DO

TO

ZARZĄDU

MANAGEMENT BOARD

ORAZ

AND

RADY NADZORCZEJ

SUPERVISORY BOARD

GI GROUP POLAND S.A.

OF GI GROUP POLAND S.A.

ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, Polska

ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, Poland

KRS: 0000083941

KRS: 0000083941

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO

MOTION FOR CONVENING

WALNEGO ZGROMADZENIA

AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Ja niżej podpisany, uprawniony do działania w imieniu:

GI GROUP HOLDING S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, Piazza IV Novembre nr 5, Mediolan (kod pocztowy: 20124), Włochy, posiadającej kod fiskalny oraz numer VAT: 12227100158 oraz kapitał zakładowy w kwocie EUR 10.000.000 w pełni opłacony ("Akcjonariusz"), która zgodnie z ostatnim zawiadomieniem posiada 97.007.691 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym spółki GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 75, 00-833Warszawa, REGON: 932629535, NIP: 8971655469 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000083941 ("Spółka"),

niniejszym wnioskuję o zwołanie przez Spółkę na dzień 16 listopada 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przedmiotem którego będzie następujący porządek obrad:

I, the undersigned, duly authorized to act on behalf of:

GI GROUP HOLDING S.p.A. with its registered office in Milan, at Piazza IV Novembre, No. 5, Milan (postal code: 20124), Italy, holding a fiscal code and VAT number 12227100158 and a share capital of EUR 10,000,000 paid up in full (the "Shareholder"), which in accordance with last notification holds 97,007,691 (in words: ninety-sevenmillion seven thousand six hundred ninety-one)shares in the share capital of GI GROUP POLAND S.A. with its registered office in Warsaw, address: ul. Sienna 75, 00- 833 Warsaw, REGON number: 932629535, NIP number: 8971655469 registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS No. 0000083941 (the "Company"),

hereby request that the Company convene on 16 November 2023 an Extraordinary General Meeting of the Company, the subject matter of which shall be the following agenda:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego 1. Opening of the Extraordinary General

Zgromadzenia;

Meeting;

2.

Wybór

Przewodniczącego 2.

Election of the Chairman of the

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Extraordinary General Meeting;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 3. Confirmation of the legality of

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

convening the Extraordinary General

Meeting;

4.

Przyjęcie porządku obrad;

4.

Adoption of the agenda;

5.

Podjęcie uchwały w sprawie (i)

5.

Adoption of a resolution on (i) increase

podwyższenia

kapitału zakładowego

of the Company's share capital through

Spółki w drodze emisji nowych akcji

the issue of new ordinary series Z bearer

zwykłych na okaziciela serii Z; (ii)

shares; (ii) application for admission and

ubiegania się o dopuszczenie i

introduction of new issue series Z shares

wprowadzenie akcji nowej emisji serii Z

to trading on the regulated market of

do obrotu na rynku regulowanym

Giełda Papierów Wartościowych w

prowadzonym

przez Giełdę Papierów

1

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii)

Warszawie S.A.; and (iii) amendments to

zmiany Statutu Spółki;

the Company's Articles of Association;

6.

Wolne wnioski; oraz

6.

Free motions; and

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego 7. Closing of the Extraordinary General

Zgromadzenia,

Meeting,

oraz podjęcie uchwał stanowiących załącznik do

and adoption of resolutions attached hereto.

niniejszego wniosku.

Przedmiotowy

wniosek

uzasadniam w

This motion is justified as follows:

następujący sposób:

1. Niniejszy wniosek jest złożony w nawiązaniu

1. This motion is made with reference to the

do poprzednich wniosków Akcjonariusza z

Shareholder's previous requests dated 31

dnia 31 stycznia 2022 r. oraz z dnia 28

January 2022 and 28 October 2022 to

października

2022 r.

o

zwołanie

convene an Extraordinary General Meeting

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

of the Company (the "General Meeting").

Spółki ("Walne Zgromadzenie").

2. Na podstawie wniosku Akcjonariusza z dnia

2. On the basis of the Shareholder's request

31 stycznia 2022 r., w dniu 29 marca 2022 r.

dated on 31 January 2022, on 29 March

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1

2022, the General Meeting adopted

dotyczącą

podwyższenia

kapitału

resolution 1 to increase the Company's

zakładowego

Spółki

poprzez

emisję

share capital through the issue of

98.630.832 nowych akcji serii X skierowaną

98,630,832 new series X shares to the

do obecnych akcjonariuszy Spółki, gdzie na

Company's existing shareholders, with 1.5

jedną posiadaną akcję Spółki przypadało 1,5

new issue shares per share held in the

akcji nowej emisji ("Uchwała emisyjna akcji

Company (the "Resolution on the issue of

serii X").

series X shares").

3. Przeprowadzenie oferty dotyczącej nowych akcji na podstawie Uchwały emisyjnej akcji serii X miało pozwolić Spółce na pozyskanie finansowania w kwocie około 143.000.000 złotych, co miało zapewnić środki konieczne dla kontynuacji prowadzenia działalności przez Spółkę w latach 2023 - 2025 (w świetle informacji podanych przez Zarząd Spółki w toku obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 17 i 29 marca 2022 r.).

3. The carrying out of the offering of new shares under the Resolution on the issue of series X shares was to allow the Company to raise financing of approximately PLN 143,000,000, which was to provide the funds necessary for the Company to continue its operations in 2023 - 2025 (in light of the information provided by the Company's Management Board in the course of the General Meeting held on 17 and 29 March 2022).

4. Uchwała emisyjna akcji serii X została podjęta 4. The Resolution on the issue of series X

wyłącznie głosami Akcjonariusza, podczas

shares was adopted by the votes of the

gdy pozostali akcjonariusze Spółki albo nie

Shareholder only, while the other

byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, albo

shareholders of the Company either were

będąc obecni głosowali przeciw podjęciu

not present at the General Meeting or,

Uchwały. W konsekwencji, na moment

being present, voted against the adoption

podejmowania Uchwały emisyjnej akcji serii

of the Resolution on the issue of series X

X, tylko Akcjonariusz zadeklarował wolę

shares. Consequently, only the Shareholder

dokapitalizowania Spółki zgodnie z uchwałą,

declared its willingness to recapitalise the

doprowadzając do jej podjęcia przez Walne

Company in accordance with the

Zgromadzenie.

resolution, leading to its adoption by the

General Meeting.

2

5.

Powyższe

pozwalało

Akcjonariuszowi

5.

This allowed the Shareholder to conclude

wnioskować, że

pozostali

akcjonariusze

that the Company's other shareholders

Spółki nie są zainteresowani objęciem akcji

were not interested in taking up the new

nowej emisji, a bez objęcia przez

issue shares and that without the

Akcjonariusza akcji nowej emisji nie dojdzie

Shareholder taking up the new issue shares,

do oczekiwanego przez Spółkę skutku, tj.

the effect expected by the Company, i.e.

dokapitalizowania Spółki.

the recapitalisation of the Company, would

not take place.

6.

Następnie, w ocenie Akcjonariusza sytuacja

6.

Subsequently, in the Shareholder's opinion,

Spółki stała się niepewna z uwagi na nowe

the Company's situation has become

informacje i okoliczności dotyczące Spółki,

precarious due to new information and

które ujawniły się po podjęciu Uchwały

circumstances regarding the Company that

emisyjnej akcji serii X, w tym:

came to light after the adoption of the

Resolution on the issue of series X shares,

including:

a)

informacji

prasowych

dotyczących

a) press releases concerning the

zatrzymania byłych członków zarządu

detention of former members of the

Spółki, czynności tych zatrzymanych

Company's Management

Board,

the

osób, które są przedmiotem badania

activities of these detained persons

przez organy ścigania i ich możliwego

under

investigation

by

law

oddziaływania na sytuację Spółki; oraz

enforcement authorities

and their

possible impact on the Company's

situation; and

b)

informacji podanych przez Spółkę w

b) the information provided by

the

raporcie bieżącym nr 40/2022 z dnia

Company in current report No.

26 maja 2022 r. dotyczących

40/2022 of 26 May 2022 concerning

zaskarżenia

Uchwały emisyjnej akcji

the challenge to the Resolution on the

serii X przez akcjonariusza Spółki.

issue of series X shares by a

shareholder of the Company.

7. Stan ten

spowodował zmianę podejścia 7.

This state of affairs resulted in a change in

Akcjonariusza do podwyższenia kapitału

the Shareholder's approach to the share

zakładowego w kwocie ustalonej Uchwałą

capital increase in the amount determined

emisyjną akcji serii X, za wykonanie której

by the Resolution on the issue of series X

Akcjonariusz

czuł

się

wyłącznie

shares, for the execution of which the

zobowiązanym z uwagi na samodzielne

Shareholder felt solely responsible due to

doprowadzenie do jej podjęcia.

the fact that he had brought about the

resolution himself.

8. W

konsekwencji, w niepewnej sytuacji 8.

Consequently, in the Company's uncertain

Spółki, na mocy wniosku z dnia 28

situation, by means of a request dated 28

października

2022

r.

Akcjonariusz

October 2022, the Shareholder proposed to

zaproponował zmianę treści Uchwały

amend the wording of the Resolution on

emisyjnej akcji serii X poprzez obniżenie

the issue of series X by reducing the number

liczby emitowanych akcji serii X do kwoty

of series X shares to be issued to an amount

zapewniającej

Spółce

finansowanie

that would only provide the Company with

konieczne jedynie do końca 2023 roku. Na

the financing necessary until the end of

podstawie

odpowiedzi

udzielonych przez

2023. Based on the answers provided by

Spółkę na pytania akcjonariusza zadanych

the Company to shareholder questions

podczas Walnego Zgromadzenia z dnia 17

asked at the General Meeting of 17 March

3

marca 2022 r. o konieczności spłaty niektórych zobowiązań, które stają się wymagalne do końca 2022 r. oraz w trakcie roku obrotowego 2023, wnioskowane na dzień 28 października 2022 r. podwyższenie kapitału zakładowego zostało określone na nie więcej niż 39.462.332 akcji serii X, co przy cenie emisyjnej 1,45 zł powinno było pozwolić Spółce uzyskać 57.220.381,40 złotych.

2022 about the need to repay certain liabilities that become due by the end of 2022 and during the 2023 financial year, the share capital increase requested on 28 October 2022 was set at no more than 39,462,332 series X shares, which, at an issue price of PLN 1.45, should have allowed the Company to obtain PLN 57,220,381.40.

9. Jednocześnie, m.in. w treści ww. wniosku z 9.

At the same time, i.e. in the contents of the

dnia 28 października 2022 r., Akcjonariusz

aforementioned request of 28 October

podtrzymał wolę wspierania Spółki w ramach

2022, the Shareholder reiterated its

jej działalności oraz zapewnienia środków na

willingness to support the Company in its

realizację celów, na które miały być

operations and to provide funds for the

przeznaczone środki pozyskane w ramach

purposes for which the funds raised by the

wykonania Uchwały emisyjnej akcji serii X w

implementation of the Resolution on the

pierwotnym jej brzmieniu. Akcjonariusz nie

issue of series X shares as originally adopted

wykluczył również uczestnictwa w realizacji

were to be used. The Shareholder also did

kolejnego

podwyższenia

kapitału

not exclude participating in the

zakładowego Spółki, którego celem będzie

implementation of a further increase of the

zapewnienie Spółce takich środków, na

Company's share capital, the purpose of

przykład na spłatę zadłużenia, które stanie

which would be to provide the Company

się wymagalne w 2024 i 2025 r. (o którym

with such funds, for example for debt

Zarząd Spółki informował w toku obrad

repayment, which are becoming due in

Walnego Zgromadzenia w dniach 17 i 29

2024 and 2025 (about which the Company's

marca 2022 r.).

Management Board informed during the

General Meeting held on 17 and 29 March

2022).

 1. Na podstawie przedmiotowego wniosku, w dniu 21 grudnia 2022 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1 w sprawie m.in. zmiany Uchwały emisyjnej akcji serii X, na mocy której kapitał zakładowy Spółki został powiększony w drodze emisji 39.462.332 akcji serii X, skierowanej do obecnych
  akcjonariuszy Spółki ("Uchwała Zmieniająca").
 2. Oferta akcji serii X przeprowadzona na podstawie Uchwały Zmieniającej okazała się sukcesem. Z raportu bieżącego Spółki nr 25/2023 Akcjonariusz powziął informację o objęciu wszystkich oferowanych akcji przez ponad 60 akcjonariuszy Spółki i pozyskaniu przez Spółkę środków w kwocie 57.220.381,40 złotych, co zgodnie z celami emisji powinno pozwolić Spółce na spłatę zobowiązań, które stają się wymagalne do końca 2023 r.
 1. Pursuant to this request, on 21 December 2022, the General Meeting passed Resolution No. 1 on, inter alia, an amendment to the Resolution on the issue of series X shares, whereby the Company's share capital was increased through the issuance of 39,462,332 series X shares to the Company's existing shareholders (the "Amending Resolution").
 2. The offering of series X shares conducted under the Amending Resolution was successful. From the Company's Current Report No. 25/2023, the Shareholder learned that more than 60 of the Company's shareholders subscribed for all the offered shares and the Company raised funds in the amount of PLN 57,220,381.40, which, in accordance with the objectives of the issue, should allow the Company to

4

repay its liabilities that become due by the

end of 2023.

12. Ponadto, również pozostałe ryzyka dotyczące

12. In addition, the other risks relating to the

Spółki w ocenie Akcjonariusza uległy

Company in the Shareholder's opinion have

znacznemu zmniejszeniu, w tym:

also been significantly reduced, including:

a)

odnośnie

informacji

prasowych

a)

with regard

to

the

press reports

dotyczących

zatrzymania

byłych

concerning the arrest of former

członków zarządu Spółki - pomimo

members

of

the

Company's

upływu ponad roku od tych zdarzeń

Management Board - despite the

nie ma obecnie żadnych nowych

passage of more than a year since

informacji o postępowaniu karnym, w

these events, there is currently no

którym dokonano tych zatrzymań, nie

new information on the criminal

ma również informacji, aby wniesiono

proceedings in which these arrests

akty oskarżenia, w związku z tym nie

were made, nor is there any

sposób obecnie oszacować czasu, w

information

that

indictments

have

jakim

postępowanie

to

powinno

been brought, and it is therefore

zostać prawomocnie zakończone, jak i

impossible at present to estimate the

oszacować

jego

ostatecznych

time within which these proceedings

rezultatów;

should be concluded, as well as to

estimate their final results;

b)

odnośnie

zaskarżenia

Uchwały

b)

with regard to the challenge of the

emisyjnej akcji serii X oraz Uchwały

Resolution on the issue of series X

Zmieniającej

przez

akcjonariusza

and the Amending Resolution by a

Spółki - z prospektu emisyjnego akcji

shareholder of the Company - it

serii X wynika, że sąd oddalił wnioski

follows from the prospectus for the

akcjonariusza

o

zabezpieczenie

series X shares that the court

poprzez

wstrzymanie

wykonania

dismissed

the

shareholder's

obydwu tych uchwał, a brak innych

application

for

security

by

komunikatów Spółki, jak i dojście do

suspending the execution of the two

skutku emisji akcji serii X pozwalają

resolutions, and the lack of other

Akcjonariuszowi

wnioskować,

że

announcements from the Company

orzeczenie o oddaleniu tych wniosków

and the successful issue of the series

jest prawomocne; oraz

X shares allow the Shareholder to

conclude that the ruling on the

dismissal of these applications is

final; and

c)

ww. uchwały zostały zaskarżone przez

c)

the aforementioned resolutions have

jednego lub dwóch akcjonariuszy, a

been challenged by one or two

udział ponad 60 akcjonariuszy Spółki w

shareholders and the participation of

ofercie prowadzi do wniosku, że

more than 60 shareholders in the

zdecydowana

ich

większość

popiera

offer leads to the conclusion that the

podwyższenie kapitału

zakładowego,

vast majority of them support the

co

więcej

Komisja

Nadzoru

share capital increase, moreover the

Finansowego zatwierdziła prospekt dla

Financial Supervision

Authority has

emisji akcji serii X, a sąd rejestrowy

approved the prospectus for the

zarejestrował

podwyższenie

kapitału

issue of series X shares and the

zakładowego,

co

oznacza

brak

registry court has registered the

zastrzeżeń do jego przeprowadzenia.

share capital increase, which means

that there are no objections to its

implementation.

5

13. W

konsekwencji, mając

na

uwadze

13. Consequently, given the reduction in the

zmniejszenie się ww. ryzyka, uczestnictwo

aforementioned risks, the participation of

ponad 60 akcjonariuszy Spółki w emisji akcji

more than 60 shareholders in the issue of

serii

X,

informacje

o

potrzebach

series X shares, the information on capital

kapitałowych

podawanych

przez

Zarząd

needs provided by the Company's

Spółki

w

trakcie

obrad

Walnego

Management Board during the General

Zgromadzenia w dniach 17 i 29 marca 2022

Meeting held on 17 and 29 March 2022,

r.,

uprzednie

deklaracje

Akcjonariusza,

and the Shareholder's prior declarations,

aktualna i istotna pozostaje kwestia

the issue of providing the Company with

zapewnienia Spółce finansowania na lata

financing for 2024 and 2025 remains valid

2024 oraz 2025. Różnica pomiędzy

and pressing. The difference between the

wysokością środków, jakie Spółka miała

amount of funds that the Company was to

pozyskać z emisji akcji na mocy Uchwały

raise from the issuance of shares under the

emisyjnej akcji serii X, a środkami jakie

Resolution on the issue of series X shares

ostatecznie pozyskała na mocy brzmienia

and the funds it finally raised under the

Uchwały

Zmieniającej

wynosi

około

wording of the Amending Resolution is

85.000.000 złotych. W ocenie Akcjonariusza,

approximately PLN 85,000,000. In the

opartej na informacjach podawanych przez

Shareholder's

opinion,

based

on

Zarząd Spółki w trakcie poprzednich Walnych

information provided by the Company's

Zgromadzeń, taka jest maksymalna kwota

Management Board at previous General

dokapitalizowania, która powinna zapewnić

Meetings, this is the maximal amount of

Spółce środki na prowadzenie działalności w

recapitalization that should provide the

2024 i 2025 roku.

Company with the means to operate in

2024 and 2025.

14. W związku

z

powyższym,

w

wykonaniu

14. In view of the foregoing and in fulfilment of

uprzednich zapewnień Akcjonariusza wobec

the Shareholder's previous assurances to

Spółki, Akcjonariusz zdecydował się

the Company, the Shareholder has decided

skierować do Spółki niniejszy wniosek o

to address this request to the Company to

zwołanie

Nadzwyczajnego

Walnego

convene an Extraordinary General Meeting

Zgromadzenia

Spółki,

które

podejmie

of the Company to resolve to issue up to

uchwałę o emisji do 52.618.110 nowych akcji

52,618,110 new shares of the Company

Spółki, które przy cenie emisyjnej w

which, at an issue price of PLN 1.45 per

wysokości 1,45 złotych za jedną akcję,

share, would allow the Company to raise

pozwolą Spółce uzyskać środki w wysokości

funds of approximately PLN 76,000,000.

około 76.000.000 złotych. Jakkolwiek, kwota

Although this amount is lower than that

ta jest niższa, niż wskazana w powyższym

indicated in the above paragraph (by

akapicie (o ok. 9.000.000 zł), tak w ocenie

approximately PLN 9,000,000), in the

Akcjonariusza jest to kwota wystarczająca dla

Shareholder's opinion it is sufficient for the

kontynuacji prowadzenia działalności przez

Company to continue its operations in 2024

Spółkę w 2024 i 2025 roku.

and 2025.

Mediolan, dnia 19 października 2023 r.

Milan, 19 October 2023

W imieniu i na rzecz Akcjonariusza/In the name and on behalf of the Shareholder:

Firmato digitalmente da: COLLI-LANZI STEFANO LUCIANO ORESTE

Data: 19/10/2023 16:52:14

_____________________________

Stefano Colli-Lanzi

Dyrektor Wykonawczy / CEO

6

Attachment to motion - resolutions:

Resolution 1

Extraordinary General Meeting of the company under the name: GI GROUP POLAND S.A. with its registered office in Warsaw dated 16 November 2023 on the election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.

§1.

The Extraordinary General Meeting of the Company resolves to elect [●] as Chairman of the Extraordinary General Meeting.

§2.

The resolution shall enter into force upon adoption.

Resolution 2

Extraordinary General Meeting of the company under the name: GI GROUP POLAND S.A. with its registered office in Warsaw dated 16 November 2023 on the adoption of the agenda.

§1.

The Extraordinary General Meeting of the Company hereby adopts the following agenda:

 1. Opening of the Extraordinary General Meeting,
 2. Adoption of a resolution on the election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting,
 3. Declaration that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting resolutions,
 4. Adoption of a resolution on the adoption of the agenda,
 5. Adoption of a resolution on: (i) increasing the Company's share capital through the issue of new series Z ordinary bearer shares; (ii) applying for the admission and introduction of new series Z shares to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange; and (iii) amending the Company's Articles of Association.

§2.

The resolution comes into force upon adoption.

Resolution 3

Extraordinary General Meeting of the company under the name: GI GROUP POLAND S.A. with its

registered office in Warsaw dated 16 November 2023 on: (i) increasing the Company's share capital through the issue of new series Z ordinary bearer shares; (ii) applying for the admission and introduction to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange of new series Z shares; and (iii) amending the Company's Articles of Association.

§1

The Extraordinary General Meeting of the Company, acting pursuant to Articles 430, 431 § 2 (2), 431 § 7 in connection with Articles 310 and 432 of the Code of Commercial Companies ("CCC"), Article 5 of the Act on Trading in Financial Instruments and § 10 (1) (f) of the Company's Articles of Association, resolves as follows:

 1. The Company's share capital is increased from PLN 10,521,622.00 by an amount of not less than PLN 0.10 and not more than PLN 5,261,811.00, i.e. to an amount of not less than PLN 10,521,622.10 and not more than PLN 15,783,433.00.
 2. The increase referred to in sub-paragraph 1 above shall be effected by way of the issue of not less than 1 and not more than 52,618,110 new Z series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each ("Series Z Shares").

7

 1. The issue price per Series Z Share will be PLN 1.45 (one zloty forty-five groszy).
 2. The issue of the Series Z Shares will be conducted pursuant to Article 431 § 2(2) of the CCC, with the pre-emptive right of existing shareholders preserved.
 3. The offering of the Series Z Shares will be conducted in accordance with Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.
 4. The pre-emptive day, i.e. the day on which the shareholders entitled to pre-emptive rights to the Series Z Shares are determined, shall be 12 January 2024 ("Pre-emptiveDay").
 5. For each 1 (one) share of the Company held at the end of the Pre-emptive Day, a shareholder shall be entitled to subscribe for 0.5 Series Z Shares. Fractions of Z Shares shall not be allotted. If the number of Series Z Shares to be allotted to a shareholder by virtue of pre-emptive rights is not a whole number, such number shall be rounded down to the nearest whole number, subject to shareholders holding only 1 share of the Company at the end of the Pre-emptive Day who shall be entitled to acquire 1 (one) Series Z Share.
 6. No special rights will be granted to the Series Z Shares.
 7. The Series Z Shares will be dematerialised in accordance with the applicable laws, including in particular the provisions of the CCC and the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005, respectively.
 8. The Series Z Shares will participate in dividends starting from distributable profits for the financial year ending 31 December 2023, i.e. from 1 January 2023.
 9. The Series Z Shares will be applied for admission and introduction to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange S.A. ("WSE") if all the requirements provided for by the laws or regulations of the WSE are fulfilled.
 10. Series Z shares will be subscribed for against cash contributions.
 11. The final amount of the increase in the Company's share capital within the limits set out in this resolution, pursuant to Article 310 § 2 in conjunction with Article 431 § 7 of the CCC, shall be determined after the subscription, as a result of the allotment of duly subscribed and paid-up Series Z Shares, by means of a declaration of the amount of the Company's subscribed share capital made by the Management Board in the form of a notarial deed prior to the notification of the increase in the Company's share capital to the register of entrepreneurs of the National Court Register.
 12. The Management Board is hereby authorised to:
  1. determination of the commencement and closing date of the subscription for Serries Z Shares;
  2. determination of the time limit for exercising the pre-emptive right to Series Z Shares;
  3. to determine the detailed rules for the allotment of Series Z Shares pursuant to Article 436 of the CCC;
  4. to take all actions relating to the share capital increase referred to in this resolution, including all necessary actions to offer the Series Z Shares;
  5. to decide to apply for the admission and introduction to trading on the regulated market of the WSE of pre-emptive rights to Series Z Shares and rights to Series Z Shares;
  6. to decide not to implement this resolution, to suspend its implementation, to cancel the subscription or to suspend its implementation at any time;
  7. to make a declaration in the form of a notarial deed pursuant to section 310 § 2 in conjunction with section 431 § 7 of the CCC on the amount of the subscribed share capital in accordance with this resolution;
  8. to undertake all necessary factual and legal actions connected with the admission and introduction of the Series Z Shares to trading on the regulated market of the WSE in accordance with this resolution; and
  9. to conclude with the National Depository for Securities S.A. with its seat in Warsaw ("NDS") an agreement on registration of Series Z Shares with the securities depository and

8

to perform all necessary factual and legal actions connected with their dematerialisation and registration in the depository maintained by NDS.

§2.

The Extraordinary General Meeting of the Company hereby resolves to amend the existing § 6 section

1 of the Company's Articles of Association with the following new wording: "§6

 1. The share capital of the Company is not less than PLN 10,521,622.10 and not more than PLN
  15,783,433.00 and is divided into:
  (a) 750,000 (in words: seven hundred and fifty thousand) series A shares with a nominal value of 10 (in
  words: ten) grosz each,
  (b) 5,115,000 (in words: five million one hundred and fifteen thousand) series B shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (c) 16,655,000 (sixteen million six hundred and fifty-five thousand) series C shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (d) 100,000 (in words: one hundred thousand) series D shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (e) 100,000 (in words: one hundred thousand) series E shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (f) 7,406,860 (seven million four hundred and six thousand eight hundred and sixty) series F shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (g) 2,258,990 (two million two hundred and fifty-eight thousand nine hundred and ninety) series G shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (h) 9,316,000 (nine million three hundred and sixteen thousand) H shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (i) 1,128,265 (one million one hundred and twenty-eight thousand two hundred and sixty-five) series K shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (j) 5,117,881 (five million one hundred and seventeen thousand eight hundred and eighty-one) series L shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (k) 12,000,000 (twelve million) series N shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (l) 91,511 (ninety-one thousand five hundred and eleven) series P shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (ł) 5,000,000 series S shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (m) 55,316 (fifty-five thousand three hundred and sixteen) series T shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (n) 171,750 (one hundred and seventy-one thousand seven hundred and fifty) series R shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (o) 225,750 (two hundred and twenty-five thousand seven hundred and fifty) series U shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (p) 98,315 (ninety-eight thousand three hundred and fifteen) series W shares with a nominal value of
 1. (ten) grosz each,
  (q) 163,250 (one hundred sixty-three thousand two hundred and fifty) series Y shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (r) 39,462,332 (thirty-nine million four hundred and sixty-two thousand three hundred and thirty-two) series X shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each,
  (s) not less than 1 and not more than 52,618,110 (fifty-two million six hundred eighteen thousand one hundred and ten) series Z shares with a nominal value of 10 (ten) grosz each."

§3.

9

The Company's Supervisory Board is authorised to establish the consolidated text of the Company's Articles of Association taking into account the amendments arising from this Resolution.

§4.

The resolution shall enter into force upon adoption, with the amendment to the Articles of Association being effective upon entry in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register.

10

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Gi Group Poland SA published this content on 19 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 October 2023 16:57:07 UTC.