicilejendomme

0

0

0

-16.955

0

Værdiændringer pensionsforpligtelser

0

0

0

-801

0

Anden totalindkomst efter skat

0

0

0

0

-17.756

Totalindkomst i alt

142.435

163.138

85.348

91.186

459.989

18 Halvårsrapport

Halvårsregnskab

Balance

Note

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

Aktiver

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

404.752

383.948

395.706

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

523.302

771.409

775.266

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

9.507.294

10.613.465

10.220.920

Obligationer til dagsværdi

5.293.131

3.465.768

4.268.252

Aktier m.v.

514.431

588.922

502.314

Aktiver tilknyttet puljeordninger

4.962.217

4.980.260

5.232.977

11

Immaterielle aktiver

0

230

17

12

Domicilejendomme

274.943

300.284

261.684

Grunde og bygninger, i alt

274.943

300.284

261.684

Øvrige materielle aktiver

3.722

4.629

4.831

Udskudte skatteaktiver

98.000

75.000

98.000

Aktiver i midlertidig besiddelse

963

0

0

13

Andre aktiver

269.594

384.505

415.928

Periodeafgrænsningsposter

18.978

23.595

16.004

Aktiver i alt

21.871.327

21.592.015

22.191.899

Halvårsrapport 19

Halvårsregnskab

Balance

Note

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

Passiver

Gæld

114.492

42.169

13.001

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

Indlån og anden gæld

12.681.455

12.819.587

13.042.817

Indlån i puljeordninger

4.962.217

4.980.260

5.232.977

Aktuelle skatteforpligtelser

8.565

8.787

3.715

14

Andre passiver

576.646

524.848

495.429

Periodeafgrænsningsposter

8

57

18

Gæld i alt

18.343.383

18.375.708

18.787.957

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser

15.265

15.287

15.532

8

Hensættelser til tab på garantier

18.896

28.721

25.762

8

Andre hensatte forpligtelser

54.245

56.868

59.466

Hensatte forpligtelser i alt

88.406

100.876

100.760

15

Efterstillede kapitalindskud

347.488

372.919

347.015

Egenkapital

16

Aktiekapital

895.982

895.982

895.982

Opskrivningshenlæggelser

47.449

64.404

47.449

Vedtægtsmæssige reserver

551.600

551.600

551.600

Overført overskud

1.442.019

1.000.526

1.306.136

Aktionærernes egenkapital i alt

2.937.050

2.512.512

2.801.167

Indehavere af hybrid kernekapital

155.000

230.000

155.000

Egenkapital i alt

3.092.050

2.742.512

2.956.167

Passiver i alt

21.871.327

21.592.015

22.191.899

20 Halvårsrapport

Halvårsregnskab

Egenkapitalopgørelse

Aktie

Opskriv-

Vedtægts-

Overført

Aktionæ-

Indehavere

Egenkapital

kapital

nings

mæssige

overskud

rernes

af hybrid

i alt

henlæggelse

reserver

egenkapital

kernekapi-

i alt

tal *)

tkr.

tkr.

tkr.

tkr.

tkr.

tkr.

tkr.

Egenkapital 1. januar 2020

895.982

47.449

551.600

1.306.136

2.801.167

155.000

2.956.167

Periodens resultat

135.883

135.883

6.552

142.435

Totalindkomst i alt

0

0

0

135.883

135.883

6.552

142.435

Renter betalt på hybrid kapital

-6.552

-6.552

Tilgang ved salg af egne aktier

29.527

29.527

29.527

Afgang ved køb af egne aktier

-29.527

-29.527

-29.527

Egenkapital 30. juni 2020

895.982

47.449

551.600

1.442.019

2.937.050

155.000

3.092.050

Egenkapital 1. januar 2019

895.982

64.563

551.600

846.678

2.358.823

230.000

2.588.823

Periodens resultat

153.048

153.048

10.090

163.138

Totalindkomst i alt

0

0

0

153.048

153.048

10.090

163.138

Rente betalt på hybrid kernekapi-

tal

-10.090

-10.090

Skat af renter på hybrid kapital

641

641

641

Tilgang ved salg af egne aktier

98.787

98.787

98.787

Afgang ved køb af egne aktier

-98.787

-98.787

-98.787

Overført til overført overskud

-159

159

0

0

Egenkapital 30. juni 2019

895.982

64.404

551.600

1.000.526

2.512.512

230.000

2.742.512

Egenkapital 1. januar 2019

895.982

64.563

551.600

846.678

2.358.823

230.000

2.588.823

Årets resultat

459.206

459.206

18.539

477.745

Anden totalindkomst efter skat

-16.955

-801

-17.756

-17.756

Totalindkomst i alt

0

-16.955

0

458.405

441.450

18.539

459.989

Indfrielse af hybrid kernekapital

-75.000

-75.000

Renter betalt på hybrid kapital

-18.539

-18.539

Skat af renter på hybrid kapital

894

894

894

Tilgang ved salg af egne aktier

131.720

131.720

131.720

Afgang ved køb af egne aktier

-131.720

-131.720

-131.720

Overført til overført overskud

-159

159

0

0

Egenkapital 31. december 2019

895.982

47.449

551.600

1.306.136

2.801.167

155.000

2.956.167

*) Indehavere af hybrid kernekapital:

Den hybride kernekapital har uendelig løbetid og Vestjysk Bank kan til enhver tid frit vælge at undlade at betale renter og ho- vedstol, hvorfor den regnskabsmæssigt behandles som egenkapital.

Den hybride kernekapital opfylder betingelserne i CRR/CRD IV.

Hybrid kernekapital 155 mio. kroner

Der er mulighed for førtidsindfrielse efter Finanstilsynets godkendelse den 16.08.2022. Kapitalen forrentes med 8,50% indtil 16.08.2022, hvorefter kapitalen forrentes med en variabel rente svarende til CIBOR6-satsen med tillæg af et kreditspænd. Hvis Vestjysk Banks egentlige kernekapitalprocent kommer under 5,125%, vil lånet blive nedskrevet.

Halvårsrapport 21

Halvårsregnskab

Noter

 • Regnskabspraksis
 • Renteindtægter

2a Negative renteindtægter

 • Renteudgifter

3a Negative renteudgifter

 • Gebyrer og provisionsindtægter
 • Kursreguleringer
 • Udgifter til personale og administration
 • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.
 • Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kredittilsagn
  9 Tilgodehavender med standset renteberegning
  10 Skat
  11 Immaterielle aktiver
  12 Domicilejendomme
  13 Andre aktiver
  14 Andre passiver
  15 Efterstillede kapitalindskud
  16 Aktiekapital
  17 Kapital
  18 Eventualaktiver
  19 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
  20 Regnskabsmæssig sikring
  21 Dagsværdi af finansielle aktiver og forpligtelser
  22 Risikoforhold og risikostyring
  23 Udlån og garantidebitorer opdelt på sektorer og brancher (netto)
  24 Udlån m.v. fordelt på ratingklasser, brancher og IFRS9-stadier
  25 Maksimal krediteksponering
  26 Renterisiko
  27 Valutarisiko
  28 Aktierisiko
  29 Likviditetsrisiko
  30 Øvrige risici
  31 Verserende retssager
  32 Hoved- og nøgletal

22 Halvårsrapport

Halvårsregnskab

Noter

Note

 • Regnskabspraksis
  Halvårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2020 for Vestjysk Bank er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fonds- mæglerselskaber m.fl.
  Regnskabspraksis er bortset fra nedenstående ændringer uændret i forhold til årsrapporten for 2019, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.
  Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger efter en forventningsbaseret model, dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser, jf. nærmere redegørelse i Årsrapport 2019. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer som forsvarlige, men som i sagens natur er usikre.
  Bankens væsentligste risici og de eksterne forhold, som kan påvirke banken, er mere udførligt beskrevet i Årsrapport 2019.

Ændret opstilling af resultatopgørelsen

Negative renteindtægter og negative renteudgifter har i årsregnskabet for 2019 været præsenteret under henholdsvis renteindtægter og renteudgifter i noterne til regnskabet. Med virkning fra 2020 præsenteres negative renteindtægter og negative renteudgifter særskilt i noterne til regnskabet og resultatopgørelsen. Ændringen i præsentationen har ikke resultatmæssig effekt.

Ændret regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter

Finanstilsynets ændringsbekendtgørelse af 3. december 2018 trådte i kraft for regnskabsperioden, der begyndte 1. januar 2020.

Ændringsbekendtgørelsen introducerer nye leasingregler, som i forhold til de hidtil gældende regler indebærer, at den regnskabsmæssige behandling hos leasingtager, ikke længere kræver en sondring mellem finansiel leasing og opera- tionel leasing. Alle leasingkontrakter skal indregnes hos leasingtager i form af et leasingaktiv, der repræsenterer vær- dien af brugsretten. Ved første indregning måles aktivet til nutidsværdien af leasingforpligtelsen inkl. omkostninger og eventuelle forudbetalinger. Samtidig indregnes nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger som en forpligtelse. Und- taget fra kravet om indregning af et leasingaktiv er aktiver leaset på kontrakter af kort varighed og leasede aktiver med lav værdi.

Regel- og praksisændringen har medført, at bankens materielle aktiver og gældsforpligtelser primo 2020 er forøget med 15,7 mio. kroner. Heraf vedrører forøgelsen på 15,3 mio. kroner bankens domicilejendomme.

Resultateffekten af regel- og praksisændringen er ubetydelig, idet banken kun har få lejekontrakter.

Halvårsrapport 23

Halvårsregnskab

Noter

Note

1/1 - 30/6 2020

1/1 - 30/6 2019

1/1 - 31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

2

Renteindtægter

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

44

23

43

Udlån og andre tilgodehavender

239.458

270.474

543.366

Obligationer

6.246

5.883

9.023

Afledte finansielle instrumenter

195

-309

1.950

I alt

245.943

276.071

554.382

2a

Negative renteindtægter

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

1.314

951

2.426

Obligationer

2.999

1.542

4.355

I alt

4.313

2.493

6.781

3

Renteudgifter

5.071

9.117

16.086

Indlån og anden gæld

Efterstillede kapitalindskud

10.076

13.008

24.327

Øvrige renteudgifter

112

17

384

I alt

15.259

22.142

40.797

3a

Negative renteudgifter

Kreditinstitutter og centralbanker

147

0

0

Indlån og anden gæld

14.151

874

3.393

I alt

14.298

874

3.393

4

Gebyrer og provisionsindtægter

Værdipapirhandler og depoter

41.898

38.664

83.175

Betalingsformidling

24.801

24.355

50.245

Lånesagsgebyr

20.227

21.672

58.671

Garantiprovision

27.598

25.385

53.164

Øvrige gebyrer og provisioner

61.528

62.561

118.339

I alt

176.052

172.637

363.594

5

Kursreguleringer

Obligationer

2.344

5.776

5.046

Aktier m.v.

5.541

727

162.604

Valuta

5.590

6.562

13.586

Valuta- rente- aktie- råvare- og andre kontrakter samt

1.515

6.558

4.927

afledte finansielle instrumenter

Aktiver tilknyttet puljeordninger

-434.595

371.286

581.559

Indlån i puljeordninger

434.595

-371.286

-581.559

Øvrige aktiver

-652

-154

-1.224

I alt

14.338

19.469

184.939

24 Halvårsrapport

Note

1/1 - 30/6 2020

1/1 - 30/6 2019

1/1 - 31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

6

Udgifter til personale og administration

Personaleudgifter:

Lønninger

113.703

108.865

220.307

Pensioner

13.712

12.994

26.670

Lønsumsafgift

19.266

17.881

35.894

Øvrige udgifter til social sikring

790

451

2.583

I alt

147.471

140.191

285.454

Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede medarbejdere

393,9

371,7

377,9

Øvrige administrationsudgifter:

IT-udgifter

67.834

59.868

124.853

Husleje, lys og varme m.v.

4.357

5.548

11.365

Porto, telefon m.v.

764

1.270

2.136

Øvrige administrationsudgifter

20.615

28.662

53.609

I alt

93.570

95.348

191.963

I alt

241.041

235.539

477.417

I personaleudgifter indgår vederlag til bestyrelse og

direktion med følgende beløb:

Bestyrelse

Fast vederlag

1.322

1.021

2.036

Direktion:

3.230

6.457

Fast løn

3.274

Pension

163

161

322

I alt

3.437

3.391

6.779

Værdi af fri bil, telefon m.v.

142

149

302

Der er ikke indgået aftaler om bonusordninger, incitamentsprogrammer eller lignende aflønningsordninger.

Banken er fritaget for enhver pensionsforpligtelse med hensyn til direktionens fratrædelse, det være sig på grund af

alder, sygdom, invaliditet eller nogen anden årsag.

7

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.

Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender ind-

regnet i resultatopgørelsen

Nye nedskrivninger vedr. nye og forøgede eksponerin-

368.051

302.674

400.647

ger

Tilbageførte nedskrivninger vedr. indfriede og ned-

-324.946

-267.020

-339.743

bragte eksponeringer

Tabt, ikke tidligere nedskrevet/hensat

1.274

2.236

10.545

Indgået på tidligere afskrevne fordringer

-8.660

-6.799

-12.834

I alt

35.719

31.091

58.615

Hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kredit-

tilsagn indregnet i resultatopgørelsen

Nye hensættelser

29.582

35.135

49.167

Tilbageførte hensættelser

-41.668

-28.849

-43.357

I alt

-12.086

6.286

5.810

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. i alt

23.633

37.377

64.425

Renteindtægter på nedskrevne udlån er modregnet i

nedskrivninger med

25.083

33.950

58.463

Halvårsrapport 25

Halvårsregnskab

Noter

Note

1/1 - 30/6 2020

1/1 - 30/6 2019

1/1 - 31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

8

Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender

samt hensættelser til tab på garantier og uudnyt-

tede kredittilsagn

Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender

m.v.

Stadie 1 (fravær af betydelig stigning i kreditrisiko)

Nedskrivninger primo

45.111

29.938

29.938

Nye nedskrivninger vedr. nye og forøgede eksponerin-

ger

8.020

4.200

15.178

Tilbageførte nedskrivninger vedr. indfriede og ned-

bragte eksponeringer

-76.723

-29.381

-48.166

Primonedskrivninger overført fra stadie 1

-7.651

-4.755

-4.943

Primonedskrivninger overført fra stadie 2, netto

28.740

24.006

23.758

Primonedskrivninger overført fra stadie 3, netto

27.807

1.119

19.055

Nedskrivninger som følge af ændring i kreditrisiko

8.247

9.508

10.291

Nedskrivninger ultimo

33.551

34.635

45.111

Stadie 2 (betydelig stigning i kreditrisiko)

Nedskrivninger primo

75.845

91.895

91.895

Nye nedskrivninger vedr. nye og forøgede eksponerin-

ger

8.038

8.618

11.033

Tilbageførte nedskrivninger vedr. indfriede og ned-

-67.574

-37.127

-67.431

bragte eksponeringer

Primonedskrivninger overført fra stadie 1, netto

6.461

4.413

4.241

Primonedskrivninger overført fra stadie 2

-30.372

-28.089

-28.602

Primonedskrivninger overført fra stadie 3, netto

45.570

18.390

35.502

Nedskrivninger som følge af ændring i kreditrisiko

24.863

29.336

29.207

Nedskrivninger ultimo

62.831

87.436

75.845

Stadie 3 (kreditforringet)

Nedskrivninger primo

2.198.643

2.445.023

2.445.023

Nye nedskrivninger vedr. nye og forøgede eksponerin-

128.961

29.001

38.309

ger

Tilbageførte nedskrivninger vedr. indfriede og ned-

bragte eksponeringer

-336.109

-280.873

-353.102

Primonedskrivninger overført fra stadie 1, netto

1.190

342

702

Primonedskrivninger overført fra stadie 2, netto

1.632

4.083

4.844

Primonedskrivninger overført fra stadie 3

-73.376

-19.509

-54.557

Nedskrivninger som følge af ændring i kreditrisiko

346.562

297.858

418.441

Tidligere nedskrevet nu endelig tabt

-166.580

-179.062

-359.480

Andre bevægelser

25.083

33.950

58.463

Nedskrivninger ultimo

2.126.006

2.330.813

2.198.643

Udlån, der var kreditforringet ved første indregning

Nedskrivninger primo (overtagne nedskrivninger)

52.246

47.972

47.972

Nye nedskrivninger vedr. nye og forøgede eksponerin-

149

ger

4.837

8.627

Tilbageførte nedskrivninger vedr. indfriede og ned-

-1.329

-324

-1.483

bragte eksponeringer

-12.567

Tidligere nedskrevet nu endelig tabt

-2.870

-2.870

Nedskrivninger ultimo

38.499

49.615

52.246

26 Halvårsrapport

Note

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

8

Hensættelser til tab på garantier

Hensættelser primo

25.762

32.814

32.814

Nye hensættelser vedr. nye og forøgede eksponeringer

181

1.230

2.220

Tilbageførte hensættelser vedr. indfriede og nedbragte

-8.212

-7.335

-14.247

eksponeringer

Hensættelser som følge af ændring i kreditrisiko

1.165

2.012

4.975

Hensættelser ultimo

18.896

28.721

25.762

Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og an-

2.279.783

2.531.220

2.397.607

dre tilgodehavender samt hensættelser til tab på ga-

rantier

14,6%

15,1%

14,5%

Akkumuleret nedskrivningsprocent

Hensættelser til tab på uudnyttede kredittilsagn

Hensættelser primo

59.466

46.604

46.604

Nye hensættelser vedr. nye og forøgede eksponeringer

2.359

1.667

11.615

Tilbageførte hensættelser vedr. indfriede og nedbragte

eksponeringer

-35.317

-22.500

-30.178

Hensættelser som følge af ændring i kreditrisiko

27.737

31.213

31.425

Tidligere nedskrevet nu endelig tabt

0

-116

0

Hensættelser ultimo

54.245

56.868

59.466

9

Tilgodehavender med standset renteberegning

Tilgodehavender med standset renteberegning udgør

ultimo

1.000.884

1.006.354

966.895

I alt nedskrevet herpå

826.074

860.507

743.191

Tilgodehavender med standset renteberegning i pro-

cent af udlån før nedskrivninger

8,5%

7,7%

7,7%

10

Skat

Aktuel skat

10.960

11.750

26.803

Udskudt skat

0

0

-23.000

Efterregulering af tidligere års beregnet skat

0

0

1.154

I alt

10.960

11.750

4.957

Gældende selskabsskattesats

22,0%

22,0%

22,0%

Anvendt underskud fra tidligere år

-11,3%

-10,1%

-7,6%

Skattefri kursregulering

-1,2%

0,4%

-7,0%

Aktiveret udskudt skat

0,0%

0,0%

-4,8%

Anden regulering

-2,4%

-5,6%

-1,8%

Efterregulering af tidligere års skat

0,0%

0,0%

0,2%

Effektiv skattesats

7,1%

6,7%

1,0%

Halvårsrapport 27

Halvårsregnskab

Noter

Note

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

11

Immaterielle aktiver

Kunderelationer

Samlet anskaffelsespris primo

14.964

14.964

14.964

Samlet anskaffelsespris ultimo

14.964

14.964

14.964

Af- og nedskrivninger primo

14.964

14.964

14.964

Periodens af- og nedskrivninger

0

0

0

Af- og nedskrivninger ultimo

14.964

14.964

14.964

Regnskabsmæssig værdi ultimo

0

0

0

Øvrige immaterielle aktiver

Samlet anskaffelsespris primo

1.416

1.416

1.416

Samlet anskaffelsespris ultimo

1.416

1.416

1.416

Af- og nedskrivninger primo

1.399

950

950

Periodens af- og nedskrivninger

17

236

449

Af- og nedskrivninger ultimo

1.416

1.186

1.399

Regnskabsmæssig værdi ultimo

0

230

17

I alt

0

230

17

12

Domicilejendomme

Omvurderet værdi primo

261.684

310.381

310.381

Tilgang

1.496

0

1.483

Afgang

0

7.489

7.488

Afskrivninger

2.105

2.608

4.971

Værdiændringer indregnet i anden totalindkomst

0

0

-16.955

Værdiændringer indregnet i resultatopgørelsen

0

0

-20.766

Omvurderet værdi ultimo

261.075

300.284

261.684

Eksterne eksperter har været involveret i målingen af de væsentligste domicilejendomme

Leasede domicilejendomme

Primo

0

0

0

Effekt ved overgang primo

15.316

0

0

Reguleret balance primo

15.316

0

0

Afskrivninger

1.448

0

0

Ultimo

13.868

0

0

I alt

274.943

300.284

261.684

13

Andre aktiver

Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter

19.655

23.902

13.801

Tilgodehavende renter og provisioner

76.553

69.623

104.750

Kapitalindskud i BEC

143.595

242.278

242.278

Øvrige aktiver

29.791

48.702

55.099

I alt

269.594

384.505

415.928

14

Andre passiver

Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumen-

20.275

22.464

15.852

ter

Forskellige kreditorer

481.967

455.482

447.057

Skyldige renter og provisioner

31.524

31.588

15.751

Leasingforpligtelser

14.280

0

0

Øvrige passiver

28.600

15.314

16.769

I alt

576.646

524.848

495.429

28 Halvårsrapport

Note

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

15

Efterstillede kapitalindskud

Supplerende kapital

347.488

372.919

347.015

Nominelt 225 mio. DKK forfalder 16.08.2027 med mulighed for førtidsindfrielse den 16.08.2022 efter Finanstilsynets godkendelse. Kapitalen forrentes med fast 6,50% indtil den 16.08.2022. Kapitalen forrentes herefter med variabel rente svarende til CIBOR6-satsen med tillæg at et kreditspænd. Kapitalen opfylder betingelserne til supplerende kapital i CRR/CRD IV.

Nominelt 125 mio. DKK forfalder 28.08.2029 med mulighed for førtidsindfrielse den 28.08.2024 efter Finanstilsynets godkendelse. Kapitalen forrentes med fast 3,75% indtil den 28.08.2024. Kapitalen forrentes herefter med variabel rente svarende til CIBOR6-satsen med tillæg at et kreditspænd. Kapitalen opfylder betingelserne til supplerende kapital i CRR/CRD IV.

I alt

347.488

372.919

347.015

Udgiftsført under Renteudgifter/Efterstillede kapitalind-

skud:

Renteudgift

9.603

12.671

23.539

Omkostninger ved optagelse (periodiserede)

473

337

788

I alt

10.076

13.008

24.327

Efterstillede kapitalindskud, der kan indregnes i kapital-

grundlaget

347.488

318.127

347.015

16

Aktiekapital

Aktiekapital

895.982

895.982

895.982

Antal aktier (stk. á kroner 1)

895.981.517

895.981.517

895.981.517

Antal egne aktier primo

Antal egne aktier i 1.000 stk.

173

173

173

Pålydende værdi i 1.000 kroner

173

173

173

% af aktiekapitalen

0,0%

0,0%

0,0%

Tilgang

Køb egne aktier i 1.000 stk.

9.502

28.948

38.103

Pålydende værdi i 1.000 kroner

9.502

28.948

38.103

% af aktiekapitalen

1,1%

3,2%

4,3%

Samlet købspris i 1.000 kroner

29.527

98.787

131.720

Afgang

Salg egne aktier i 1.000 stk.

9.502

28.948

38.103

Pålydende værdi i 1.000 kroner

9.502

28.948

38.103

% af aktiekapitalen

1,1%

3,2%

4,3%

Samlet salgspris i 1.000 kroner

29.527

98.787

131.720

Antal egne aktier ultimo

Antal egne aktier i 1.000 stk.

173

173

173

Pålydende værdi i 1.000 kroner

173

173

173

% af aktiekapitalen

0,0%

0,0%

0,0%

Egne aktier er formidlet købt og solgt via fondsbørsen som led i Vestjysk Banks almindelige bankforretninger med kunder. Banken er ikke direkte modpart i disse handler.

Vestjysk Bank har en konstant beholdning af egne aktier.

Halvårsrapport 29

Halvårsregnskab

Noter

Note

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

17

Kapital

Aktionærernes egenkapital i alt

2.937.050

2.512.512

2.801.167

Resultat for perioden ikke indregnet

-

-153.048

-

Immaterielle aktiver

0

-230

-17

Forsigtig værdiansættelse

-8.069

-3.558

-4.343

Kapitalandele i enheder i den finansielle sektor

-196.594

-201.477

-199.573

Udskudte skatteaktiver

-83.707

-57.201

-83.707

Egentlig kernekapital

2.648.680

2.096.998

2.513.527

Hybrid kernekapital

155.000

230.000

155.000

Kernekapital

2.803.680

2.326.998

2.668.527

Supplerende kapital

347.488

318.127

347.015

Kapitalgrundlag

3.151.168

2.645.125

3.015.542

- Kreditrisiko

10.691.603

11.942.179

11.683.860

- Markedsrisiko

1.139.034

536.486

861.156

- Operationel risiko

1.718.740

1.771.322

1.771.322

Den samlede risikoeksponering

13.548.077

14.249.987

14.316.337

Egentlig kernekapitalprocent

19,6%

14,7%

17,6%

Kernekapitalprocent

20,7%

16,3%

18,6%

Kapitalprocent

23,3%

18,6%

21,1%

NEP-kapital

Kapitalgrundlag

3.151.168

2.645.125

3.015.542

NEP-kapital

0

54.792

0

NEP-kapitalgrundlag

3.151.168

2.699.917

3.015.542

NEP-kapitalprocent

23,3%

18,9%

21,1%

18

Eventualaktiver

Udskudt skatteaktiv ved en selskabsskatteprocent på

22%

459.987

529.653

480.480

Skatteaktivet vedrører hovedsageligt fremførselsberettiget skattemæssigt underskud.

Det er bankens vurdering, at der for nuværende ikke er grundlag for en aktivering af hele skatteaktivet, hvorfor det udskudte skatteaktiv delvist er indregnet med 98 mio. kroner i halvårsrapporten 2020.

Det tilbageværende udskudte skatteaktiv behandles regnskabsmæssigt som et eventualaktiv uden indregning i bankens balance.

30 Halvårsrapport

Note

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

19

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Garantier

Finansgarantier

569.452

556.114

741.057

Tabsgarantier for realkreditudlån

2.122.370

2.115.320

2.172.001

Øvrige eventualforpligtelser

1.138.180

934.255

1.052.605

I alt

3.830.002

3.605.689

3.965.663

Øvrige eventualforpligtelser består bl.a. af arbejdsgaran-

tier, udleveringsgarantier samt indeståelser over for Ga-

rantiformuen m.v.

Andre forpligtende aftaler

117.824

135.070

144.799

Uigenkaldelige kredittilsagn

Øvrige forpligtelser

0

17.875

12.554

I alt

117.824

152.945

157.353

Afgivne sikkerhedsstillelser

Kreditinstitutter:

Marginkonti stillet til sikkerhed i relation til finansielle in-

15.449

19.854

14.391

strumenter

Deponeret overfor Vækstfonden

406

455

455

Obligationer:

Pantsat til sikkerhed for trækningsret hos Danmarks Nati-

onalbank

Samlet nominel værdi

1.233.882

1.123.497

942.470

Samlet kursværdi

1.239.592

1.132.278

948.682

20

Regnskabsmæssig sikring

Til afdækning af renterisiko er følgende sikret (dags-

værdisikring):

151.325

Obligationer

0

0

Afdækket med renteswap:

150.000

Syntetisk hovedstol

0

0

Dagsværdi

0

-674

0

Udlån til amortiseret kostpris

35.676

66.135

57.962

Afdækket med renteswap, udløb 2021:

Syntetisk hovedstol

34.567

63.523

56.178

Dagsværdi

-1.109

-2.612

-1.784

Samlet dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter

613

1.037

1.357

Samlet dagsværdiregulering af de sikrede poster

-613

-1.561

-1.357

Indregnet i resultatopgørelsen

0

-524

0

Halvårsrapport 31

Halvårsregnskab

Noter

Note

21 Dagsværdi af finansielle aktiver og forpligtelser

Finansielle aktiver og forpligtelser måles i balancen til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Dagsværdi er den pris, der vil blive modtaget ved salg af et aktiv eller som skal betales for at overdrage en forpligtelse ved en normal transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet i det primære marked, eller i dets fravær, det mest fordelagtige marked, som Vestjysk Bank har adgang til på dette tidspunkt.

Ved opgørelse af dagsværdi anvendes værdiansættelseskategorier bestående af tre niveauer: Niveau 1: Noterede priser i et aktivt marked for identiske aktiver eller forpligtelser.

Niveau 2: Værdiansættelsesmodel primært baseret på observerbare markedsdata.

Niveau 3: Værdiansættelsesmodel, der i væsentligt omfang baseres på ikke-observerbare markedsdata.

Aktier, obligationer, aktiver i puljeordninger og afledte finansielle instrumenter er i regnskabet målt til dagsværdi såle- des, at indregnede værdier svarer til dagsværdier.

For noterede aktier og obligationer fastsættes dagsværdien som den officielt noterede kurs på balancedagen. For unoterede aktier i form af aktier i sektorejede selskaber, hvor der sker omfordeling af aktierne, anses omfordelingen for at udgøre det primære marked for aktierne. Dagsværdien fastsættes til omfordelingskursen og aktierne indgår som niveau 2-input (observerbare priser). For øvrige unoterede aktier i sektorejede selskaber, hvor observerbare input ikke umiddelbart er tilgængelige, er værdiansættelsen forbundet med skøn, hvori indgår oplysninger fra selskabernes regn- skaber, erfaringer fra handler med aktier i de pågældende selskaber samt input fra kvalificeret ekstern part. En ændring på 10 procent af den opgjorte markedsværdi på sektoraktier i niveau 3 vil resultere i en resultat- og egenkapitalpå- virkning efter skat på 11,3 mio. kroner.

For øvrige finansielle instrumenter opgøres dagsværdien i videst muligt omfang på baggrund af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på observerbare markedsdata. Kun undtagelsesvis baseres værdiansæt- telsen på ikke observerbare markedsdata.

For udlån vurderes nedskrivningerne på stadie 2 og 3 at svare til ændringer i kreditkvaliteten. Forskellen til dagsværdier vurderes at være nedskrivninger på stadie 1, modtagne gebyrer og provisioner, tilgodehavende renter, som først for- falder til betaling efter regnskabsperiodens afslutning samt for fastforrentede udlån tillige den renteniveauafhængige kursregulering.

Dagsværdien for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker fastlægges efter samme metode som for ud- lån, idet banken dog ikke har foretaget nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Efterstillede kapitalindskud måles til amortiseret kostpris. Forskellen mellem regnskabsmæssig værdi og dagsværdi vurderes at være skyldige renter, som først forfalder til betaling efter regnskabsperiodens afslutning samt den rente- niveauafhængige kursregulering for fastforrentede efterstillet kapitalindskud.

For variabelt forrentede finansielle forpligtelser i form af indlån og gæld til kreditinstitutter målt til amortiseret kostpris skønnes forskellen til dagsværdier at være skyldige renter, som først forfalder til betaling efter regnskabsperiodens afslutning.

For fastforrentede finansielle forpligtelser i form af indlån og gæld til kreditinstitutter målt til amortiseret kostpris vur- deres forskellen til dagsværdier at være skyldige renter, som først forfalder til betaling efter regnskabsperiodens af- slutning.

32 Halvårsrapport

Note

21 Dagsværdi af finansielle aktiver og forpligtelser (fortsat)

30/6 2020 tkr.

Regnskabs-

Dagsværdi

Noterede

Observer-

Ikke-obser-

mæssig

priser niveau

bare priser

verbare pri-

værdi

1

niveau 2 ser niveau 3

Finansielle aktiver

Kassebeholdning og anfordringstilgodeha-

vender hos centralbanker

404.752

404.752

68.737

336.015

0

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og

centralbanker

523.302

523.302

0

523.302

0

Udlån til amortiseret kostpris

9.507.294

9.572.780

0

0

9.572.780

Obligationer til dagsværdi

5.293.131

5.293.131

5.245.297

47.834

0

Aktier m.v.

514.431

514.431

46.078

355.605

112.748

Aktiver tilknyttet puljeordninger

4.962.217

4.962.217

4.962.217

0

0

Afledte finansielle instrumenter

19.655

19.655

0

19.655

0

I alt

21.224.782

21.290.268

10.322.329

1.282.411

9.685.528

Finansielle forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

114.492

114.492

0

114.492

0

Indlån

12.681.455

12.682.649

0

0

12.682.649

Indlån i puljeordninger

4.962.217

4.962.217

0

0

4.962.217

Efterstillede kapitalindskud

347.488

365.305

0

0

365.305

Afledte finansielle instrumenter

20.275

20.275

0

20.275

0

I alt

18.125.927

18.144.938

0

134.767

18.010.171

Aktier, der måles til dagsværdi på basis af

ikke-observerbare input (niveau 3)

111.319

Regnskabsmæssig værdi primo

Tilgang

0

Afgang

359

Kursregulering

1.788

Værdi ultimo

112.748

Periodens værdiregulering på finansielle ak-

tiver i behold udgør

1.842

Halvårsrapport 33

Halvårsregnskab

Noter

Note

21 Dagsværdi af finansielle aktiver og forpligtelser (fortsat)

30/6 2019 tkr.

Regnskabs-

Dagsværdi

Noterede

Observer- Ikke-obser-

mæssig

priser niveau

bare priser

verbare pri-

værdi

1

niveau 2 ser niveau 3

Finansielle aktiver

Kassebeholdning og anfordringstilgodeha-

vender hos centralbanker

383.948

383.948

60.391

323.557

0

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og

centralbanker

771.409

771.409

0

771.409

0

Udlån til amortiseret kostpris

10.613.465

10.685.860

0

0

10.685.860

Obligationer til dagsværdi

3.465.768

3.465.768

3.437.636

28.132

0

Aktier m.v.

588.922

588.922

45.947

435.522

107.453

Aktiver tilknyttet puljeordninger

4.980.260

4.980.260

4.980.260

0

0

Afledte finansielle instrumenter

23.902

23.902

0

23.902

0

I alt

20.827.674

20.900.069

8.524.234

1.582.522

10.793.313

Finansielle forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

42.169

42.169

0

42.169

0

Indlån

12.819.587

12.824.091

0

0

12.824.091

Indlån i puljeordninger

4.980.260

4.980.260

0

0

4.980.260

Efterstillede kapitalindskud

372.919

388.607

0

0

388.607

Afledte finansielle instrumenter

22.464

22.464

0

22.464

0

I alt

18.237.399

18.257.591

0

64.633

18.192.958

Aktier, der måles til dagsværdi på basis

af ikke-observerbare input (niveau 3)

Regnskabsmæssig værdi primo

104.422

Tilgang

0

Afgang

0

Kursregulering

3.031

Værdi ultimo

107.453

Periodens værdiregulering på finansielle ak-

tiver i behold udgør

3.060

34 Halvårsrapport

Note

21 Dagsværdi af finansielle aktiver og forpligtelser (fortsat)

31/12 2019 tkr.

Regnskabs-

Dagsværdi

Noterede

Observer- Ikke-obser-

mæssig

priser niveau

bare priser

verbare pri-

værdi

1

niveau 2 ser niveau 3

Finansielle aktiver

Kassebeholdning og anfordringstilgodeha-

vender hos centralbanker

395.706

395.706

60.112

335.594

0

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og

centralbanker

775.266

775.266

0

775.266

0

Udlån til amortiseret kostpris

10.220.920

10.297.765

0

0

10.297.765

Obligationer til dagsværdi

4.268.252

4.268.252

4.220.323

47.929

0

Aktier m.v.

502.314

502.314

43.383

347.612

111.319

Aktiver tilknyttet puljeordninger

5.232.977

5.232.977

5.232.977

0

0

Afledte finansielle instrumenter

13.801

13.801

0

13.801

0

I alt

21.409.236

21.486.081

9.556.795

1.520.202

10.409.084

Finansielle forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

13.001

13.001

0

13.001

0

Indlån

13.042.817

13.044.046

0

0

13.044.046

Indlån i puljeordninger

5.232.977

5.232.977

0

0

5.232.977

Efterstillede kapitalindskud

347.015

357.108

0

0

357.108

Afledte finansielle instrumenter

15.852

15.852

0

15.852

0

I alt

18.651.662

18.662.984

0

28.853

18.634.131

Aktier, der måles til dagsværdi på basis

af ikke-observerbare input (niveau 3)

Regnskabsmæssig værdi primo

104.422

Tilgang

0

Afgang

0

Kursregulering

6.897

Værdi ultimo

111.319

Periodens værdiregulering på finansielle

aktiver i behold udgør

6.926

Halvårsrapport 35

Halvårsregnskab

Noter

Note

 1. Risikoforhold og risikostyring
  Vestjysk Bank er eksponeret over for forskellige typer af risici. Disse risici samt bankens politikker og mål for styring heraf er beskrevet i Årsrapporten 2019
 2. Udlån og garantidebitorer opdelt på sektorer og brancher (netto)

30/6 2020

30/6 2020

30/6 2019

30/6 2019

31/12 2019

31/12 2019

tkr.

pct.

tkr.

pct.

tkr.

pct.

Offentlige myndigheder

0

0%

0

0%

0

0%

Erhverv:

Landbrug, jagt, skovbrug og

fiskeri

2.732.879

21%

2.886.655

20%

2.893.210

20%

Industri og råstofindvinding

448.307

3%

484.638

3%

493.006

4%

Energiforsyning

312.052

2%

381.028

3%

359.366

3%

Bygge- og anlæg

497.590

4%

480.819

3%

502.881

4%

Handel

685.559

5%

971.794

7%

881.614

6%

Transport, hoteller og restau-

ranter

426.932

3%

492.532

4%

456.111

3%

Information og kommunika-

50.277

0%

47.853

0%

58.659

0%

tion

Finansiering og forsikring

570.655

4%

645.467

5%

602.421

4%

Fast ejendom

1.611.638

12%

1.807.178

13%

1.861.000

13%

Øvrige erhverv

720.290

6%

734.577

5%

699.660

5%

I alt erhverv

8.056.179

60%

8.932.541

63%

8.807.928

62%

Private

5.281.117

40%

5.286.614

37%

5.378.655

38%

I alt

13.337.296

100%

14.219.155

100%

14.186.583

100%

36 Halvårsrapport

Note

24 Udlån m.v. fordelt på ratingklasser, brancher og IFRS9-stadier

Udlån til amortiseret kostpris, uudnyttede kredittilsagn og finansielle garantier fordelt efter ratingklasser og stadier i IFRS 9

30/6 2020 tkr.

Kreditforrin-

Stadie 1

Stadie 2

Stadie 3

get ved før-

Total

ste indreg-

ning

Normal bonitet

11.062.531

488.511

0

0

11.551.042

Visse svaghedstegn

4.639.750

1.653.331

0

0

6.293.081

Væsentlige svaghedstegn

312.311

456.861

0

0

769.172

Nedskrivningskunder

0

0

3.714.413

78.111

3.792.524

I alt

16.014.592

2.598.703

3.714.413

78.111

22.405.819

30/6 2019 tkr.

Kreditforrin-

Stadie 1

Stadie 2

Stadie 3

get ved før-

Total

ste indreg-

ning

Normal bonitet

9.587.934

541.474

0

0

10.129.408

Visse svaghedstegn

5.062.020

2.106.395

0

0

7.168.415

Væsentlige svaghedstegn

316.835

650.327

0

0

967.162

Nedskrivningskunder

0

0

4.550.255

114.312

4.664.567

I alt

14.966.789

3.298.196

4.550.255

114.312

22.929.552

31/12 2019 tkr.

Kreditforrin-

Stadie 1

Stadie 2

Stadie 3

get ved før-

Total

ste indreg-

ning

Normal bonitet

9.622.996

503.822

0

0

10.126.818

Visse svaghedstegn

5.330.933

1.674.611

0

0

7.005.544

Væsentlige svaghedstegn

530.057

649.053

0

0

1.179.110

Nedskrivningskunder

0

0

4.168.137

92.968

4.261.105

I alt

15.483.986

2.827.486

4.168.137

92.968

22.572.577

Bankens kreditrisiko på erhvervskunder styres ved anvendelse af en segmenteringsmodel til beskrivelse af kunderne i klasser efter kreditrisiko. På privatkunder anvender banken en kunderatingmodel.

Modellerne kan direkte oversættes til Finanstilsynets klassifikationsmodel. Sammenhænge er vist i nedenstående ta- bel.

Normal

Visse

Væsentlige

Nedskriv-

svagheds-

bonitet

svaghedstegn

ningskunder

tegn

Bankens segmenteringsmodel (er-

E1+E2

E3+E4

E5

E6

hverv)

Bankens kunderating model (privat)

1-3

4-6

7-8

9-11

Finanstilsynets klassifikationsmodel

3-2a

2b

2c

1

Halvårsrapport 37

Halvårsregnskab

Noter

Note

24

Udlån til amortiseret kostpris, uudnyttede kredittilsagn og finansielle garantier fordelt efter brancher og sta- dier i IFRS 9

30/6 2020 tkr.

Kreditforringet

Stadie 1

Stadie 2

Stadie 3

ved første ind-

Total

regning

Offentlige myndigheder

0

0

0

0

0

Erhverv:

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

2.247.919

701.243

1.552.117

64.223

4.565.502

Industri og råstofindvinding

616.989

108.680

105.275

0

830.944

Energiforsyning

445.737

38.600

118.475

0

602.812

Bygge- og anlæg

842.719

176.050

67.924

0

1.086.693

Handel

977.226

239.260

207.803

248

1.424.537

Transport, hoteller og restauranter

420.830

116.808

200.877

0

738.515

Information og kommunikation

100.995

13.089

4.879

0

118.963

Finansiering og forsikring

510.386

54.791

238.099

36

803.312

Fast ejendom

1.740.402

495.640

794.639

10.233

3.040.914

Øvrige erhverv

860.927

251.585

123.618

265

1.236.395

I alt erhverv

8.764.130

2.195.746

3.413.706

75.005

14.448.587

Private

7.250.462

402.957

300.707

3.106

7.957.232

I alt

16.014.592

2.598.703

3.714.413

78.111

22.405.819

30/6 2019 tkr.

Kreditforringet

Stadie 1

Stadie 2

Stadie 3 ved første ind-

Total

regning

Offentlige myndigheder

0

0

0

0

0

Erhverv:

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

1.877.602

1.212.699

1.970.236

63.066

5.123.603

Industri og råstofindvinding

536.719

128.042

137.836

5.507

808.104

Energiforsyning

508.440

21.446

200.086

0

729.972

Bygge- og anlæg

620.517

173.993

57.942

8.530

860.982

Handel

1.072.972

306.632

198.648

254

1.578.506

Transport, hoteller og restauranter

357.006

157.559

272.296

0

786.861

Information og kommunikation

70.749

15.154

6.479

0

92.382

Finansiering og forsikring

545.147

54.685

287.852

36

887.720

Fast ejendom

1.458.819

385.226

918.097

24.103

2.786.245

Øvrige erhverv

746.263

238.320

145.070

9.560

1.139.213

I alt erhverv

7.794.234

2.693.756

4.194.542

111.056

14.793.588

Private

7.172.555

604.440

355.713

3.256

8.135.964

I alt

14.966.789

3.298.196

4.550.255

114.312

22.929.552

38 Halvårsrapport

Note

24

Udlån til amortiseret kostpris, uudnyttede kredittilsagn og finansielle garantier fordelt efter brancher og sta- dier i IFRS 9 (fortsat)

31/12 2019 tkr.

Kreditforringet

Stadie 1

Stadie 2

Stadie 3

ved første ind-

Total

regning

Offentlige myndigheder

0

0

0

0

0

Erhverv:

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

2.025.594

959.403

1.801.808

63.284

4.850.089

Industri og råstofindvinding

614.164

78.307

134.598

5.507

832.576

Energiforsyning

472.737

9.348

133.654

0

615.739

Bygge- og anlæg

643.191

176.193

82.087

600

902.071

Handel

1.010.470

267.533

204.177

251

1.482.431

Transport, hoteller og restauranter

401.054

118.289

262.578

0

781.921

Information og kommunikation

99.404

12.019

6.299

0

117.722

Finansiering og forsikring

474.360

47.890

223.470

36

745.756

Fast ejendom

1.818.590

350.489

856.812

10.753

3.036.644

Øvrige erhverv

783.510

233.920

122.091

9.404

1.148.925

I alt erhverv

8.343.074

2.253.391

3.827.574

89.835

14.513.874

Private

7.140.912

574.095

340.563

3.133

8.058.703

I alt

15.483.986

2.827.486

4.168.137

92.968

22.572.577

Halvårsrapport 39

Halvårsregnskab

Noter

Note

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

25

Maksimal krediteksponering før nedskrivninger og hensættelser

Udlån til amortiseret kostpris

11.768.181

13.115.964

12.592.765

Uudnyttede kredittilsagn

7.928.316

7.117.235

7.043.115

Garantier

3.848.898

3.634.410

3.991.425

Udlån og garantier m.v.

23.545.395

23.867.609

23.627.305

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

859.317

1.094.966

1.110.860

Obligationer til dagsværdi

5.293.131

3.465.768

4.268.252

Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter

19.655

23.902

13.801

I alt

29.717.498

28.452.245

29.020.218

Maksimal krediteksponering efter nedskrivninger og hensættelser

9.507.294

10.613.465

10.220.920

Udlån til amortiseret kost

Uudnyttede kredittilsagn

7.874.071

7.060.367

6.983.649

Garantier

3.830.002

3.605.690

3.965.663

Udlån og garantier m.v.

21.211.367

21.279.522

21.170.232

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

859.317

1.094.966

1.110.860

Obligationer til dagsværdi

5.293.131

3.465.768

4.268.252

Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter

19.655

23.902

13.801

I alt

27.383.470

25.864.158

26.563.145

Sikkerheder for udlån, lånetilsagn og garantier

74.885

98.370

98.389

Bankkonti

Værdipapirer

939.717

980.916

998.769

Pant i ejendomme og vindmøller

8.692.364

9.088.120

8.750.749

Indtrædelsesret i pant i fast ejendom

2.129.941

2.071.525

2.193.247

Pant i løsøre, biler, driftsmidler, skibe m.v.

2.765.622

2.467.787

2.591.198

Øvrige

292.710

331.051

274.680

I alt

14.895.239

15.037.769

14.907.032

Heraf til sikkerhed for udlån, uudnyttede kredittilsagn og garantier, der er

kreditforringede på balancedagen (stadie 3)

1.498.893

2.219.366

2.083.060

I hovedparten af erhvervseksponeringerne har banken pant i det aktiv, der finansieres, hvorfor de mest udbredte typer sikkerheder er pant i fast ejendom, skibe, vindmøller, motorkøretøjer, løsøre, værdipapirer samt virksomhedspant/for- dringspant. Ligeledes udgør ejerkaution og personforsikringer en stor andel af de modtagne sikkerheder.

For hovedparten af privatkundeeksponeringerne gælder tilsvarende, at banken har pant i det aktiv, der finansieres, hvorfor pant i fast ejendom og i motorkøretøjer er de mest udbredte sikkerhedstyper.

Banken foretager løbende vurdering af de stillede sikkerheder. Værdiansættelsen sker med baggrund i aktivets dagsværdi fratrukket en margin til dækning af omkostninger ved realisation, liggetidsomkostninger samt prisafslag.

En række eksponeringer er afdækket med flere sikkerheder end eksponeringens størrelse. De overskydende sikkerheder er ikke medregnet i opgørelsen af sikkerheder for udlån, uudnyttede kredittilsagn og garantier.

40 Halvårsrapport

Note

26 Renterisiko

Renterisiko er risikoen for tab som følge af renteudsving. Vestjysk Banks renterisici stammer fra aktiviteter, der involverer almindelige bankforretninger som ind- og udlån samt handel og positionstagning i en række renterelaterede produkter. Renterisikoen deles op i risici indenfor og udenfor handelsbeholdningen jf. nedenstående. Alt andet lige vil den direkte effekt i resultatopgørelsen ved en renteændring udelukkende være relateret til renterisikoen indenfor handelsbeholdnin- gen. En stigning i renten på 1 procentpoint vil pr. 30.06.2020 resultere i en negativ resultatpåvirkning på 51,9 mio. kroner efter skat.

Udenfor handelsbeholdningen vil en renteændring have effekt på den fremtidige indtjening og egenkapital, idet en ren- teændring vil have betydning i forhold til alternative funding og placeringsmuligheder.

Ved beregning af renterisikoen er der taget udgangspunkt i Finanstilsynets retningslinjer

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

Renterisiko indenfor handelsbeholdningen:

Værdipapirer

57.890

16.389

29.510

Future/terminer/FRA

-2.029

-199

421

Swap

13

10

14

I alt

55.874

16.200

29.945

Renterisiko udenfor handelsbeholdningen:

Udlån

3.398

2.924

3.723

Indlån

-134

-2.336

-744

Efterstillet kapital

-10.023

-7.269

-11.448

Egenkapital

-3.362

-5.152

-3.990

I alt

-10.121

-11.833

-12.459

Samlet renterisiko

45.753

4.367

17.486

Målt i forhold til kernekapitalen svarer renterisikoen til

1,6%

0,2%

0,7%

Renterisiko fordelt efter modificeret varighed

Til og med 1 år

543

-605

318

Over 1 år til og med 2 år

-1.267

1.456

2.649

Over 2 år til og med 3,6 år

21.966

-1.269

9.614

Over 3,6 år

24.511

4.785

4.905

I alt

45.753

4.367

17.486

Halvårsrapport 41

Halvårsregnskab

Noter

Note

27 Valutarisiko

Valutarisiko er risiko for tab på valutapositioner som følge af ændringer i valutakursen.

Valutakursindikator 1 udtrykker et forenklet mål for omfanget af bankens positioner i fremmed valuta, og beregnes - efter Finanstilsynets retningslinjer - som den største af summen af alle de valutaer, hvor banken har nettogæld (korte valutapo- sitioner) og summen af alle de valutaer, hvor banken har nettotilgodehavende (lange valutapositioner).

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

Aktiver i fremmed valuta i alt

407.603

560.170

531.424

Passiver i fremmed valuta i alt

102.206

107.254

83.249

Valutakursindikator 1

7.447

8.404

9.902

Valutakursindikator 1 i procent af kernekapital

0,3%

0,4%

0,4%

Valutapositionen består primært af positioner i EUR

En ændring til ugunst for banken på EUR med 2% og øv-

rige valutaer med 10% vil resultere i en resultat- og egen-

-692

-784

-980

kapitalvirkning efter skat på

28 Aktierisiko

Bankens aktierisiko hidrører fra aktier og afledte instrumenter i anlægsbeholdningen og i handelsbe- holdningen.

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

Aktier m.v.

Aktier/investeringsbeviser noteret på Nasdaq Copenhagen

30.876

30.605

30.206

A/S

13.472

13.744

13.178

Aktier/investeringsbeviser noteret på andre børser

Unoterede aktier/investeringsforeningsbeviser optaget til

470.083

544.573

458.930

dagsværdi

I alt

514.431

588.922

502.314

Heraf udgør sektoraktier

468.177

541.659

455.437

Følsomhed

En stigning i værdierne af aktierne på 10 procent point vil

resultere i en resultat- og egenkapitalpåvirkning efter skat

47.791

54.946

49.730

heraf sektoraktier

43.494

50.537

45.089

heraf øvrige aktier

4.297

4.409

4.641

Et fald i værdien af aktierne på 10 procent point vil resultere

i en resultat- og egenkapitalpåvirkning efter skat på

-47.791

-54.946

-49.730

heraf sektoraktier

-43.494

-50.537

-45.089

heraf øvrige aktier

-4.297

-4.409

-4.641

42 Halvårsrapport

Note

29 Likviditetsrisiko

Vestjysk Bank likvide beredskab fastlægges ud fra en målsætning om, at en LCR værdi på 100 % skal kunne opretholdes måned for måned under et valgt 12 måneders stressscenarium. Stressscenariet tager udgangspunkt i en standard LCR- baseret stresssituation de første 30 dage samt et specifikt Vestjysk Bank stressscenarium i de resterende 11 måneder.

Likviditetsberedskabet består af likvide danske stats- og realkreditobligationer, kategoriseret som level 1a, level 1b eller level 2a aktiver samt indestående i Nationalbanken.

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

tkr.

tkr.

tkr.

Likviditetsberedskab

LCR værdier

5.408.264

4.236.973

4.908.648

LCR værdier efter justering ift. mængden af level 1a aktiver

3.580.690

4.236.973

4.729.023

Netto outflow

1.828.903

1.791.753

1.824.172

Likviditetsdækningsgrad (Liquidity Coverage Ratio - LCR)

195,8%

236,5%

259,2%

 1. Øvrige risici Operationelle risici
  Det overordnede ansvar for operationelle risici er forankret i Middle Office.
  Vestjysk Bank har løbende fokus på at minimere den operationelle risiko ved at have en klar organisatorisk ansvarsforde- ling med den nødvendige og tilstrækkelige funktionsadskillelse, kontrol og forretningsgange på alle væsentlige aktivitets- områder.
  Vestjysk Bank arbejder løbende med politikker og beredskabsplaner for fysiske katastrofer og IT nedbrud. Banken er medlem af Bankernes EDB Central (BEC), som varetager den daglige drift af IT systemerne. Banken følger de anvisninger og anbefalinger, der modtages fra BEC, og der foretages ikke selvstændig udvikling af IT-systemer.
  Bankens beredskabsplaner for IT området omhandler nedbrud i hovedkontoret og dele af afdelingsnettet. Ved nedbrud i en eller flere afdelinger kan fortsat drift ske fra de øvrige afdelinger - og ved længerevarende nedbrud i hovedkontoret kan de vitale funktioner udføres fra en afdeling. Bankens beredskabsplan vurderes af bestyrelsen minimum en gang årligt.
  Risiko på kapitalgrundlag
  Overvågning af kapitalgrundlaget sker løbende, og bestyrelsen modtager månedsvis rapportering ud fra fastlagte ret- ningslinjer.
  Compliance
  Vestjysk Bank har en compliancefunktion, hvis ansvarsområde er at overvåge overholdelsen af den finansielle lovgivning. Der foreligger en direktionsgodkendt instruks og årsplan for området.
 2. Verserende retssager
  Vestjysk Bank er part i forskellige retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de fornødne hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab.
  De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på bankens økonomiske stilling.

Halvårsrapport 43

Halvårsregnskab

Noter

Note

1/1 - 30/6 2020

1/1 - 30/6 2019

1/1 - 31/12 2019

32

Hoved- og nøgletal

Hovedtal

Resultatopgørelse (mio. kr.)

Netto renteindtægter

241

252

510

Netto gebyrindtægter

161

156

329

Udbytte af aktier m.v.

9

23

29

Kursreguleringer

14

20

185

Andre driftsindtægter

-

2

2

Basisindtægter

425

453

1.055

Udgifter til personale og administration

241

236

477

Andre driftsudgifter samt af- og nedskrivninger på immaterielle

og materielle aktiver

7

5

31

Driftsudgifter og driftsafskrivninger

248

241

508

Basisresultat før nedskrivninger

177

212

547

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.

24

37

64

Resultat før skat

153

175

483

Skat

11

12

5

Resultat

142

163

478

30/6 2020

30/6 2019

31/12 2019

Balance (mio. kr.)

Aktiver i alt

21.871

21.591

22.192

Udlån

9.507

10.613

10.221

Indlån inkl. pulje

17.644

17.800

18.276

Eventualforpligtelser

3.830

3.606

3.966

Depoter

8.562

8.338

8.708

Formidlede realkreditudlån

31.696

29.491

30.749

Forretningsomfang

30.981

32.019

32.463

Forretningsomfang inkl. depoter og formidlede realkreditudlån

71.239

69.848

71.920

Egenkapital

3.092

2.743

2.956

44 Halvårsrapport

Note

1/1 - 30/6 2020

1/1 - 30/6 2019

1/1 - 31/12 2019

Hoved- og nøgletal (fortsat)

Nøgletal

Kapital

Kapitalprocent

23,3%

18,6%

21,1%

Kernekapitalprocent

20,7%

16,3%

18,6%

Egentlig kernekapitalprocent

19,6%

14,7%

17,6%

Indtjening

Egenkapitalforrentning før skat p.a.

10,2%

13,2%

17,4%

Egenkapitalforrentning efter skat p.a.

9,5%

12,3%

17,2%

Indtjening pr. omkostningskrone

1,57

1,63

1,84

Omkostningsprocent 1

58,3%

53,1%

48,2%

Afkastningsgrad

0,6%

0,8%

2,2%

Medarbejdere omregnet til heltid (gennemsnit)

393,9

371,6

377,9

Markedsrisiko

Renterisiko

1,6%

0,2%

0,7%

Valutaposition

0,3%

0,4%

0,4%

Valutarisiko

0,0%

0,0%

0,0%

LCR

195,8%

236,5%

259,2%

Kreditrisiko

Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån

66,7%

73,7%

68,9%

Udlån i forhold til egenkapital

3,1

3,9

3,5

Udlånsvækst

-7,0%

-1,7%

-5,3%

Summen af de 20 største eksponeringer

108,7%

124,9%

102,7%

Akkumuleret nedskrivningsprocent

14,6%

15,1%

14,5%

Nedskrivningsprocent

0,2%

0,2%

0,3%

Vestjysk Bank aktien

Resultat pr. aktie

0,2

0,2

0,5

Indre værdi pr. aktie 2

3,3

2,8

3,1

Kursen på Vestjysk Bank aktier ultimo

2,9

4,2

3,1

Børskurs/indre værdi pr. aktie

0,9

1,5

1,0

1 Driftsudgifter og driftsafskrivninger / basisindtægter

2 Nøgletallet "Indre værdi pr. aktie" korrigeres for den del af egenkapitalen (hybrid kernekapital), der ikke er en del af aktionærernes andel af egenkapitalen.

Halvårsrapport 45

vestjyskbank.dk

Vestjysk Bank A/S, Torvet 4-5, 7620 Lemvig, CVR 34631328

Disclaimer

Vestjysk Bank A/S published this content on 18 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 August 2020 07:51:10 UTC


© Publicnow 2020
All news about VESTJYSK BANK A/S
11/26VESTJYSK BANK A/S : Merger between Vestjysk Bank A/S and Den Jyske Sparekasse A/..
AQ
11/18VESTJYSK BANK A/S : Q1-Q3 2020 Quarterly Report
AQ
10/08VESTJYSK BANK A/S : upgrades profit guidance for 2020
AQ
08/19VESTJYSK BANK A/S : Halvårsrapport 2020
PU
08/19VESTJYSK BANK A/S : Banks halvårsrapport 2020
PU
08/19VESTJYSK BANK A/S : Half-Year Report 2020
AQ
07/14VESTJYSK BANK A/S : Upward adjustment and clarifying of Vestjysk Bank's expectat..
AQ
06/10VESTJYSK BANK A/S : Resolutions at Vestjysk Bank A/S' Annual General Meeting on ..
AQ
05/19VESTJYSK BANK A/S : Notice of Annual General Meeting from the Board of Directors..
AQ
05/13VESTJYSK BANK A/S : Q1 2020 Quarterly Report
AQ
More news
Financials
Sales 2020 864 M 140 M 140 M
Net income 2020 322 M 52,1 M 52,1 M
Net Debt 2020 - - -
P/E ratio 2020 8,14x
Yield 2020 -
Capitalization 2 584 M 415 M 418 M
Capi. / Sales 2020 2,99x
Capi. / Sales 2021 3,01x
Nbr of Employees 396
Free-Float 86,0%
Chart VESTJYSK BANK A/S
Duration : Period :
Vestjysk Bank A/S Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends VESTJYSK BANK A/S
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishNeutralBearish
Income Statement Evolution
Consensus
 
Mean consensus -
Number of Analysts 1
Average target price
Last Close Price 2,93 
Spread / Highest target -
Spread / Average Target -
Spread / Lowest Target -
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Jan Ulsø Madsen Chief Executive Officer
Kim Rønnow Duus Chairman
Anette Vesterbæk Andersen Head-Finance
Erik Enevoldsen Head-Information Technology
Bent Ejnar Juul Simonsen Independent Director
Sector and Competitors