Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd. at its Extraordinary General Meeting held on July 6, 2021 approved the appointment of Liu Shaolong, Zhao Hui, Wang Zhangli, Gu Zhanya, Xie Guixiang, Liu Tao, Chen Xiuhong as non-independent directors; Mo Luming as independent director; and Yang Liu'ai and Tian Qizhen as non-employee supervisors.